Tupráhan

Sinuratan ko an Postmaster General. Di’ ko man siya kakila, o igso’on, o padihon. Naruyag hamok ako magsurat. Tutal, ma’o man ini an kolokasyon nira. An parte san surat ko, ma’o ini:

Ser,

Nagpagawa pala kayo ng selyong may piktyur ng idol nating kleptomanyak. Nakaka-elibs naman, ser, ang inyong loyalty. Pera po ba galing sa taks ang ginastos ninyo dyan?

Eh, kasi, di po ba, maraming asar sa kanya at sa kanyang pamilya? Biktima ng pagdukot, pagtortyur, pagpatay, pagkawala ng ilan, abuso sa kapangyarihan, at marami pa. Baka naman ang mangyari, sa piktyur nya mismo ipahid yung dura, imbes na sa likod ng selyo. Eh, di’ hindi didikit ang selyo?

Di’ bale. Makaganti man lang. Ok lang kung hindi dumating (sa oras, as yuswal) yung sulat, at sabihin nyong natrapik, kahit, yun pala naman, nawala yung selyo, kaya winala nyo na rin yung sulat.

Pidbak lang po, ser, medyo naasar lang din ako dito sa balita. Nagkataon pang mahapdi itong singaw ko.

Wa’ ko man ‘gud padar’han sa sobre ini na surat ko. Sa e-mail ha’k. Ambot kun nakaabot. Wa’ man pan’o ako pakaagi sini na selyo, atog kay nakatupráhon man kunta ako…
____________________________
Retrato tabi hali sa internet. Salamat po.

Advertisements

An nagpahulát, an naghuhulát

Some people never say the words ‘I love you’
It’s not their style to be so bold
Some people never say those words ‘I love you’
But like a child they’re longing to be told
– Paul Simon, Something’s So Right, 1973

Nagdadalagan si Marcela pag-uli sa kanira baláy. Halhal na nagsumat siya sa ina. ‘Mamay! Mamay! Im’da tabi si Nanáy, kay yadto sa tinampo… Ba’ah! Mili kay naglabay si Inoy Godo na paratinda anahaw…’

An ina na insumatán manungod sa gilay, wara man hamok pagtungkahal sa pangurusu-kuso san inlalab’han. ‘E, si’apo mo yun si Nanáy, kay di’ na man yun maburudan, ha ha ha…!’

‘Mamay!’, bagaw na hamok ni Marcela san simbag san ina. ‘Atog, makararaw’ay si Nanáy. Mala, kay intitirinaw’an…’

‘Aw, pabay’i ha’k siya…’, sugpon pa san ina, na wara nag’ud sin haghag na inlalaom ada san bata na nagsumát. ‘Mauli na’k yun do’n…’

‘Eh, si’apo ko kamo do’n’, bagaw san bata na malin in’gugurugudhan. ‘Hala, kadtu’a na yadto si Nanáy!’, nan lunusad gihapon na nagkukumpag sa balkon.

Sa luwas, punuon sin pinardo na anahaw an traysikel na inarkila ni Inoy Godo, na taga-dini manta, sa Sapngan. Inhat’dan niya san pinadaan na anahaw dini sa kararani na magpapahal’it. Pagkatan’aw kaniya na nagdangadang, nangispiho kadali si Oya Felisa, nanudláy, namolbo nan, bitbit an dara-dara kahapon na paya na ugbos sin anahaw, naglakaw paluwás. Didto, sa harani san balay san mapahal’it, tunugbos si Oya Felisa, nan malin wara’k labot, harayo an imod, tali’ungod na pamaya.

Wara man hamok siya pagbabalihá ni Inoy Godo, na naghahakot san anahaw. An namagpakamasid, maski aranád na kaniya, namagtin’o, namagyuga-yuga, kun Oya Felisa.

‘Ay, ba’adaw tabi, Oya Felisa, ma’d na alanga’ang, ha? He he he…’

‘Aylen… Da’ianison daw yun na abaniko mo, Oya Felisa…’

‘Badi may maruyag nag’ud sa imo niyan, Oya Felisa…’

Malin wara nababati si Oya Felisa, na sige an pamaya. An iba na maaram, sira-sira an nag-iristorya san istorya na ararám na nira, sadtuhon pa…

‘Atog, yu’on kuno si Inoy Godo, naruyag sadto sini kun Oya Felisa, para kay lupawon nganyan, malin wa’ pakadasdas, kaya an inparasumatan, an amiga ni Oya Felisa… Ambot kun akay wa’ man nganyan yadto pagsasabi na insabihan…’

‘E, bagaw kay ma’o man uga’ng an naruyag? He he he…’

‘Ambot baga, kay bagaw, lunayas yun si Inoy Godo sin awat. Pagbalik niya, may asawa na uga’ng si Oya Felisa. Wa’ na pag-asawa si Inoy Godo, punatais na ha’k…’

‘Grabi na pagkalupaw, ha?’

‘An sarabi-sabi, naruyag man kunta nganyan si Oya Felisa, kundi paan’hon man, kun sige man ha’k an hulat…?’
_________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

An munayád na buhay

Ang una kung trabahu’y 
talagang nakakahiya

ang istambay ko’y Laluma
namomolot ng kandila
– Yoyoy Villame, Bungalow, 1977

Ay, atog, ‘to’o…’, bagaw ni Naro na nagpipiriting-piting nan nagtuturu-tinawá, ‘grabi man an sakit na inagihan ko pagkadto ko sa Manila… ‘Sa trempa hamok, grabi an raw’ay ko, kay harampangan an mga ingkudan… ‘Tog tini’os ko an akò gutom, wara nag’ud ako pagkaon…’

‘Kay akay man?’, hapot ni Sitong.

Tunupra si Naro, nan bagaw, ‘Hmp, naraw’ayon ako maghungit, kay in’iirimod san kaharampang na pasahiro… Abay pa pag-abot san tren sa Tutuban, kinupos na ako, nangluluyahon na an mga tuhod ko…’

Huniyom si Sitong. ‘Hmh, ako, buna’l ako sin sayo na pinoy, nan unayo ako sin sayo na sinarungsong na pudyot sin asin, nan linaksi’on ko’k an kaon ko… Tika-tika san bunay na wara’k tubi, piro, busugon na, hasta makasangpot sa Tutuban, he he he…’

‘Ako’, bagaw ni Klobis, ‘an una ko na pawot sa Manila, an pag-turu-Tagalog, kay kun mahapot kun tagpira an barak’lon, kun diin an pakadto, kun tagpira an pasahi… Hmh, daghanon man ngay’an an irog sa ako, na waki’on man magTagalog, he he he…’

‘San una’, sugpon man ni Bag’id, ‘oro-ikstra hamok ako, maski diin, maski nano na trabaho… Piyon sa konstrakson, paratinda sigarilyo sa haywe, bagids sa Aranke… Mahod may inkakatapo ako, o natatan’aw na, bagaw ko…, Uhh, taga-Bulusan daw yadto…, he he he…’

‘San makaaram ako pa-Balinswila’, bagaw ni Naro, ‘inparapasyaran ko sira Rantog… Nakalibre man ‘to’o sin inom…, pira na karaon…, he he he… Mga di’anison man kay diri hagas, basta kabubungto… Kun yadto ako kanira, nakahudam sinilas, mahod syort, mahod tanggo… San inhudam ko kunta an san’glas san ‘lakeh, wara patugot, he he he… Nahadok man ada, kun di’ ko na i’uli…, he he he…’

‘Ako’, bagaw ni Sitong, ‘kinuwa ako ni Bukay na pinsan ko, pagkuru-konduktor sa dyip niya… An byahi mi, Munyos-Pyer… Natu’om ko man an dalan hali sa Kisonsite, pakaon sa may katidralh… Niyan, maski piyong ako, masasagunson ko yun na tinampo, hali sa Dilmunte, labay sa Mamunlok, sa Wilkam, sa Yu’iste, sa Lirma, sa Lawton, libot sa Paryan… San makaaram ako pagdrayb, an byahe san dyip ko, Kubaw-Rikto, kaya hasta san Ligarda nan Santamisa, tu’om ko…’

‘Naging boy ako dun sa may Baclaran…’, padagos ni Klobis. ‘An amo ko sadto, upisyal sa Nawasa… Sinulod ako na yutilite, mahod nagtitimpla kanira kape, mahod nanamhod san mga kwarto nira, parabakal sigarilyo, paratukdo kun diin maagi an in’oorder nira na babaye, he he he… Mamangno, hinimo ako na inspiktor… Ay, namason an mga Insik sa Binundo… Maski diriluton, inpapasabot ako, na tunga’on nganyan an nababasa sa mitro, nan tunga’on mi man an diskwinto, he he he… Mala kumpasko, may mga rigalo pa sa ako na longganisa nan hiniro, he he he…’

‘Nakasulod ako na parahugas sin kantin sa Abinida’, bagaw ni Bag’id. ‘Maski pansit ha’k, pandisal, syupaw, nan kape, ay, masulungon yadto… Batog na aga, hasta katutnga an arabot sin kustumer, wara man kami pamunay sin kapanghugas… Mala an kamot ko sadto, pirmi lagtukon, nan an panit nunipisay san habon… Nan paghihigda ko pagkagab’i, mabatog man panglatid an mga biti’is ko, kay paano, di’ maghapon ha’k sin tugbos?’

‘Tara man?’, hapot kaniya san mga kaistorya.

‘Didto ko kabagat an ako una na asawa, na taga-Layti. Wetris man didto sa kantin.’, bagaw ni Bag’id. ‘San mag-asawa na kami, naswertihan man na nakakuwa kami pwisto sa may Kustom, sa barisbisan nag’ud… Didto sa amo nagkakaraon an mga impliyado sin iksport-import, kun namaglakaw san mga papeles nan pirmet… Mga makwartahon, nan siga’k sin iristorya kun sira sin’o an daragko mag-ayo, nan kun tagpirira an kanira inhahatag… Sa kairistorya, wa’ ‘gud nakareparo na an putahe mi na ginisa sa tawge, karne sin kusmag, na kun sayudan sin mayad, marereparo na nagsusubu-subo, he he he… Bagaw sa Manila, tubung-lugaw kami sadto na pwisto mi, he he he… San mayad na an dilihinsya, nakaaram man ako pagbirhaws, didto ko man kabagat an ikaduwa ko na naasawa, he he he… Ma’o na, un swerte, he he he…’
_____________________________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Tukál-tukal 3

Sa daghanon na nira na pagbagat, mamundo niyan an darag-angan nan san laptukay.

‘B-badi niyan na’k kita magbabagat…’, bagaw san darag-angan, na nagpupugol sin luha.

Nginarat an laptukay. ‘Kay akay, namomot’an? Habo ka na sa ako? San arin pa’k yadto, bagaw mo, lampas pa sa durho an pagkamo’ot mo…?’

‘Wara durho an pagkamo’ot ko sa imo…’, bagaw san darag-angan na di’ nakaasdang. ‘Ugaring, namamati’an ko, na madali na’k an buhay ko.’ Nan hunibi na man nag’ud an darag-angan. ‘Nasa lista nganyan an ako ngaran… Inhahanap na nganyan ako ni Katubol nan san kaniya mga kapulisan… Hu hu hu… Di’ man ako adik!! Hu hu hu…’

Naghibi na man an laptukay. Nagkugusan sira, na malin gusto kuwaon san sayo an mundo san sayo pa, nan pagsugpunon an kusog sin bo’ot na natutuda pa kanira.

‘Hurunon ta si Katubol…’, bagaw san laptukay, ‘na hali’on ka sa lista, na di’ man yun ungod na listahan…’

Pinahik san darag-angan an kaniya luha, nan pormal na inasdang an laptukay. ‘A-ayaw na. Kun ma-idyiki ako ni Katubol, di’ man ha’k ako, daghan na an nagkauruna An nagkapira ngani kanira, mga kabataan pa. Dumdumon mo na hamok ako, kun ako wara na… Di’ mo paglimuton an mga maogmahon na pag-upudan ta…’

Nagtakgusan gihapon sira sin awat, nan huguton, na takgusan.

Pagkaaga sadto, binayabay an naagihan na darag-angan, na napatay nganyan sa paggubat dahil sa droga. Wara nganyan muru-mangno an grupo ni Katubol, sinalbatana sira san darag-angan, na wara man pakaigo. San umaksyon an mga kapulisan, sira SPO Hasaan, SPO Dagom, SPO Cupahpahon, SPO Putiocan, SPO Casili, SPO Kinis, nan CPNP Katubol, minsan nag’ud nganyan an darag’angan. Bagaw pa san bayabay, bag’o nganyan nautsan, nahimo pa san darag-angan na ibali’og an karatula sa kaniya li’og: adik ako… sa pagkamo’ot mo…

Tukál-tukal 2

Akay ako nag’ud an imo naruyagan?’, hapot san kalunggay sa kulibangbang. ‘Akay diri an layaw, o an diyaw, o an tayangaw?’

‘Dapat masabutan mo, namomot’an’, simbag san kulibangbang, ‘na an sayo na kulibangbang, di’ man angay maruyag sa kapwa kulibangbang, o sa layaw, o sa diyaw, o tayangaw. Pareho man na an burak sin kalunggay, diri angay maruyag sa pareho man na burak sin maski nano pa na tanom.’

‘Ma’ruyag ka kun kita pagtinaw’an?’, bagaw san kalunggay. ‘Magkaiba baga an ato hinali’an?’

‘Si’apo kun may magtinawa’, bagaw san kulibangbang. ‘Basta para sa ako, an hangot mo, hamot sa ako…’

‘Nan an dapaw mo’, sugpon san kalunggay, ‘pahamot sa ako…’
_____________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Tukál-tukal 1

An pagkamo’ot baga nganyan,’ bagaw san kalunggay, ‘tukál-tukal man hamok… Ihatag ko sa imo an nektar ko, basi bisayon mo man an pagiging bukdo san burak ko…’

Toto’o man, yadto na aga, hunarok sin pira kabeses an buyog, na malin pag-ibabaya, nadadagka gihapon; nabalik sa burak paghugdon. Sa kaniya paghugdon, napapagtapo niya an kadailan san burak na pagbabatugan sin pagbukol. Hali sa bukol, mabatog an bukdo, mahihinog, nan magpapadagos an buhay san tinanom, sa paagi san mga liso…
_______________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Anuy

Nangudyót an iba na burô, kay may pauróg nganyan an punò.

‘Bagaw mo, intiro mo kami bunga, sa sayo na bulig? Akay diri kami durungan paghinog? Akay may nauuna? May pauróg ka?’

‘Wara ako sin pauróg’, sayuma san puno. ‘Sugad man nag’ud so’n an naturalesa. Mayon sin badang sa sudang, na badang man sa maraót na klima. Sin’o sa iyo an gusto mauna?’

Daghan an nagsarabi sin ‘Ako!!’

‘An may katungdan, inlalauman. Kun gusto niyo mauna kahinóg, uyon man kamo na una maimód sin kabóg?’

Namagruha-duha sira. Nagkadirilot an iba. ‘Ah, eh, ummh…’

‘Ma’o yun an ako insasabi, manungod sini na bagaw niyo, pauróg…’, bagaw san punò.
_______________________________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.