Piyu-piyo: Ika-49

Kun iniigo sin huyop sin hangin an mga puno nan tinanom, nawaya-waya sira san kanira dahon, nan sugad sin nasayaw-sayaw sa tugtog na di’ nababati. Sugad sira sini san magbagyo, na may makusog na hangin. Sugad man sira sini niyan, na mayad an panahon nan mahayahay an huyop san hangin. Nabuburungan ada an mga kahoy nan tinanom? O, ruyag ha’k nag’ud nira an hangin, magdara ini sin bagyo, o dara sin hayahay?

Ma’o ini an una na nasa isip ni Tirso, na nangingkudan sa kanira pantaw, sa halaba na bangko, lungtod sa ingkudan an sayo niya na siki, nan an tasa san in-iinom niya na kape, lungtod man sa pasamano na kahampang san banika. Hininayod pa niya an kiwa san mga kahoy nan tanom, nan naisip niya, iba man syempre an pamati sin tinanom nan sin tawo. An pagkiwa ada sin tinanom, nangyayari sa habo nira o gusto. An pagkiwa nira, dara sin pakigsuhay, pakibugnutan, sa nagtatagbuot na hangin. Sugad sin reaksyon sin lawas sa paglabot sin maraot na pamati. Sugad sin pakiglain san lawas sa gusto kaniya himuon sin nakisangpot niyan na hapdos.

Natikbot an kaniya isip san mabati niya an boses ni Paring, an gahoy na kaupod sin agrangay na may magub’at, saog, na hangos. ‘Uhhh…, aw, nano…, di’ ka masagka…? Uhhh, uhhhrmm, uhu! uhu! ubhu!’, bagaw ni Paring, na nangapot sa hamba san pwerta. Malungsi an kaniya hitsura, malin nangluluya. May alikmod siya sa sugbong, tahob sa sul’ot niya na daster.

Punuriknat si Tirso, liningag an asawa, nan bagaw, ‘Inhuhulat ko sira Tante… May pulakon ada na pili sa Kapilihan, order ada san kapitan…’

‘Aw…, hain an… kabataan…?’, hapot ni Paring.

‘Hmp’, hagumhom ni Tirso, ‘mga uyon ha’k yo’n, badi si biringgo… Badi sa torong’it…’

Wara na pagsugpon si Paring. Uunabihon kunta niyan an tindahan, kun pwede maabrihan niyan na adlaw, kay daghan an namaglabay hali sa uma, hali sa bungto, nan hali sa iskwelahan. Tutal, yun na mga tinda, puro man binaraklanan, nan an benta, nakadanon man sa kanira pangbayad-bayad kun nano dun. Kundi, dinadaog si Paring san bo’ot kun Tirso, na dinadaog man san bo’ot sa kabataan, na nagkakaaranad na hamok san paghulat sin tugal.

San mamagtapon ini na upat na kabataan sadto ni Menay, hinali nag’ud ni Paring an diyo niya na pangalang-alang; tunugot tulos siya sin wara pinaimod na pagruha-duha. Inataman nira an kabataan hasta makaasawa an gurang, na didto manta sa kanira pagdaragos. An dati nira na saday na espasyo, naibanan sin dako. Kundi, inimod ni Paring ini na grasya; na an dara sin kadaghanan, kaogmahan.

Nakakaunan san paragasto an kanira diyo na delihensya hali sa turu-tindahan. Mayad ngani na mayon sini na turu-tindahan. Pwera san delihensya, i’araling ini ni Paring sa sadiri, sadto san nagsosolo pa siya, hasta niyan na inpapaliman-limanan niya dini an kaniya mga hinanakit nan kulog sin bo’ot.

Sa panahon san kaniya pangluya unong sini na hapdos, si Tirso man hamok nag’ud an nagdanon  sin pag-ataman, na wara na man liwat siya sin iba na paryentes sa harani, na madadalaganan. Kun mayon man, puro man tikapo.

Kun Julia sira nagpapadanon sin dako nira na igarasto. Si Julia, na may sadiri man na pamilya na in-uuto.

Sa maabot na panahon, mag-aayad diyo an pamati ni Paring, maski wara na pagbalik an dati niya na kusog nan baskog.

Kun nagsosolo siya, nagdududa siya kun an diri niya pagkamatay di’ man grasya, kundi maldisyon. Kay habang buhay siya, namamasdan niya kun paano pinasepara san kabataan an kanira ugay sadto nan niyan, kun paano sira inbalewara na malin tumus-tumos na nag’ud hamok. Nasarihan niya an desisyon san kabataan na haros linalakadan na hamok sira; an balay, an tindahan, an pag-urupod nira sa balay.

Padagos an pag-upudan ni Janet nan ni Loreta. Haros wara man sin binag’o sa ugali ni Loreta na mabo’ot nan maogma na kaupod nan kabarkada. Ugaring, an kaniya mga bag’o na barkada nan inuupdan, na malin an mga gikan iba man san sa kanira na duwa, may dako na impluwensya sa desisyon nan pangiwa-kiwa ni Loreta.

‘Mading…’, bagaw ni Loreta sayo na hapon, ‘ummm… ako baya niyan an dapat manglaba, ha? Nan manglimpya sini na ato condo… ha ha ha! Nan manghugas san ato kinaunan… Sori, ha, mading, kay gusto ko kunta, utangon an niyan hamok na semana… Pwede… Plis? Plis? Hmmm?’, bagaw ni Loreta na nagkikihat-kihat na in-uru-agbay si Janet.

‘Kay maano ka na naman?’, hapot ni Janet na inlilikay an lawas nan mata kun Loreta. ‘Naimod na daghan an tapuson ko na project…’

‘Umm, mading’, bagaw ni Loreta, na uningkod sa bangko na kaabay san lamesa nira, nan sinikop an haralagbaon niya na kolo, ‘may plano pan’o sira Michelle, mapa-Matnog kami, overnight, mading.’ Nangispiho na si Loreta, in-iimod an kaniya pirok, nan inhinayod an kaniya hiwa, na minumwestra niya sin harok. ‘Oks yun na gimik, mading… Kun gusto ka kunta…’

Sunayuma tulos si Janet. ‘E, habo! Naimod na may humanon ako na project…’

‘Ikaw an bahala’, bagaw ni Loreta na nag-uuyag san pinutong niya na buhok, nan nagyayango sa kisame, ‘kun habo ka, oks man lang…’

Kun iba na, nabubukadan ni Janet an mga nutbok ni Loreta, na haros wara man sin mga sulod na sinurat, pwera hamok sin alidad na pinasipit na istik sin sigarilyo, mga kurit-kurit na drowing sa mga pahina, nan mga surat-surat na malin rapsak para kaniya. Maski an mga bado nan gamit ni Loreta niyan, malin sa itarariya, nan sa dako na na babayi. Mahod nadadakop niya si Loreta sa ultimo na yupyop san sigarilyo, bag’o pitikon an upos paharayo, o ligison san kaniya sinelas, bag’o sumulod sa kanira kwarto, kabungyod an hinuhuyop pa hamok na aso, nan an amyong san sunog na tabako.

Bag’o mahuman an una na semestre, nagpabaro si Rene kun Julia.

An ikaduwa nganyan nira na bata, si Jesper, dinara kanira an katrato, san gab’i na may barayle sa Central. Sa pagkataranta ada, una na dinalagan ni Rene, si Josue, nan si Sonia nan Estela, na sige man ha’k an turu-tirinawa, labi si Sonia. Pagkaaga sadto, pinaaram man niya an kamaranghod niya, si Itas nan si Kardo. Plinano man tulos san duwa an mga imbitaran nira, kun pira an karkulado na lulutuon, an mga inumon…

Pinatugunan ni Rene si Janet, na kun pwede, siya na hamok an magsabi kun Julia, kay di’ nganyan niya aram kun kan’o magahoy o masurat.

Marso 5, 2018

Advertisements

Piyu-piyo: Ika-48

Diri riraw sa boses ni Ason an magkasakot na langkag nan galat. ‘Anak…, kumusta ka…?’, hapot niya kun Jason, sa istoryahan nira sa telepono.

Naburungan an bata. ‘Maayos naman po ako, ‘Ma. Bakit po? Kayo po, kumusta?”

‘A, e, syempre’, bagaw ni Ason na namurot sin tma n isirimbag, ‘maayos din, he he, lalo na kung kausap kita… Ang Papa mo, kumusta?’

‘Ay, okey naman din po si Papa…’, bagaw ni Jason. ‘Talaga po bang okey lang kayo?’

‘Eh, sabi nang okey, ito naman… Sa isang linggo, aalis kami ng mga amo ko, buong pamilya nila…”

‘Saan po kayo pupunta, ‘Ma?’, hapot ni Jason na malin di’ na man nagnanali o nagngangalas.

‘Sa… K-Krit?’, bagaw ni Ason na malin diri syerto san ngaran san lugar na kakadtuon. ‘S-sa Europe yata yun… Magbabakasyon sila, kaya…’

‘Wow, ‘Ma! Crete ba ‘kanyo?’, bagaw ni Jason na pinabaskog na hamok an tono san istoryahan nira. ‘Nabasa ko po, magandang lugar po yun! Swerte ng Mama ko, kung saan-saan lang nagbabakasyon, he he…’

‘Ay, naku, itong anak ko’, bagaw ni Ason, ‘dito nga lang sa Hongkong, miss na miss kita, tapos lalayo pa ako…’

‘Mama naman’, bagaw ni Jason, ‘pareho lang po yan. Magkakausap pa rin po tayo, kahit sa telepono…’

Pareho man ha’k, bagaw ni Ason sa sadiri. Burulag man gihapon kirita… ‘E’, bagaw na hamok niya,’ yung pangako ko sa iyong sapatos, ipadadala ko na lang yung pambili, ha?’

‘Mama naman…’, bagaw ni Jason, ‘sinabi ko naman sa inyo, na maayos pa naman po yung ginagamit kong sapatos, ni wala pa po ng isang taon ito…’

‘A, basta…,’ pangutiil ni Ason, ‘isasabay ko sa padala ko sa Papa mo sa isang linggo, ha? Kunin mo sa kanya…’

‘E, kayo po…’, bagaw san bata.

‘Basta mag-iingat ka palagi, lalo na sa iskul, ha?’, panugun-tugon gihapon san ina.

‘Opo’, simbag ni Jason sa ina, ‘kayo rin po, ingat po kayo lagi…’

‘I love you, anak’, paaram ni Ason sa bata.

‘I love you, Mama’, bagaw san bata. ‘Salamat po ulit…’

Pasalamat sin dako-dako si Rene kun Josue, na dinanunan siya paghal’it san kanira kuguhan. ‘To’o, di’ man tanto na trabaho, kay para sayo na lado. Kundi, sa sugad kun Rene na malalangkagon, malin magub’aton paghimu’on maski an yano na trabaho, kun siya nagsosolo-solo. Kay kun nakahuman sini na barayanihan, di’ nag’ud nahipot si Rene na di’ magpahim’ot. Nadalago-dago nag’ud siya sin tangway, nan sin sumsumanan, na para ma ha’k kunta kanira na duwa ni Josue, kun di’ ha’k taod-taod, pinupurunugan na sin umiinom. Di’ naawat, nadaghanon na an Josue na inpapainom nan inpapasumsuman, nan an nano man na na-ekonomiya sa paghal’it (kay sayo man hamok an kadanon), sobra pa sa bawi san gasto san tangway nan sumsumanan.

Kun di’ ha’k sa danon man san kababayin’an, mabudlayon kunta ini pagkaaga, pagmata nan matangbarahan an mga hugasan nan bisayon, nan madumduman an nagasto sa salapisap na trinabaho.

‘S-sh-lamat, ha, Estela’, bagaw niya sa ngamhol na boses. ‘nakalibre na naman ako shin bhishayon…’

‘E, para man sini, na nakitangway man baga kami? He he he’, bagaw ni Estela, na kunihat kun Sonia, sa kaabay niya. ‘Nakisumsuman man, ha, Manay Sonia?’

‘Aw, ma’o baga?’, bagaw man ni Sonia, na kun yadto sa balay nira Rene, siga’k sin sikup-sikop sa mga kwarto, nan usyoso san mga gamit sa istante. ‘Di’anison an kurtina niyo, ha, Rene?’

‘Hmhh…’, bagaw ni Rene, ‘pura’k yun bag’o na baktot ni Julia. Kun nano-nano ha’k an binibitbit pakanhi…’

‘Iya, akay man sugad sin di’ ka man maogma?’, hapot ni Sonia, na nagsasayod san mga imprenta sa henero. ‘Nano pa man an gusto mo dar’hon sa imo ni Julia? He he he…’

‘Badi salbabida, ha, Rene’, salagbat ni Estela, ‘basi diri malunod…’

Hunarakhak si Sonia. Unimod gihapon kun Estela, nan lunusad. ‘Mauli ngon’a ako, kay usyusohon ko man an balay, kun yadto pa…’

Marso 4, 2018

Piyu-piyo: Ika-47

Mahayahay, silensyo an palibot, na malin inop hamok an ideya sin kariribukan nan paratayan. Dini, sa sayo na balay, na maski di’ man sa nagbobo’ot, rimot nan mabaskog, namunay an tawo na kun iba na an gahoy sa sadiri, Alex. May kaupod siya na diri naghahali. May iba pa na nagtataga-bisita. Mahod may mensahe na naabot maski nano na adlaw o oras, sa maski nano na paagi. Niyan, inhuhuring sa kaniya sin sayo na kaupod. Habang namati, nagtatango-tango siya, o nakiwit an hiwa, o naimod kun diin. Mamangno, tunighawos siya, nan bagaw, ‘Magbaragat kita nira Dennis. Rebisahon ta an detalye…, kada detalye. Pasabihan mo man si Irma. Ipadagos ta an iristorya sa Bato… Basta areglado an sa Sorsogon…’

May naunabihan pa siya na pinamatian sin mayad san kaniya kaistorya. Sa pag-itan sin tango-tango nan padiyo-diyo na paghulit san sinabi niya, malin nagkasabutan sira, naging pinal an istoryahan, hasta magpaaram na an kaistorya.

Nabilin si Alex sa balay. Kunadto siya sa balkon na kahampang san dagat. Uningkod sa botaka na naghuhulat didto, nan punugkot sin sigarilyo. Aram niya na diri siya solo, na maski wara sa kahampang o kaabay niya, aram san kaupod niya kun hain siya o kun nag-aano. Pero diri naiimod o nababati san kaupod niya an kaniya nasa isip.

Naghuhubas an dagat, kaya an balod, maluway an luru-lapnit sa baybayon. Sa oras na ini, na gurang hamok diyo sa katutnga, malas’ag dini sa piliw san dagat; nahihinayod an puti na kurit san naglulukot na balod.

Di’ pa man awaton, nan di’ na harani, san magbatog pagkurit sa kaniya pagmangno an agyat san panahon, sa unibersidad. Maski an sugad kaniya na lupaw nan mas gusto an pagsolo, nahigop man san ariporos. Sa pag-itan san kaniya klase, nalakaw-lakaw siya sa mga pasilyo; namintana, o nasukay san kaniya libro. Sa kadaghanan, an isip niya, pakanhi sa probinsya, sa nalalangkagan na pamilya. Sa sugad sini na kapalibutan, na malin wara sin kapawutan, kaurupod an pamilya nan mga kaugos, mag-ano pa man sa kun diin-diin? Aan’hon pa man an diploma o titulo? Mayad nganyan yun, bagaw san ina niya, basi nganyan may magmaneho san kanira mga sadiri kun warara na sira, o magsalo san katungdan san ama niya doon sa kapitolyo.

‘May… lighter ka…?’, bagaw san saday na boses na sunawong-sawong kaniya. Hali yadto sa sayo na babaye na saday, na malin inkukuog sin saklay na bag. Nagpapadayag san kaniya sigarilyo, tinawa. Madamo an sul’ot niya na antipara, na wara man pakatahob sa daghanon na punggod. Kinuwa niya sa bulsa an lighter nan pinugkutan an sigarilyo san babaye.

‘Phuu’, bagaw san babaye paghuyop sin aso. ‘Salamat…’

Ma’o yadto an una na engkwentro nira ni Tes, na sinundan sin sayo gihapon na pagbagat nira sa pasilyo. Hanggan sa mag-oro-istorya na sira, na batog man sa halip’ot, na hunalaba. Di’ man personal na bagay an napapag-istoryahan nira. Manungod haros sa mga bagay na nababasa na sa mga peryodiko, nababati sa mga radyo, nan naiimod sa telebisyon. Mahod si Tes an nagbabatog, na sugad sin di’ man intutuyo, pero napakanhi pirmi dini. Mahod kinukumparar nira an hitsura sin mga ordinaryo na tawo sa mga mayaman nan san kanira mga borlas. Napapag-istoryahan nira an koneksyon san arte sa kamutangan san sosyedad.

Naruyagan na niya na kaistorya si Tes. Sugad sin liyabe ini sa kaniya mga tinago-tago na iiristorya nan ikoromentar. Kun nagsosolo ngani gihapon siya, ma’o hamok niya nareparo an kaniya mga opinyon, na nailuwas niya di’ man basi maruyag an kaistorya, kundi sugad sin natural na ini kaniya, niyan hamok naaagyat magbulos.

May karaigan si Tes. Saday pa nganyan siya san mahapdos sini, na giniyahan sin pagsaday san sayo niya na siki. Kaya an lakaw niya, ikang-ikang na sugad sin inpapaboran an sayo na siki. Maski sugad sini, malin di’ man siya napapawot o nagdudumot. Kun diri ngani ada nahapot, di’ man mag-uunabi sini.

Lalo hunanga si Alex san maadman niya na nag-uupod ngay’an si Tes sa mga demonstrasyon. Nginarat siya sini. Sinudya niya si Tes, inhuron kunta na di’ na so’on. Tininaw’an ugaring siya. ‘Ba’t di’ ka na lang sumama? Sa gan’on, di’ ka nag-aalala…’

Unupod siya. An una, nasundan, nan dunaghanon. Nakila pa niya an iba pa na aktibista. Mamangno, regular na siya na kaupod san grupo.

Hali sa eskwelahan, sa mga demonstrasyon, napakadto siya, sira, sa mga pabrika nan lugar sin pag-obra, nan sa istaran sin mga pobre. Hanggan sa may mag-imbitar gihapon kaniya, na maging kadre. Kun diin-diin na syudad nan bungto siya nakaabot. Kun iba na, nag-oorganisar. Kun iba na, nagdudulag. Dini sa Bikol, dini nganyan siya angay, bagaw san instruksyon. Mas pamilyar kaniya ini na lugar.

Tama man, kay dini, haros di’ na niya kaipuhan adalon an suramaton. Pamilyar siya san rulusot-lusot nan san saranga-sanga sin dalan nan mga koneksyon. San mangyari an pagkatunga san pagkiriwa, pinusisyon niya an sadiri na kaalyado san magluyo na lado. Kun pinan’o niya ini, maski siya, diri makaesplikar. Badi diri hamok sa hinimo niya, kundi sa namutangan niya. Nasabutan niya na sa sayo na grupo, kaipuhan man maging praktikal basi, kun di’ man makaabante, di’ man mauga o mapo’o. Dini, may nabilog na siya na koneksyon, na matitibaw kun kakaipuhanon.

‘Sugad man hamok yun so’on’, bagaw niya sa sadiri. ‘Duhal-baton’.

Sa panahon niya sa pag-urupod, may mga engkwentro sa luwas, nan paurunit sa sulod. Naobserbaran niya an iba na kapareho niya na nakalibre; an wara pakairog kura Tes nan sa daghan pa, na sa kamot manta san pag-urupod nahuman an byahe. Ma’o man an daghanon pa na nagsurunod kaniya; an sugad kaniya an linabayan, nan san mga nag-urupod hali dini mismo sa mga baryo. Niyan, may naadman siya na paghinglo sin mga dati na kaupod. May naging negosyante nan komprador. May naging politiko na an obra malin mas maati pa san mga inmumuda nira san panahon san kanira aktibismo. May unentra sa gobyerno, alalay sin daragkuon na politiko. Kun iba na, nakatinawa siya sini. Kun iba na, malin napupuringot. Sa kadaghanan, iniimod man niya an sadiri. Hain na siya niyan? Akay uya siya dini? Mapakarin siya? Hanggang kan’o? Sa irarom san kaniya pagmangno, ungod pa man an agyat san kaniya pag-intra. May digta, pero parte yun san pagpatunay san pagkaungod sini. Mayon pa siya sin namamatian, narereparo sa sadiri; an ruyag niya na manguna sini na pwersa basi kontrahon o balansehon an iba pa na pwersa na awat na sa sosyedad. Malin diri niya ini mabubut’san. Makalipas an awat na panahon niya dini, aram niya.

Nagbatog an atake sa outpost, nagsusuna-suna pa hamok. Mala an mga pulis na yadto, mga masiramon pa an turog. Pagbatog san putok, nagkamarata na an mga taga-sentro; an ataman nan san tawo. Marasa pa na nakapangato pa an mga pulis. Sa nangyari na turukalan putok, may nasamadan pa sa mga nag-atake. Imbes na may makuwa na armas, sira pa an may nabilin, sa kanira pagsibog. Unabot man hamok sin kwarenta minutos an inkarkolo na mga una ora na operasyon. Pero tama na yadto na paribók, Panglagalag sin atensyon sa sayo pa na mas dako na operasyon.

Hulyo 6, 2013

Piyu-piyo: Ika-46

Nag-aagda si Ason. ‘Magkape man daw kita…’, bagaw niya kun Julia. ‘Ambot pag-gangkawon an ihi ta sini na sopdrink.  Pagbabagat ta, nainom kita sopdrink.’

‘Eh, naimod na mainihion ako kun nakainom ako kape…’, panayuma ni Julia. ‘May ka-hanap pa kita sin si-ar. Di’ bale kun yadto kita sa Tungod, kay maski diin ha’k kita tumangkarat,  pwede… Kun kaipuhan pa, may dublahan… ha ha ha!’

‘Ikaw so’n, puna-Hongkong kay mangiwang sin dublahan… Ba’adaw sadto ha? Maski diin ha’k man nag’ud natangkarat, basta nakamati…’, bagaw ni Ason.  ‘Mayad ngani niyan, kay nakasari man kita sin duru-di’anis, nan an ato pamilya…’ Kun iba na, naiistorya ni Ason an kanira pinabalay sa Quezon City, nan san pinahingayad niya na balay sa Kapangihan. Kun sugad sini, diri na’sugpon si Julia, kay pwera san suru-suy’ab, wara man nag’ud sira pakapahingayad sin balay. ‘Eh, kami, ipamutang may ipahiringayad, wara man data, kay di’ man sa amo an ingod…’, bagaw niya minsan kun Ason. ‘Kun may pumahali do’n, wa’ man kami mahihimo, kundi humali…’

‘Iya, kay diri daghan man an namag-iristar do’n na rimot na an balay?’, bagaw ni Ason.  ‘Akay man sira?’

‘Aw, sira…’, bagaw hamok ni Julia. An totoo, sayo san inmamaw’ot niya hanggan niyan, an makabakal man sira sin sadiri na bugsukan. ‘Maski saday hamok kunta… Basta sadiri mi…’, bagaw niya. ‘Iba man gihapon an panilhig sa sadiri na hawan, kaysa sa hawan sa iba…’

San una, nakapahuro siya sin tagdiyo-diyo. Kun may hinuhukip an amo niya, kun may nareresibe siya kun Pasko, o Bag’ong Taon san Insek. Wara pag-awat, may kaipuhan nganyan na bayadan sa iskwelahan an kabataan, pwera pa san twisyon. Napiritan siya na unrahon si Kardo sin kahuhulit-hulit paghudam kun Rene, na diri nakasayuma sa kamanghod. May inban’o si Tirso manungod sa inpapa-iskwela nira na kabataan ni Menay.  Niyan, may surat pa si Tirso manungod kun Paring.

Nginarat pa sira san may tumaraka na boses sa likuran nira. ‘Oy, Kabayan! Kumusta? Nag-eenjoy ba sa day-off?’

Liningag nira an babaye na nagsusurumaton, na an hihitsuraon, haros pareho man kanira.

‘Pwede bang makiupo? A, hahaha, umupo na nga ako kahi’t di’ pa kayo sumasagot…’, bagaw san babaye na naglulumpiga sa kahampang nira. Inabrihan an bag na saklay, nan hinugot an abaniko sa sulod, nan namaya. Inusong san sayo na kamot an buhok niya palikuran. ‘Phuu, ang init, ano?’, bagaw niya na taliungod an pamaya. San umalto, binukad gihapon an bag nan may hinugot naman na papel. ‘Kabayan, tingnan n’yo ito, o, baka magustuhan ny’o.  Magandang investment ito, imbes na ibangko ang pera, dito na lang…’ Siya na an nagburuklad san mga tiketa sin subdibisyon nan sin condominium.  ‘A new standard in urban living’, bagaw.  ‘Sa kuwan itong subdibisyon, sa Bacoor, wala pang isang oras pa-Baclaran… Carmela Homes, mapagkakatiwalaan, dahil ang may-ari nito si Senator Velarde. O, di’ ba?  Kung gusto n’yo namang sa city lang, aba’y mag-condo na kayo. Kombinyent. D’yan lang sa Crossing, malapit sa Makati, sa Greenhills, sa University Belt… Meron din sa Marikina, malapit sa UP, Ateneo, Maryknoll… O, tig-isa kayo. Inyo na ‘yan. Kung may tanong kayo, ‘andyan ang numero ko, o…’ intukdo san babaye an numero sa tiketa.

Malin namungaw-mungawan si Julia nan si Ason, sa ngarat ada o laksi sini na babaye magsurumaton, bigla nira nadumduman magsurumaton. ‘O, ikaw na, Julia’, bagaw ni Ason kaniya, nan siniko siya sa braso. Ïmbesment baga?’

‘Hmh’, hagumhom ni Julia. ‘Hindi natin kaya ‘yan, Kabayan. Walang naiipon,.. Palaging kulang…’

Unalto an babaye. Namaya gihapon, nan bagaw ‘Pare-pareho lang tayo, Kabayan… Kaya nga ako, ‘pag ganitong araw, nagsaside-line ako. Kung gusto n’yo, meron din akong insurance.  Kailangan natin ito, dahil, kung may mangyari man sa atin, seyp ang pamilya natin, di’ ba?’ Nan may pinangluwas naman na mga tiketa sin insyurans.

Maluru-laksi na an reaksyon ni Ason. ‘Eh, Kabayan, pasensya na, kaya lang, wala rin kaming badyet para d’yan. Di’ naman sa tinataboy ka namin, kaya lang,  mabuti pa, subukin mo rin sa ibang kabayan…’

Unalto an babaye. ‘Ah, okey lang, Kabayan. Baka sakali lang naman. Inyo na rin ito. Kung sakaling may kilala kayong interesado, tawagan n’yo lang ako, o kalabitin n’yo lang ako kun magkita-kita tayo dito…’ Kinuwa an bag niya, nan nagpaaram na. ‘O, pa’no, Kabayan, ‘paalam na ako, ha? Sori sa istorbo…’

‘Okey lang, Kabayan’, bagaw nira. ‘Salamat din…’

Hunali an babaye, nan naimod nira na unagi man sa kararani nira na urupod, nan, sugad san hinimo kanira, inabrihan an bag, nan pinangluwas an mga papel na inpapadayag, sugad sin parabanwit na pinangluwas an mga paon. Basi pa kun may sumibad…

Nagpaimudan sira na duwa. ‘Hayy’, bagaw ni Ason, ‘dako ada an in-aayo san asawa sadto bulan-bulan, ha? Kaya kaipuhanon magside-line…’

‘Ma’o’, bagaw ni Julia. Badi pareho an nasa isip nira. Kun an sweldo nira pareho an sukol bulan-bulan, nano an hihimuon, kun an pangaipo na inpapadar’an magdadako, magdadaghan?

Mayo 11, 2013

Piyu-piyo: Ika-45

May nagduhal kaniya sin sayo na balay sin posporo. Sa sulod, may binulad na dahon na nakahubog. Wara man siya pagban’o, kaya ada wara man siya pagsukuta. Binaton niya an induhal, sinulod sa bulsa. Sa kwarto niya, sa balay nira, myentras na nagtitihaya siya sa higdaan, na nakatukod an bitiis sa lunob, in’uyag-uyagan niya an posporo sa kamot, inbalikan an inbatugan sini, insuru-siklot sa isip an ideya na nabibilog.

Di’ siya matiningog sa klase. Diyo an kakila niya nan kaistorya. Mas anad siya mamati. Kaya ada maski an mga iristorya, sa likuran san klase, di’ nalilihog sa kaniya. ‘Oo, pare, sandaan lang ang sekator… Walo ‘benta mo, dal’wa sa ‘yo… Madali lang… Sila na ang lalapit sa ‘yo… Lespu?  May kontak tayo dyan… Dyagwar? Atin din… Sumabit ka pa, engot ka na talaga…’

Liningag niya an nag-iiristorya, na sugad sin niyan hamok siya kareparuhi. Nag-arasdangan sira. Nasa mata san nag-iiristorya an ngarat, aburido, nan paghumot. San wara sira nasilhag na hadok kun Jason, nagpadagos sira san iristorya nira, linuway hamok diyo an mga boses, nan kadiyo-diyo, linilingag si Jason na nasa iba na an atensyon. Maski nag-iiristorya, nasa isip nira, na kun wara hadok sa mata ni Jason, namutang na wara siya sin interes sa grupo, o sa nababati na iristorya; diri siya kakontra. Nahali an haghag sa kada sayo kanira, labi an namutang na lider, na gusto kunta magbasol na dini sira nag-iristorya, imbes na kun diin na luwas, basta diri dini sa sulod mismo san kampus.

Di’ man masakit sabuton an harapit-hapit, an hururing-huring sa piliw, an kirihat-kihat sa tarapo-tapo, nan an kadali, patago na duhal-baton. May pagrirong sa sayo na kamot, may pag-urgulyo man sa sayo pa; kaupod nganyan ini sa proseso sin pagtubo, o paglabay sa sugad sini na edad, an pagsari sin makangingirhat, an pagsukol sin kakayahan. Aram san nagririrong, na sa iskwelahan, di’ man hamok sira an iskwela na di’ man nag-iiskwela; may mga parapadagat na dini nangagahid, naghahanap sin mapahupol, tungtungan pakadto sa ranggo na inyayango.

Kasarakot san kanira gamit sa pag-iskwela, an mga inpapabakal. An iba kanira, mayon pa sin saragday na armas. May inhahalian an kanira ‘dara’; may naghahatag sa namutang na lider, na ma’o man an nagbabarahin sa kada sayo na myembro. Maski sin’o kanira, wara nakaaram kun diin nag’ud hali an kanira nareresibi na ipabarakal. An aram hamok nira, nan tidaku’i nira na interes dini, an delihensya na kabahinan nira, maski nauuli manta sa kun diin-diin, o kun nano-nano. May mga reglamento sira na insusunod; sayo na an diri nag’ud pagsari paggamit sini na kanira dara, o san kantidad na kanira i-erentrega.

Inadalan ni Jason an sistema; kun sarin kadako an kantidad na inbwelto, kun nano na adlaw an intrega, kun sarin ka-istrikto. Di’ man awat an kaniya pag-adal, sa sinaragday nan padiyu-diyo na kantidad, na malin kapareho san paghatag sin tiwala kaniya san grupo: padiyu-diyo nan sinaragday, kaurupod san sugad sini na himo, na pirmi nanulay sa tangpi sin remalaso.

May mga desisyon si Jason na maski sa sadiri niya, di’ niya kaya ipaliwanag. Sugad sini na kurso na wara man sa kaniya bo’ot. Mayad ngani kay napapasaran niya, kay badi awat na kunta siya pagbutas. Sugad man sini na pag-iskwela dini sini na naiskwelahan. Tutal, maski diin ada, kaya man siya suportahan san kaniya magurang. May inmumutu-mutu’an ada siya? Kun mayon, di’ niya syerto. Kun manungod diin o kunay, di’ man gihapon niya syerto.

Kun wara siya sin naiistambayan, naluwas siya sin kampus, nalakaw-lakaw. Namasdan niya an palibot san iskwelahan, an ramok, an mga mus’ingon na istruktura, nan san mga namag-istar na malin namagtago kun diin-diin; sugad sin ging’ot na natudok ha’k sa maski nano na espasyo.

Hali sa kampus, pag-abot sa luwas, wara makareparo sin estudyante, ipamutang diri magpadayag sin libro, o notbuk, o calculator, o t-square. Paglakaw sa luwas, pwede na isipon na istambay, paratinda sigarilyo, o namurot sin naradag na barat hali sa mga rukat na dyip na naglalabay dini sa Stop’N’Shop.

Muru-Martes na hapon, nakibagat kanira an namutang na lider. Hinahatag nira an linukot na kantidad na husto sa kumo. May pasabot sa kihatan, may mensahe sa hinuring; nan hinahatag kanira an kanira ban’o.

Dako an kampus san unibersidad na pangpubliko. Wara sin insusunod na uniporme an mga estudyante. Sa manglain-lain na bisti nan hitsura, kaurupod an iskwela na medyo may edad na, masakit sayudan nan araginsahon sa pag-imod kun sira sin’o nag’ud an estudyante na ungod. Hali sa manglain-lain na kwarto, pagtarapo sa pasilyo, parareho na an imod sa manglain-lain na malin kuyog. Wara sin nagka-interes aramon an manungod sa mga kostumer ni Jason; basta padagos an pagbaton niya sin bag’o na epektos, nan padagos man an pagduhal niya sin kabaklanan.

Iskolar nganyan san bungto an namag-iriskwela dini. An baratuhay na twisyon, tinataparan sin ayuda hali sa gobyerno, na hali sa mga buhis na inkokolekta sa mga tawo, o sa bungto. May mga hali sa bagaw mayad na pamilya; maykaya nan may mga katungdan an magurang o paryentes. May hali man sa mga pobrehon, na malin sira hamok an inlalauman, kun makahuman nan ma-impleyo sin mayad, na makadanon sa pagbag’o san kamutangan san kanira pamilya. May sugad kanira, mga estudyante hali sa manglain-lain na gikan, na nakahuman sin karera, nan nautob an paglaom san pamilya. May nakablit, nan naruyag pag-urupod sa pagdanon nganyan sa bungto sa paagi sin pakisayo sa mga obrero nan paraoma. Mayon man sin naulang sin bisyo, sugad sin tubi sin salog na nasagop; wara nag’ud paka-unhan an bulos.

Sira dini sini na urhi na grupo, naasdang sira ni Jason; nasilhag an kanira mata. An tan’aw nira, malin sa minatay, maski buhay pa sira. Maramok an buhok, hararom an mata, kun diri in’ngangarat, pirmi na’budlay, nan may mga sinyal sin pagpabaya sa lawas. Kun nasa transaksyon sira, may gusto ada ipaabot kanira, o ihapot baga, si Jason. Ugaring, sa sugad sini na ubra, maski siya, natitimli na. Kun iba na, nahahapot niya an sadiri: ‘Ako pa ini? Paano ako nakaabot sa sugad sini?’

Hali sa kampus, pag-abot sa luwas, wara makareparo kun estudyante sira, ipamutang diri magpadayag sin libro, o notbuk, o calculator, o t-square. Paglakaw sa luwas, pwede na isipon na istambay, paratinda sigarilyo, o namurot sin naradag na barat hali sa mga rukat na dyip na naglalabay dini sa Stop’N’Shop.

Sa sulod san pasilyo san V. Mapa, pinabutngaan sin motel nan pabrika, an mga iskwater, sugad san sa harani san Anonas, kaurupod an mga balay na binugsok sa butnga sin tinampo, na unutod sa pag-agi. Dini nalabay si Jason, susog sa mga tapak san dati na niya na paglakaw-lakaw. May kabataan sa tinampo, nag-uuruyag, kauruyag an mga tambak sin basura, tumpok sin udo sin ayam, mga panon sin langaw, nan mga ayam na buhi na nangidkid. Mahod may duru-daragko na na nagsisinghot hali sa supot sin papel. Mahod may mga lalaki na katunga hamok an bisti na bado, katunga man tinta, na namag-irinom sa piliw sin tinampo, namaghulat kun may maagi na matataraka, mahahadok, nan maaayu’an.

Dako na halaga an kabaklanan san sulod san posporo. Pag-awat pa, may dara pa siya na kristal sa saragday na silopen.

‘O, bakit kulang ito??’, hapot san namutang na lider.

‘Pasensya na…’, bagaw niya, ‘hindi kami nagpangita kanina… Ayokong mabitin ka dahil dito. Tutal, konti lang naman. Kukumpletuhin ko yan, bukas o kamakalawa…’

Ginaptan siya san lalaki sa braso; itinaas, basi makulog, rinani an hiwa sa pandok niya, nan kaupod san ganghaw, an humot. ‘Pare, ngayon lang kita pagbibigyan, ha? Ayusin mo ito bukas, at ayoko na itong maulit…’ Nasisilhag sa mata an tarom san humot sin mga braso na may gapos, lawas na may mga paig nan samad, liog na may lubid nan bali’og sin karatula, nan lawas na naglulutaw sa estero.

‘H-hindi na mauulit, bos,’ bagaw niya na nanakig an boses. ‘Magtiwala ka…’

‘Gawin mo, ‘wag mong ipangako…’, bagaw san lalaki, na binutasan siya, tinuklang diyo, nan binayaan na.

An kulang, kinuwa manta niya sa kabaklanan san bag’o na epektos; inibanan niya, basi ikumpleto sa nauna na pabakal. Naruyag siya sini.

Maski nagparadiyo an trabahuon, dako an hinira san lawas ni Rene. Madali na nganyan siya mapagal niyan, inpaparabati nganyan niya an pagduso san tuhod o san buko-buko. Kay daragko na, di’ na man madali pagpasunudon an duwa na bata na lalaki. Mabo’ot liwat si Rene, kaya imbes na mag-insistir, siya an napahunod. Dara an manglain-lain na iharangos, nan san kaniya inhihimas na manok, mahod nakadto siya kura Josue, na mahod wara man didto, kundi si Sonia na asawa, nan si Estela na kamanghod ni Sonia.

Maaram mamati ni Sonia. Diri riraw kun naaawa siya, o diri, kun Julia. Paghahagayhay ni Rene, binabalik niya sin ‘Aw, ma’o na man nag’ud yo’n… Ma’o na… Mahihingayad na’k yo’n. Mayad pa, kapehi ngon’a… May mapaso pa kita do’n, ha, Estela? O, hala na, Rene, ayaw na karaw’ay…’

Abril 28, 2013

Piyu-piyo: Ika-44

Kangina pa sin kasayuma si Janet. ‘Atog madali ha’k ‘gud kita…’, pamirit ni Loreta. ‘Maraw’ay ka, na mabo’oton man an mga magurang so’n ni Michelle? Daddy nan Mommy man ngani an garahoy kanira san barkada…’

‘Kay maano man ba’ kita didto?’, hapot gihapon ni Janet. ‘Naimod na daghanon an lalamon ko…’ Ungod ini na nasa isip niya. May mga adalan. May labahan, may plansahon. Pwede man maglimpya sa balay, labi na narereparo niya na malin siya na man hamok an naglilimpya sin regular niyan, kay pirmi naglalamaw si Loreta, o kaupod sini na bag’o na nawilihan na barkada.

”Mus na baya’, pirit gihapon ni Loreta, nan sa boses na nakikumplot, bagaw, ‘kay basi makalibre kita pamirindalan, o maski panigab’ihan…’, nan kunihat siya kun Janet.

‘Hm, di’ ko man kaipuhan yo’n na mirindalan san iba. Maaram man ako maghimo…’, bagaw ni Janet.

‘Hmp, maluto ka pa. Didto, daan luto… ‘Mus na baya, kay ako an malimpya buwas…’

‘E, na ikaw man talaga an malimpya buwas, di’ ma’o?’

‘Aw, he he he, bagaw ko kun diri… Iya, upudi na ako, maski niyan hamok… Plis?’

‘Diri plos?”, tuya-tuya ni Janet. Sa bo’ot niya, gusto man niya mag-upod, mag-usyoso sini na mga naruyagan ni Loreta, na malin ma’o na’k pirmi niyan an in-iistorya. Malin ngani nag-iba na an ugali ni Loreta, batog sa hilig, hasta sa panuru-sur’maton. May inpipili na ini niyan sa pagkaon. Kun diri kursunada, nakaon man, maski diyo. ‘Tsk, maluya an appetite ko niyan…’, nasugad siya.  ‘I have no win to eat… he he he’, nan manghihiwod. Sugad siya niyan sin pirmi pagalon nan puyaton kun uya sa balay. An dati na nababaho sa kaniya na sigarilyo, niyan, hayag na. mayon na sin naiimod kaniya na kaha sin sigarilyo, nan sin lighter. Mala kun napugkot sin sigarilyo, kay biyo na nakiling man an ulo, na sugad sin beterano na nag’ud na parasigarilyo. Ma’o man kun sipit an sigarilyo nan nahuyop san aso. Mayad ngani kay nahuhuron niya na diri magsigarilyo sa sulod san kanira kwarto, na malin nasusunod man hamok kun yo’on siya, kay mala an baho, kunupot na sa kwarto, hasta sa kanira mga hinalayhay nan sinablay. Kun iba na, nahagayhay siya sin pabati: ‘Bulegs an baho sini na t-shirt ko, sugad man hamok ako sin parasigarilyo…’ na mahod sinisimbag ni Loreta sin ‘Hmh, pan’o di’ nasudangan, kaya lu’om an baho…’, nan matinawa.

‘Hala na baya…’, agda gihapon ni Loreta. ‘Madali’ay ha’k ‘gud kita…’

‘Madaliay ha’k, ha?’, bagaw niya na nagpapabati na tugot na siya. ‘Oo’, bagaw ni Loreta.

An luwas san balay, kun iimudon hali sa tinampo, sugad sin saday man hamok. Hataas pan’o an kudal na semento, na narambungan pa sin madangbaon na mga balagon sin bonggabilya nan sin mirinda. May bakante na lote sa kaabay. Sa kahampang, may balay na daan na malin wara nag-iistar. Unipormado an suruguon na unabri kanira sa lakdanan. Pormal an pandok san suruguon nan wara ha’k tingog na sinirahan gihapon an gate, nan lunakaw pabalik sa balay, agi sa likuran. May nababati na batok sin ayam hali didto.

Pakasulod nira, nangalag-kalag ngon’a si Janet. Inhinayod an dako-dako na mangga sa wala san balay. Yinango niya an nangruruyong na bunga na hilaw. Dako an balay na bungalow na malin duwa na iskalon. Sugad sin daan na an estilo, maski mayad pa an pinta, na badi di’ pa naawat hapulasan gihapon. May nababati na tugtog hali sa sulod. Sa irarom san mangga, may upat na sasakyan sa garahe. Tanda niya an duwa sini, na malin naimod na niya sa eskwelahan. Badi inhatod si Michelle o in-agihan. May duwa man na motorsiklo na nakaparada sa kaabay san garahe, nan sin sayo pa na berlina, na sugad sin dara sin bisita.

May natatan’aw pa na malin kamalig sa likuran san balay na dako. Sa palibot, daghan pa an mga kahoy na daragko na. May sampalok, may langka, may lubi, may kamagong, nan may agoho na hataas. Sa to’o, mayon sin taraytay sin pakanapan sin mga orkids. Maburak an mga orkids na manglain-lain an kolor nan kadako.

Mahiwason pa an lote sa likuran san mga balay. ‘Mus na, kay kun maradagan kita dini sin kulibubog… Hoy!’, agda ni Loreta.

‘Mus na, mauli…’, bagaw ni Janet na kinaptan an braso ni Loreta.

‘Uli na dyan. Makasolo ka pauli, na daghanon an adik do’on sa dalan?’, bagaw ni Loreta na nagkikihat nan nagtitinawa kun Janet, nan naglalakaw na pasulod san balay.

Sugad sin bata na naghuhuyabit sa braso ni Loreta, habang nagbubungyod si Janet. ‘Makararaw’ay pan’o…’

Yada sa sulod…’, bagaw san iba naman na surugu’on na unabri san pinto kanira. Intutukdo sira pasulod, insasayudan man sira sin mayad, sugad sira sin insusukol.

Kaabay  san sala an sinulod nira na kwarto. Sugad sin saday na sinehan, kay kun sirado, diri nag’ud nababati an ribok hali sa sulod, pwera san tagadol sin baho kun may tugtog. Kaya nginarat sira san abrihan an pinto, nan tumangbara kanira an malin pito katawo. Upat na lalaki, nan sin tolo na babaye, sayo kanira, si Michelle, na tunugbos nan bagaw ‘Hi!’, nan binanga an sipit na sigarilyo, basi makabit si Loreta pasulod, kay sa sayo pa na kamot, may bote sin serbesa siya na bitbit. Pinasabutan sira na humanap sin pwesto kun diin. Nakakuwa man tulos sin malumpigaan si Loreta. Si Janet, sugad sin gusto dumalagan paluwas, na napiritan na hamok umabay kun Loreta, san mareparo na kaniya namag-imod an unom pa na tawo sa kwarto. Ubo an pandok ni Janet, habo mangalag-kalag, nan maasdang an iba na tawo.

‘Ay, Michelle, sino sila?’, bagaw sin sayo na babaye, na hunuyop sin aso patalikod.

‘Umm’, bagaw ni Michelle, ‘friend ko, si Loreta, nan si…?’ In-imod niya si Janet, na ubuon.

‘…Si Janet palan, Michelle, roommate ko…’ bagaw ni Loreta.

Oh, manners. Ikaw lang ang kinakausap, Michelle?’, bagaw san naghapot. ‘Ikaw lang ba ang andito?’ Nan yunupyop gihapon san sigarilyo.

Wara siya pagbaleha ni Michelle, na unimod kun Janet, pinadayag an kamot, nan bagaw, ‘Ah, hi, Janet.  ako si Michelle…’ Binaton ni Janet an kamot ni Michelle, pinirit maghiyom, nan bagaw man ‘H-hi…’ Tunamiri an babaye na naghapot, nan tuninawa sin wara tunog an sayo. Tuninawa man an duwa na lalaki. An sayo, wara labot na tuniyok sin serbesa nan unimod sa telebisyon na nagpapaluwas sin sine. An ikaupat, seryoso na nag-iimod kun Janet.

Hi’, bagaw niya na nag-agyat man sin abrasa. ‘Ako si Wayne… Taga-Annunciation ka?’

Binaton ni Janet an kamot, dinuot an durho san kaniya mga guramoy, pirit pa gihapon an tinawa na tunango-tango maski diri nag-aasdang.

‘O’, bagaw ni Michelle, ‘kumuwa na lang kamo sin pagkaon, ha? Daghanon man yo’n, bahala na kamo.  An drinks niyo, kuwa lang kamo. Kun mahubog kamo, di’… ha ha ha!’ Nagtirinawa sini, hasta san lalaki na nag-iimod tibi.

‘Aw, di’ ta man sira pabayaan, ha, Sig?’, bagaw san sayo pa na lalaki didto sa nag-iimod tibi, na tinaas an tangan san kamot kay nagyuyupyop siya sin sigarilyo. Luningag gihapon siya sa telebisyon, na inpapaimod si Michael Douglas nan si Amy Irving na nagpapasuhay.

‘Lintikasan, puro man yun drama, brod… Maka’bad trip…’, bagaw san sayo pa na lalaki kun Sig.

‘Di’ ayaw pagkitaa…’, bagaw ni Sig, na ginabot an serbesa sa lamesa, nan tiniyok sin halaba.

Nagbatog pagkanta an duwa pa na babaye, tigsayo sin mike. Sa sayo pa na telebisyon na kahampang nira, nagbuburu-baluad an de-bikini na parakanta, na may kaado na nagkapira na lalaki na de-kalson man sin itom.

My mama told me when I was young
We are all born superstars

‘O, kaon lang kamo’, bagaw ni Michelle kun Janet. Si Loreta, nagkakaon na sin lumpia, nan may spaghetti sa kaniya plato. Mayon man si coca-cola sa lata sa kahampang niya. Unimod si Loreta kun Janet, na buru-bitbit hamok an plato, wara pagkukuwa sin pagkaon sa mesita. ‘Janet, payt na, ho… ayaw na karaw’ay…’

There’s nothin’ wrong with lovin’ who you are
She said, ’cause He made you perfect, babe

Matugbos kunta si Janet, inunahan siya ni Wayne. Kunuha sin sayo pa na plato, nan binutangan sin pagkaon, nan dinuhal kun Janet. Kunuwa man sin coke sa lata, inabrihan, pinalis sa baso na mabubu’ungon, nan binutang sa kahampang ni Janet. ‘O’, bagaw niya, ‘kaon na…’, nan unimod kun Sig, nan bagaw  ‘kay kun mareparo yun san yada dida sa piliw, ‘ba’ad makursunadahan pa ina...’, nan nagtirinawa an tolo na lalaki.

Hunungit sin saday si Janet. Mahamot an pagkaon, nan masiram. Nakamati siya sin gutom. Maski gusto niya todahan an hungit, nagpugol siya, tinagdiyo niya, pasayo-sayo. Sa kaniya pwesto, sa piliw san mata niya, in-iimod siya ni Wayne, na nagkakaon. Sa pwesto nira, in-iimod man si Wayne ni Sig, san duwa pa na lalaki, nan ni Michelle.

Nginarat pa sira san bigla magdungan an duwa na babaye pagkanta sin

I’m on the right track, baby
I was born this way 

Nan nagwaya-waya sira san kamot na may pugol na mike.

Nagtirinawa sira. Maski urhi pagtinawa, malin tikusugi an harakhak ni Loreta. Nagpaimudan an duwa na nagkakanta, nan naghigh-five sira. ‘Ayos ka, sis!’, bagaw san sayo. Si Janet, wara man pagtinawa, pero pinaimod na naruyagan niya an naiimod, maski ada diri. Unalto siya paghungit, nan huniyom, nan nagpadagos gihapon san luway na paghungit. Sa isip niya, wara man siya sin iba na mahihimo dini niyan.

Bunalik gihapon sa telebisyon an atensyon ni Sig. Niyan, naiimod an sayo na negro na plos huba, talikod sa kamera. Naglalakaw siya pakadto sa naghihigda na babaye, na malin hubugon; mapungay an mata na nagtuturu-tinawa, nan wara pagnanarawong, maski san dinapaan siya san negro, hinuyug-huyog, hasta san pananggahan an gugung’an san negro.

Tunag’ok si Sig. ‘Yan! ‘Yan an maku’a mo, adik!’

Rinani siya san sayo na lalaki, kinuhit sa tagiliran, nan bagaw, ‘Nagtaram… Nano baya sa Bikol an… junkie? He he he’.

Brod, da’í kaiyan. Maraot ‘yan. ‘Ba’ad may makadangog…’ Tuninawa an sayo na lalaki, nan ginabot an kaniya beer.

Madulum-dulom na san, wara na pakati’os, tunugbos na si Janet, nan nagpaaram. ‘Mauna na tabi ako… Lory, mauna na ako, ha? Michelle, salamat, salamat man sa iyo…’

Nagsasabi siya sini, namagsurur’maton man an iba: si Loreta na nagpupugol na taod-taod na nganyan, an mga babaye na nagkakarantyaw, nan an tolo na lalaki, na may insasarabi man.

‘Ihatod ko na lang siya, Michelle’, bagaw ni Wayne. Tunugbos siya, nan kunihat kun Michelle.

‘Upudan mi ika, brod?’, hapot sin sayo na lalaki.

Pinadayagan siya ni Wayne sin butnga na guramoy san kamot, nan bagaw ‘Ulul!’ Tuninawa man hamok an mga lalaki.

Sakay sira san motor ni Wayne. Habuon kunta si Janet, labi na makakap’tan niya an lawas ni Wayne sa paghuyabit. Ambot liwat kun dahil nakainom, o intutuyo, makaskas an padalagan ni Wayne san motorsiklo, nan daghan an liko-liko. Kundi, mayad man na motorsiklo yadto, kay wara kaobligar si Janet makiistorya. Maski san makaabot sira sa istaran nira. Lunusad man hamok siya sa pagkasakrang sa motorsiklo, nan dalagan na nagpasalamat kun Wayne. Pag-abot niya sa kanira kwarto, hunigda siya, marauton an bo’ot niya. Inbabasol niya si Loreta. Inbabasol man niya an sadiri. Nahaghag siya kun Loreta. Nahaghag man siya sa sadiri. Mamangno, naghihibi na siya. Wara na siya pagmangno na nakaturog siya.

Marso 3, 2013

Piyu-piyo: Ika-43

Malaksi na hangos na mahod may kadungan na aguro an nabati nira hali sa luyo san pinto. Unimod pa ngon’a si Tirso kun Paring. Insyerto na diri siya an nag-aaguro o naghahangos sin sugad sin inbubukod. Tama-tama na nag-imod man kaniya si Paring. ‘Sin…?’, bagaw ni Tirso, na maski agbay si Paring na nakahurandig sa lunob san pasilyo san ospital, naglilingot-lingot na, naghahanap sin nars, o attendant o doktor, o dyanitor na makausyuso, nan makadanon kun sin’o man an nasa luyo san pinto.

‘Uuuuhhh. Ummmh. Hhhh….’, bagaw gihapon san aguro.

San hunulit gihapon, inimod ni Tirso si Paring, na tunango-tango sin luway, pagtugot sa gusto ni Tirso na pag-usyuso. Dinanunan ni Tirso si Paring pagkahurandig sa lunob sin bisay, nan kunadto siya sa pinto. Unalto siya, syinerto an hihimuon niya. Binirik niya an seradura nan, habang nag-iimod kun Paring na nag-iimod man kaniya, maluway na tinuklang an pinto pasulod. Madulom an kwarto, kaya may diyo na segundo na kaipuhan basi maanad an mata niya sa dulom. Kaya wara siya pagreparo san may kumabhig sa kaniya braso, na kinaugsuhoy niya pasulod. ‘Nab…h!?’

Pakasulod san lawas niya sa pinto. nadagnas naman siya paingkod. Nabut’san niya an pinto, na nag-unay na pagsira gihapon, dara san kadailan na awtomatik na pangsira. Di’ pa gihapon ni Tirso nasabutan an nangyayari. Nangalag-kalag siya. Natimalahan na niya an tawo dini na kaabay niya, sang’ab niya an hangos, an dangga, nan sin malangsa. ‘Sin’o ka? Nano ka?’, bagaw niya sa boses na nangalang-alang.

Kinabhig pa siya san lalaki; inrani an pandok niya sa pandok man sini. Madangga an pandok san lalaki. Silhag an lungsi maski sa sulod san kwarto na may diyo hamok na banaag hali sa irarom san pinto nan sin suna na hali sa bintaas. ‘Hhh. Uhhmh. Hubarin mo yang damit mo… Bilisan mo…’, bagaw kaniya sa di’ man kidit maski du’on na pagkasabi. San wara pa pagbali si Tirso, na sugad sin namumungnan, may dinupo sa kaniya tagiliran an lalaki, na sugad sin durho sin badil, nan tunango-tango kaniya. Hinuba ni Tirso an kamiseta niya na dagos man kuwaa san lalaki. Naghuba man maski sugad sin nakulugan. Sa wala san pusod niya, mayon sin dapog sa samad na malin bag’o ibutang. Sinul’ot san lalaki an bado ni Tirso, nan bagaw kaniya. ”Wag kang susunod, o magsasabi kahi’t kanino… Wala kang nakita… uhh…’, bagaw san lalaki sa pandok niya. Nasayudan niya an mata san lalaki.

Tunugbos an lalaki, na niyan sul’ot na an bado ni Tirso. Sugad sin wara labot na lunuwas san kwarto, luway an lakaw na pahanga mareparo an diyo na ki’hod. Nginarat pa si Paring san lumuwas siya sa pinto. Mahapot kunta si Paring, na natandaan an kamiseta ni Tirso. ‘Aw, mapa…??’, an nasabi ni Paring, bag’o niya nareparo an pasabot na wutwut san lalaki.

Nahaghag, luway na inabrihan ni Paring an kwarto. Sa pag-isusulod, yadto si Tirso, nagtutugbos, sul’ot an bado san lalaki. Tama kunta an kadako, para kay imudon an dugo sa wala na parte. ‘Nginarat sini si Paring. Kadali na ginap’ tan si Tirso, nan hinapot. ‘Napaano ka? Inano ka? Ha?’ Inyuyugyog niya si Tirso, na an atensyon, yadto sa dugo san kamiseta niya niyan. ‘Mayad man, wara man ako anuha… Para kay, ini… ambot may makaimod sini na dugo…’

Hinaramiham ni Paring an dugo san bado, winalis an bado basi maimod an irarom, masyerto na wara man nag’ud samad si Tirso. ‘Diyusko…’, bagaw ni Paring, na tunuro an luha. Dini gihapon pagkusog an bo’ot ni Tirso. ‘Ayaw na kahaghag. Wa’ man ako kaano… ‘Mus na…’ Lunakaw gihapon sira, hanap an kabubungto na nars, na niyan malin mas masakit hanapon, an ospital malin mas maburong na lugar.

Sa lakaw nira na wara direksyon nan malin namumungnan, wara ngani sira pagreparo san inkatapo nira na mga lalaki na kadaghanan nakasibilyan, may kaurupod na de-uniporme sin millitar nan pulis. May mga bitbit sira na halagba na badil na sugad sin may inhahanap na babadilon. An nakareparo, nagpiriliw, nagkaharadok. Hiniwasan nira an dalan san mga lalaki, kaya madali man hamok na nagpadagos sa kun nano man an kanira inhaharanap.

An lalaki na nagsul’ot san bado ni Tirso, lunabay sa hilera sin karihan sa luwas san kudal san ospital, kun diin man an paradahan san mga traysikel. Paglabay niya didto, may tunapo sa lalaki, kinihatan siya, tinagan sin san’glas na sinul’ot niya, nan nagbungyod sira paglakaw, maski pareho nagtatagalingag. Sa luyo pagliko, sa yungod sin mangga na madangba, may nakaparada na daan na Toyota na hatok na asul. May ilaw an lubutan sini; tanda na nag-aandar an makina. Inabrihan san kabungyod san lalaki an pinto sa likuran. Sunulod an lalaki, unabay sa sayo pa na lalaki na yadto man sa likuran na ingkudan. Sinira nira an pinto. Ma’o na pagkadali pagsakay an kabungyod, didto sa kaabay san drayber. Di’ pa ngani nasirahan an pinto san kabungyod, inpadalagan na san drayber an berlina. Kinse minutos pa, yadto na sira sa Balogo. Sa sulod, wara hamok sin iristorya an mga pasahero. Hanggan makalampas sira sa Juban, pasulod sa Irosin, hasta makasangpot sira sa Matnog, harani sa Culasi. Didto, lunusad an lalaki na may samad nan san kabungyod niya kangina, nan punara sin traysikel. Nagpahatod sira sa may pundohan san mg lantsa. ‘Diin tabi kamo, an sa masunod na pa-Allen?’ Tunago-tango man hamok an kaupod. Paglusad nira sa traysikel, imbes na lumakaw pasulod san pier, lunisa ugaring sira, pakadto sa sayo na de-motor na sakayan na naghuhulat na kanira. Bag’o pa manirum-sirom, dunuong an de-motor harani sa intatapuan san dagat nan san salog san Sawang, sa bungto san Uson sa Masbate. Maski may pangalang-alang, wara man ada mahihimo o masasabihan an piloto san sakayan, na batog na sabihan siya na pakanhi an byahe, imbes na pa-Samar, may nabilog na sa kaniya kun sin’o o nano an kaniya pasahero. Tutal, di’ man siya agrabyado sa dinuhal kaniya na bayad, na may sobra pa sa bweltada na byahe.

Bunalik man tulos sa lawod an sakayan. Kun paano, bahala na an piloto. An duwa na pasahero, naglakaw pa sin pira na kilometro pasulod sa bungto, sagunson hamok an salog. Pag-abot nira sa tinampo, may pinara sira na traysikel na sinakyan nira pa-sulod sa Milagros, hanggan sa baryo san Tigbao. Didto, sa likuran sin nagkapira na baka na naghihimaturog, may mga tawo na nagtapo kanira, an mga to’o na kumo nakatuon na sugad sin nagsasaludo.

Sa ospital, pira ka-oras bag’o sadto, nahuman man an pagkonsulta nira Tirso sa duktor, sa danon san pagmaneho san Bulusanon na nars na inkatapo na man hamok nira sa pasilyo. Mala na nag-iiristorya sira, mahod napasikrap an nars sa kamiseta ni Tirso na may dugo, na inpipirit niya irirong sa pag-agubay kun Paring sa wala niya. Mayad ngani kay sunigido man an aguro ni Paring, kaya ada wara kadagos an iurusyuso san nars.

Sakay na sira sin dyip na pa-Gubat, nginarat pa sira san bunigla pagpreno an dyip. Unugsuhoy sa pwersa na napakadto an arabay san mga pasahero sa unahan, sa gawi san drayber na naaburido. ‘Salbahi ini! Sugad sin tagsadiri sini na tinampo…!’ An inmumuda niya, an drayber sin asul na Toyota na bunalatas hali sa kalye Magsaysay, pakadto sa may kapitolyo.

May nagmuruda man na pasahero, labi yadto na nasa durho san ingkudan, na sunalo san gub’at san mga lawas na pakadto kaniya, ma’o man yadto na nakasagmak sa kahampang na pasahero. Si Paring an una na inakudiran ni Tirso, siniguro na wara man kakulugi. Wara man kaipit sin mayad si Paring. Nagtarap an kanira mga sayod. Naghahapot an mata ni Paring manungod san mga reseta. Sugad san sinabi ni Tirso kangina, mahinguha siya pagdisponer. Marani gihapon siya kun Julia. Di’ man ada siya sasayum’an san kamanghod, bagaw niya.

Pebrero 21, 2013