Sa una na asdangan

Pambihira nganyan an pagkamo’ot na nagbabatog sa una na asdangan. Labi kun an nagkaasdangan, nan nagkaruyagán, wara man sa pagmaw’ot, ni sa inop, an sugad na pagbagat.

Dirì ini sugad sin sudang na nasirang sa dagat, nan nasunlop sa bulod. May dumo na kahoy na dinadara sin bulos sin salog, si’apo kun di’in ipiliw, o idampig. An dumo na kahoy nan san piliw sin salog, wara sin kundisyon sin pagbagat; nakatupar hamok nag’ud…

Sugad ada sin pagkaasdangan sin bay’ong nan sin dalan. Paano kun pagbagat nira sa hulatan, didto sira nagkaruyagan, sa una pa’k na asdangan?

Kundi, kun butangan baga sira sin puso, kay mabo’ot man an mga diyos, badi upudan pa sin paagi na masabi nira sa kada sayo, an kanira nasa bo’ot…
__________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.