Tagsudang, sa baybayon

Kun an Pasko, awaton na inhulat, ini na tagsudang, awat man ‘gud an pagpaabot. An Pasko, maogma san karanta, karaon, paarabot san nasa harayo…’

‘An tagsudang, ma’o man baga? Mayon man sin karanta, daghan an karaon sa piriknik, nan inpapaarabot man an nasa harayo, hasta san diri tagadini na hali sa harayo… Daog hamok san tagsudang an Pasko san hayahay sa baybayon… Kun may diyo ka na balon na pagkaon, pakakaon, masiramon magpatunaw, myentras nagtatan’aw sa luyo san lawod…’

‘Ma’o. Humuroy ka’k sa banig, o maski do’n sa gabon, sugad ka man hamok sin sawa na nagpapatunaw, ha ha ha…’

‘Pwera karaw, san wara pa an tagsudang, an isip ko, pirmi pakanhi…’

‘Aw, simpre, kay nagalat ka na…’

‘Niyan na uya na, kay uya na ngani kita sa baybayon, an isip ko na man, yadto sa luyo…’

‘Diin, sa may isno?’

‘Diri. Sa kaurupod ko, na wara dini. Nanganugon ako sini na hayahay, kay wara sira pamagpakaupod pakanhi…’
______________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Si Juana, An Tinukalan

Duru-daraga pa’k si Juana san buyahon ni Pedring. Inuli siya sa kanira hawan, nan didto siya in-ataman; inpasabsab sa magabon, inpalab’og sa tamaw, nan intaga-liwat, kun an nahihigtan kaniya na lugar, badang na sin sudang. Sa panarabaho, sira na duwa an magkaupod; batog na aga hanggan hapon.

An kapaglanan ni Juana, nawawara san naiimod niya na atensyon ni Pedring. Sa isip niya, hihimuon niya an intiro, sa abot san kaniya kusog, para kun Pedring, maski makaabot kun diin.

Nakaabot man nag’ud siya kuya Inoy Julio, san iprenda siya ni Pedring, san bigla nangaipo. Kura Inoy Julio, iba man, kay ma’d na langaw kay maduguhon san palibot, nan an hawan, parhag sin ging’ot. Ginamit siya ni Inoy Julio sa kun nano-nano, hasta pagbugnot san sulay sa payag, nan pagtadong sin lukban na irig.

San si Inoy Julio an mangaipo, prinenda siya kun Diogenes na pararigaton. Saog-saog niya an karita na may mga tinda na kilay-kilay; mga sadok nan nigo, samhod, planggana, balde, kaguran, saligsigan, iraidan, palo, hiyod, hirog, wasay, … Sa kanira paglihos-lihos, mahod nakapanabsab siya sa Magallanes, nakalab’og sa Bulabog, nan nagtitir’is o nag-uudo habang naglalakaw sa Ligao.

Riniyuma sin lahod si Diogenes, kaya si Juana, napakadto kun Itoy na parabakal lobi.

Sa una, naruyag kaniya si Itoy, kay di’ man nag’ud masakit na kaupod. Kun diin ihigot, di’ man mareklamo. Maski diin maruyag, didto nalumpiga. Ugaring, dunaghan an nagpapabakal sin lobi kun Itoy, kay malaksi nganyan maging kwarta an lobi, hali sa pupunghan, diretso na sa pagsako, nan babatunon na hamok an kabaklanan. Naakap si Itoy. Naisip niya na di’ gagamhon ni Juana an pagsaog san mga sinako na lobi. An solusyon niya, pag-arkila sin traysikel, kadanon ni Juana.

San may traysikel na si Itoy, naibanan an oras niya para kun Juana. Niyan, nagpapagasolina siya, nagpapakarga hangin san mga goma, nagliliwan sin rayo, nagtutukal isparkplag… Namutang na ini na na traysikel an bag’o niya na paborito.

Maski di’ nagtitingog, makulugon an bo’ot ni Juana. Aram niya, lunihis na an panahon na makusugon nan bata pa siya. Nasarihan niya na inpanghatag kun kunay-kunay. Di’ nag’ud hamok niya inhuna na maabot ini na pagtukali kaniya. San papintahan ni Itoy an segunda mano na traysikel, pinasuratan niya sa unahan sin, ‘Carla, mahal kita’. San mabasa ini, bagaw ni Juana sa isip, ‘Carla ngay’an an ngaran sini na impakta…’

Kun narani si Juana kun Carla, naubo na hamok si Juana; inaasdang an ingod. Niyan niya nareparuhan, an gahoy ngay’an kaniya, batog sadto kun Pedring, hanggan niyan kun Itoy: karabaw.
_______________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Riles

Agihan ini san tren sadto, san may tren pa na nakaabot dini. Nabalatas dini an riles. Kun malabay an tren, may napukan na ulang sa maagi, may tunog sin bagting, nan nahuthot an tren, pwera pa san karandol san lansang na gulong sa lansang na riles.

Bagaw san istorya, dini nganyan sa mga bagon san tren nagbatog pagduru-delihensya an pambihira na aktres na Nora; nagpapabakal sin tubi sa bote, sa mga pasahero. Badi dini man namagbatog, nan naging eksperto, an mga ti’unahi na mandurukot nan isnatser. Ini an nagdara sadto san mga gradwado sa hayskul na galaton sa primero na pagpaManila, na badi wara pagturog sa dalan, nagyanghad, naghinayod san inlabayan, buraraton sa kanira paglaom sin mayad na buhay na pupukdi’on sa syudad. Badi sa mga istasyon man san tren pagbaragat an magkaratrato na mag-aalsa paharayo, pakadto sa Manila.

Awaton na yadto na ti’urhi’i na paglabay san tren. Mala, an mga riles, ginarabot na, hiniril’ang, pinamagpabakal sa parabakal sin basura na bote, peryodiko, nan kinalitan na lansang. An mga dati na namutangan san riles, turu-tinampo na san mga nagbaralay sa barisbisan san dati na riles. An mga istasyon? Binarahin na sin manglain-lain na sunadiri, maski diri tagsadiri.

Daghanon an nagmaw’ot na makabalik an tren, na umabot man lugod hasta pa nganyan sa Matnog. Daghanon an nagkarandidato, na an panuga, an pagbalik dini san tren. Nagkamaratay na hamok sira na mga nagparapanuga, hasta niyan, wara man pakabalik na an tren.

Maski sugad, buhay pa man ada an paglaom. Mala ini, kay di’ pa man pinamaggabot yun na mga poste na pangtrapik sa tren. Sugad na’k sin pagwutwot sa bag’o na kamutangan niyan: Ayaw ngon’a, Pangalag-kalag, Pamati.

Nan an bansag sa tren, basi ada diri malimutan, nginaran sa putahe na baktin, na pinarugi sa naglalana-lana na lunop, nan sinakutan sin daghanon na sili, basi masyerto na maharang.

An tumatangdulon

Tsk, nahaghag ako sini na kamutangan ko…’

‘Kay nano? Inaano ka?’

‘Tsk, atog, madali’ay ako niyan makatangdol, sugad ako sin buntol na mumong… Ultimo pagluwas sin pwerta, nakatangdol ako sa hamba. San arin man yadto, nareparo ko an sadiri ko, dara-dara an habon na iralaba, na an kaipuhan ko ugang, planggana. Kun nagpipili ako kalunggay, mahod tinatapok ko an dahon, imbes na an paklang… Nano daw ini na namati’an ko? Hapdos ada ini?’

‘Ummm, may gahoy so’n… Na’ ba’, ha? Tsk, nalimot ako… Ah! Alsimer…, an pagkamalilimuton.’

‘A-alsimer? Malin nabati ko na man nag’ud yun… Nano an mga sintomas so’n?’

‘Ma’o yun na insarabi mo. Tumatangdulon. Sala-sala. Limot-limot. Pero, ayaw kahaghag, kay di’ ka man ha’k an irog so’n…’

‘Aw, mayon man sin iba na may sugad sini?’

‘Mayon. May tawo ganyan sadto na panahon na ngunanaon na an pagkasugad so’n. Minsan, namalangtoy, nan nalimot na namalangtoy ngay’an siya. Unawaton lugod sa kasilyas. An diyos san mga inidoro, na naaburido na, minaldisyon siya, hinimo na istatwa.’

‘Saka, nano an nangyari kaniya?’

‘Aw, san binutang na sa plasa an namalangtoy niya na lawas, na bato na, wara man ‘gud narani pag-usyoso…’

‘Akay daw?’

‘Di’ nganyan nahali an pamariyaka…’

‘Mabang’og?’

‘Oo. Maski nganyan pirmi inbabalunas an lubutan san istatwa, padagos an bang’og hali kaniya…’

‘Aw, badi sala na yadto san nagmaldisyon. Badi sayo man na tumatangdulon, pareho ko…’

‘Badi. Badi ngani ikaw yadto, nalimot ka ha’k…’

‘Badi, ha? Ha ha ha!’
___________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Balikutsa

(Ta tatata tum ta ti tum ta tutawtutawtutaw tum ti tum ti tum tumtumtum ta tim tutumta tiriritiritum)
I decline
To walk the line
They tell me that I’m lazy
Worldly wise
I realize
That everybody’s crazy
(Tum dimdum tidudum)
A woman’s voice reminds me
To serve and not to speak
Am I myself or just another freak?

‘Nano na naman ba’ yun na inpapatugtog mo? Naimod na ma’d na ringsal, makulog sa ulo…’

‘Si Mamay man, na ma’o man ini an gusto ko na tugtog…’

‘Hmh, kun hain an, di’ man nasabutan, kun sayaw o kun nano na sayawa…’

You know
There’s fire in the hole
And nothing left to burn
I’d like to run out now
There’s nowhere left to turn, no, no

‘Aw, tango-tango man hamok yun…’

‘Aw, ma’o, sugad ka na nag’ud so’n sin tangdo…’

(Towwwwwuuuuuu)
With a cough
I shake it off
And work around my yellow stripe
Should I hide
And eat my pride
Or wait until it’s good and ripe
(Tum dimdum tidudum)
My life is boiling over
It’s happened once before
I wish someone would open up the door

‘An tono liwat, di’ man makahihibi, an liriko, di’ man makatitinawa…’

Don’t you know
There’s fire in the hole
And nothing left to burn
I’d love to run out now
There’s nowhere left to turn

‘Di’ ka so’n na’sumo? Malin kun di ka turog, o nasa talibungan, uya ka sa sopa, naghihila-hila, namati so’n na mga tugtug na di’ nga ada intutunguhan sa radyo, kay di’ ko man nababati…’

‘Mamay, nababati na ngay’an sa radyo, akay pamati’an ko pa sa plaka…?’

‘Aw, atog an makabati ‘gud so’n na kanta, masugad, nakiglain kita, kay kita man ha’k so’n an namati…’

(Tiktiktiktik ti dum tum tidum tidum ti dum
timtudutimtumtidum timtumtididumtimtudum
tumdimtimtumtididumdumtidum
tungdungtididungtungdung tungdungdung tingdingdingdung
tungdiringtung tingdiringtung tidingtuduntidingtudungtung
tingdingtungtudungtiringtingdidingtididung
tingdididingtidingtungtudungtung
tungdiringtung tingdiringtung tungtirititiriditungturutungtudung
ting tung ringtungtungtitung)

‘Aw, hasta ngay’an so’n san inbabati ta na tugtog, makiuso kita? Paano kun nakabungol ngay’an? Mala yun na binoto na presidente, kay binoto na bungyod sa uso, na niyan, sig’ak sin pangmuda…’

Don’t you know
There’s fire in the hole
And nothing left to burn
I’d love to run out now
There’s nowhere left to turn

‘Hmh, iya binakal mo pa yun na plaka?’

‘Ma’o tabi, kay wa’ man so’n nagpapanghatag…’

‘Hmh, mas bali, an pinangbakal mo so’n, binakal mo na’k kunta balikutsa…’

‘Si Mamay…’

(Tawwwwitingdaptingdang tingdaptingdang
tuungdiptungdiw tutungtiingtungtungtiiingtungdaw
tuungdiptungdiw tuungdiptungdiw tutuw tutuw tuw tidiptuwiw
tudituptiduptiduptudiduptiw diptidutuwtidiiptidutuw
tuuudiptituw tududuptuptidudutuw
tiduptupdiptiptidutidututuw tuwduw tuduw tududuwtuw…)
____________________________________
Retrato tabi ni Aris Gonzales. Liriko hali sa Fire In The Hole, Steely Dan, 1972. Salamat po.

Ilusyon

What is between us is nothing more
than an illusion. 
– Gabriel Garcia Marquez, Love In The Time Of Cholera, 1985

Di’ ko ngani aram an imo ngaran,
kun diin ka gikan, an imo mga inagihan

Nakuwa ko ikaw na di’ man tuyo
inuli, inupod, sa habo ta
o gusto

Taod-taod man na inpasepara ka,
inlabay-labayan, na malin wara ka

San namangnu’an ka; diri an imo
irong o hiwa, kundi an
imo mata,

May insasabi an imo sayod;
na aga may tugon, na gab’i
may hapot

Kun an bulan nabutwa nan nawawara,
ikaw nan san sayod mo, pirmi uya,
naghahapot na wara tingog

Nangulibat ka ada san ato relasyon
na bagaw sa irarom san Mayon,
kita nganyan, mag-ilusyon

Maski sa isipon…

Lima na tasa

Dini sini na saday ta na uma, dini kita magbabatog’, bagaw ta sadto. ‘An diyo na tanom nan kahoy na nabubuhay dini, kun sa parauso pa hamok, sobra na sa ato pangaipo’, bagaw ta pa. Sa karkolo ta, kun ini na sobra may magbakal pa, an kabaklanan, pwede na ihanip, tagaman sa mga bulan sin lut’as.

San may kabataan na kita, sayo na pagpisar mo, pagbalik mo dini, may bitbit ka na lima na tasa na losa. Pinangpiliw mo an daan ta na tasa na sinudlan sin kape nan mantekilya, nan inirisan mo kita na lima. Ini na lima na tasa, intatagsarayo mo sin sabaw kun may inalsuman kita na isda, sin silot na ulay mo kun naruruyag ka, nan kape kun aga na namarahaw kita.

Mapawot man ‘to’o an pagbuhay ta na nanarig nag’ud hamok sa panahon nan kun pira an kantidad na itukal sa pisada, pwera pa san kamutangan san ato lawas. San may dumagka sa imo pakadto sa harayo, halip’ot hamok yadto na imo inruha-duha. Ikaw mismo an kunumbinsir sa sadiri mo, na ‘mayad man nag’ud didto, kay mas makatipon kita para sa ato puturo…’

Yadto na sinabi mo, wa’ mo man ‘gud pahimuwa’i. Nabakal ta an gusto ta, naipahimo ta an iba pa, na sa dati ta na kakayahan, masakiton pagpahustu’on, pagsuru-sikloton.

Angay kunta, maogma kita, kun di’ man maogmahon.

Kundi, kun balikan ta baga an unagi na panahon, ini na uya sa ato niyan, napasaato katukal sin mas daghan. May mga okasyon na ato napalyahan, may tirinawa nan kamundu’an na di’ ta napagbarahinan, may tunapsi na pag-urugos, may nabuhay na mga ulot, na nabubugsukan niyan sin mga lunob.

San masayudan ta an lima ta na tasa, malin upat na hamok an uyon sa piliw, na di’ na man pinamaggamit, nan an pamarahaw pahanga na pagharampanganan. An upat na tuda sa piliw, may mga luho na nan kilmi. An ikalima, ambot kun napakarin.

An ato niyan pasungan nan kaunan, mas abunda ada, nan mas di’anis. Di’ ha’k nag’ud makairog san dati sini na kamutangan, na maski yano, an pag-urupod, mabaskog nan masarig.
___________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.