Tagsudang, sa baybayon

Kun an Pasko, awaton na inhulat, ini na tagsudang, awat man ‘gud an pagpaabot. An Pasko, maogma san karanta, karaon, paarabot san nasa harayo…’

‘An tagsudang, ma’o man baga? Mayon man sin karanta, daghan an karaon sa piriknik, nan inpapaarabot man an nasa harayo, hasta san diri tagadini na hali sa harayo… Daog hamok san tagsudang an Pasko san hayahay sa baybayon… Kun may diyo ka na balon na pagkaon, pakakaon, masiramon magpatunaw, myentras nagtatan’aw sa luyo san lawod…’

‘Ma’o. Humuroy ka’k sa banig, o maski do’n sa gabon, sugad ka man hamok sin sawa na nagpapatunaw, ha ha ha…’

‘Pwera karaw, san wara pa an tagsudang, an isip ko, pirmi pakanhi…’

‘Aw, simpre, kay nagalat ka na…’

‘Niyan na uya na, kay uya na ngani kita sa baybayon, an isip ko na man, yadto sa luyo…’

‘Diin, sa may isno?’

‘Diri. Sa kaurupod ko, na wara dini. Nanganugon ako sini na hayahay, kay wara sira pamagpakaupod pakanhi…’
______________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.