Ilusyon

What is between us is nothing more
than an illusion. 
– Gabriel Garcia Marquez, Love In The Time Of Cholera, 1985

Di’ ko ngani aram an imo ngaran,
kun diin ka gikan, an imo mga inagihan

Nakuwa ko ikaw na di’ man tuyo
inuli, inupod, sa habo ta
o gusto

Taod-taod man na inpasepara ka,
inlabay-labayan, na malin wara ka

San namangnu’an ka; diri an imo
irong o hiwa, kundi an
imo mata,

May insasabi an imo sayod;
na aga may tugon, na gab’i
may hapot

Kun an bulan nabutwa nan nawawara,
ikaw nan san sayod mo, pirmi uya,
naghahapot na wara tingog

Nangulibat ka ada san ato relasyon
na bagaw sa irarom san Mayon,
kita nganyan, mag-ilusyon

Maski sa isipon…

Advertisements

Lima na tasa

Dini sini na saday ta na uma, dini kita magbabatog’, bagaw ta sadto. ‘An diyo na tanom nan kahoy na nabubuhay dini, kun sa parauso pa hamok, sobra na sa ato pangaipo’, bagaw ta pa. Sa karkolo ta, kun ini na sobra may magbakal pa, an kabaklanan, pwede na ihanip, tagaman sa mga bulan sin lut’as.

San may kabataan na kita, sayo na pagpisar mo, pagbalik mo dini, may bitbit ka na lima na tasa na losa. Pinangpiliw mo an daan ta na tasa na sinudlan sin kape nan mantekilya, nan inirisan mo kita na lima. Ini na lima na tasa, intatagsarayo mo sin sabaw kun may inalsuman kita na isda, sin silot na ulay mo kun naruruyag ka, nan kape kun aga na namarahaw kita.

Mapawot man ‘to’o an pagbuhay ta na nanarig nag’ud hamok sa panahon nan kun pira an kantidad na itukal sa pisada, pwera pa san kamutangan san ato lawas. San may dumagka sa imo pakadto sa harayo, halip’ot hamok yadto na imo inruha-duha. Ikaw mismo an kunumbinsir sa sadiri mo, na ‘mayad man nag’ud didto, kay mas makatipon kita para sa ato puturo…’

Yadto na sinabi mo, wa’ mo man ‘gud pahimuwa’i. Nabakal ta an gusto ta, naipahimo ta an iba pa, na sa dati ta na kakayahan, masakiton pagpahustu’on, pagsuru-sikloton.

Angay kunta, maogma kita, kun di’ man maogmahon.

Kundi, kun balikan ta baga an unagi na panahon, ini na uya sa ato niyan, napasaato katukal sin mas daghan. May mga okasyon na ato napalyahan, may tirinawa nan kamundu’an na di’ ta napagbarahinan, may tunapsi na pag-urugos, may nabuhay na mga ulot, na nabubugsukan niyan sin mga lunob.

San masayudan ta an lima ta na tasa, malin upat na hamok an uyon sa piliw, na di’ na man pinamaggamit, nan an pamarahaw pahanga na pagharampanganan. An upat na tuda sa piliw, may mga luho na nan kilmi. An ikalima, ambot kun napakarin.

An ato niyan pasungan nan kaunan, mas abunda ada, nan mas di’anis. Di’ ha’k nag’ud makairog san dati sini na kamutangan, na maski yano, an pag-urupod, mabaskog nan masarig.
___________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Agay’ay

Ini nganyan na mga lunob, mga bloke sin tisa nan anapog. Masarig, kun sa sarig, rimot kun sa rimot, simbolo nganyan san ato pagtubod. Sa sulod nganyan sini, an ato mga tradisyon nan mga bestigyo, panumduman san pagtindog sini na mga lunob sa awat na panahon, sa paglabay sin manglain-lain na kalamidad. Mala ini, kay tindog pa man gihapon.

May nagkanhi, dara san kaniya kinaandan. Ugaring, niyan, malin talamatam siya mag himo san dati niya dini inhihimo. May pagruha-duha siya pagsambit san kaniya pangadyi, nan san mga liriko san kaniya mga himno.

Pag-imod niya sa altar, malin daghanon an kaniya mga kahapotan nan mga duda.

Di’ pa man ‘gud awat san haros oro-adlaw siya uya. San maulingat, sugad siya sin natiblangan. Malin gusto pa ngani niya niyan bag’ohon an sadiri na ngaran.

Habo siya mag-ingkod sa ingkudan. Dini hamok nganyan siya, mahurandig sa lunob, basi kun mauyam na do’n, madali maghali. Aw, marasa ka, na an nahurandigan niya, agihan ada sin daragkuon na aluy. Nan kadiyu-diyo, nangraradag sa kaniya alimpupuro, an daghanon na agay-ay.

Hunali tulos siya. Mala naglalakaw siya pauli, nagpipiriting-piting, nan bagaw sa sadiri, ‘Tsk, bagaw so’n, ini na tisa, masarig. akay man in’aagay-ay…?’
________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

An tangkod

Diri ta aram an mga inagi-agi san mga nauna sa ato panahon; kun paano nira sinisikop an mga maabot; labi an mga makangangalas, nan san diri inhuhuna. Panabot ta ada, mga istorya hamok, paralis-palis na istorya, na malin man hamok panghadok. Kundi, an hadok ta sadto, madali’ay man ha’k, kay mas awat an ato galat. Pirmi kita sadto dini sa salog; nagluluwoy, nagririrop, naglalantop, nagkukutamba, nagsisiribyaan, nanguha sihi, nanakop uragay.

‘Tinangkudan yun na salog’, bagaw san nabati ta. ‘Maabot nganyan an panahon, mahubas yun…’, bagaw san nagsabi. ‘Ambot baga…’, dagdag pa niya na pakihimuwa sa sadiri.

Dunaragko kita, naaling-aling, naulingat sin iba pa na manglain-lain. Nalimtan ta na yadto na tangkod, na malin taod-taod ta man indara sa ato pagmangno, labi kun yadto kita, nagluluwoy, sa salog. Wara man baya, kautob an tangkod.

Hasta makaabot kita kun diin, dinara san bul’ong, binungyod an tunob, sinusog an gutob. Tuna, wa’ nag’ud na kita pakabalik. Nalaboy na kita san mga bag’o na kasawotan, nabatung san iba na kasibotan. Mahod nalabay sa ato alimutaw, an ragasnas san salog: nagraraparap, sinyal sin tubi na naghahababaw. Mamangno, wara na nag’ud kabati sa pagdumdom: an tangkod, nautob man gihapon.
______________________
Retrato tabi ni Jan Jan. Salamat po.

Di’ na magbubulág

Niyan na balentaym, panugâ ko sa imo, na di’ na nag’ud kita magbubulág, maski magmahál pa an mga presyo, o magsigido pa an bagyo…’

‘Kay nano man an hihimo’on mo?’

‘Basta. An simbolo sini na panugâ ko, uyá, ho, burak para sa imo…’

‘Burak? Di’anison, ha? Burak man ini sin nano?’

‘Rukut-dukót. Basi pirmi kita magkakupót… he he he…’

‘Mala ka nag’ud…’

Turukál-tukal, suru-saralyo, sa taradungon na tinampo

‘…Ma’o na ini niyan an Bisita san San Jose Upper… Asi, im’da, kay sementado na an dalan. Mas madali na an pagpakanhi, kay diretsuhon na an traysikel pakanhi. Di’ sugád san dati, na taod-taod bag’o makaabot, kay malabay ngon’a sa Lower, may riliko-liko, may sagkahon na diyo, may tarapo-tapo, may harapit-hapit…’

‘Di’anis, ha? Niyan, di’ maski an produkto na hali dini, masayon na an pagdara palugsad, ha?’

‘Oo. Malaksi’on na an pagbyahe sin mga lobi na bunga nan rinaha, mga kahoy na linagadi nan sini’ak. Nan inuring…’

‘Kay namag-uring sa Upper?’

‘Ay, simpre…’

‘Kulibat, sin’ na miyor an nagpasimento sini?’

‘Halum.’

‘Arin na Halum?’

‘Si Mike, kay sin’o pa man?’

‘Aw. Di’ ba, an sinundan niya, Guysayko? Arin ba’ na Guysayko?’

‘A, si Nanie yun…’

‘Aw, ma’o ngay’an… An tiunahi na miyor na Halum, si ku’an, ha…?’

‘Ente… Sinundan sin Guysayko…’

‘Gado…’

‘Nyan. Na sinundan sin Halum, na an asawa ngani, doktora?’

‘Sin’o baya yadto?’

‘Si Erwin baga?’

‘Aw, ma’o, ngay’an. An sununod na Guysayko, si Oscar?’

‘Nyan. Na tinukalan sin Halum gihapon…’

‘Si Juan?’

‘Ma’o nag’ud…’

‘Di’anis na’k dini sa ato, kay maski turukal-tukal, suru-saralyo, parareho man ha’k, kaya, kun sa dalan, taradungon…, ha?’

‘Ma’o, baga?’
___________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

An kasal na rirong

No earthly church has ever blessed our union
No state has ever granted us permission
No family bond has ever made us two
No company has ever earned commission

Wara simbahan na nagbendisyon sa ato
Wara man pakabaro an munisipyo
Wara ta sabihi an sadiri na tawo
Wara resibo sin mga rehistro

No debt was paid no dowry to be gained
No treaty over border land or power
No semblance of the world outside remained
To stain the beauty of this nuptial hour

Wara dote na binay’dan
Wara pinirmahan na kasuratan
Pinasepara an ramok san kinab’an
Sini na magayon na pagsinabutan

No flowers on the altar
No white veil in your hair
No maiden dress to alter
No Bible oath to swear

Wara burak an altar nato
Wara ka ni puti na manto
Wara sin binag’o na bado
Wara sa Bibliya pangako

The secret marriage vow is never spoken
The secret marriage never can be broken

An panuga sa kasal na rirong, di’ nag’ud sasambiton
An kasal na rirong, di’ nag’ud bubuungon
__________________________
Pinalis hali sa The Secret Marriage (Sting, 1987). Retrato tabi ni Sg. Salamat po.