‘An intiro na wara ko sabihan sa imo’

Nag-iimod siya sin telebisyon, sa kaniya mansyon didto sa Ilawod. Niyan, kay wara nakaimod, bwelo siya san kaniya hitsura; roba na seda na hali pa sa Amerika, sinelas na mahuyun-huyon na panit sin lagalag na hayop, bulawan na singsing na ngana kadamo, kulintas na sinalabid na bulawan na masiligak-sigakon. Kun sikupon pa an bintana niya, matatan’aw an mga armado na gwardya na naglilibot-libot sa hampangan san mansyon niya.

May bitbit siya na kopita na sugad sin tabo kadako, nagsasayaw-sayaw siya habang nagtataga-tiyok. Mahod naalto, kun may naiimod sa tibi, natango-tango nan nakurag’it sin tinawa na pambihira. Mahod sinasapak an sadiri na paa, kun inu’utkan sin tinawa. Kay an in’iimod niya niyan sa tibi, an daramag sin mga wara man kamat’yi:

Pamyintel: Hmp, wara ko man yun kaimod, pan’o man ako makapirma…?

Kadiri: Syet an naghimo sini na piknyus na habo ako magpirma! Asamaterobpaks, gustuhon ko magpirma!

Belyar: An nagsabi na wara ako pagpirma, mabukog ka man lugod san inhuhungit mo na luto…

Pakyuw: Aywana, aymguna, guingona… Uhhrmm, kungdi lang kay gad… (nan pinaraga’ak niya an mga kamot: (kreek, kruk)

Hosanah: Ay em sori… abawt Idsa…

Gordog: Dis’isbikos’obda’irispunsability’oba’di’a’ispunsor’opdis’resulusyon’datsway wi’arnat aaah aaah iboltosayndis’aaah aaaah wat’eber.

Syutoh: Hu hu hu… Gusto kong… pumirmaaaaahhh! Pliiiiiis! Papirmahin nyo akohhhhh! Para nyo nang awaaaa! Nais kong magsaynnn!

Nagparatinawa siya sini. Tuniyok sin huruhalaba na tiyok, nan sunayod gihapon sa tibi. May nagsasawong-sawong…

Cialsida: No ako sa sangribo, nasa toilet sana ako kan nagborotohan…

Farindyaytis: Dapat, bawal hulihin ang mag-jaywalking na Tonggres!

Pamyintel: Oy, di kamo kaintra dini, ha? Didto man kamo so’n sa iyo man…

Inutkan gihapon siya sini… Tiniyok na ubos an arak, tinaplak sa lababo an kopita, pinatugtog an paborito nya na kanta, nan sinayaw-sayawan… Dinudunganan niya sin kanta an elected, nan inuunat an kaniya kumo…

I’m your top prime cut of meat, I’m your choice,
I want to be elected,
Kids want a savior, don’t need a fake,
I want to be elected,
We’re all gonna rock to the rules that I make,
I want to be elected,
Elected, elected
Respected, elected

Unalto siya diyo, nan sinayudan kadali an tibi… May insasabi si Tyulpo.

Tyulpo: Sa di’ inaasahang pangyayari, ikakasal po bukas ng hatinggabi, si Senador Bandong Panwelo, at si Bays Prisidint Aymey Marcus sa Libingan ng Mga Bayani at Isang Bayaning Peke…

Nagparatinawa gihapon siya sini… Para kay naagda gihapon siya san tugtog, na sinayawan gihapon niya…

And if I am elected
I promise the formation of a new party
A third party, the Wild Party!
I know we have problems,
Everybody has problems,
And personally, I don’t care.
_____________________________
An retrato tabi, kuwa sa Pinto Art Gallery. An liriko, hali sa Elected (Alice Cooper, 1972). Salamat po. An mga tagsadiri san drowing nan san liriko, wara tabi labot sini na istorya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.