An paghulát

Pakalihis sin sangbulan na bakasyon, nagpapaaram na naman si Pukengkay, mabalik na sa kaniya trabaho sa abrud. Nagpapataliwan kaniya, mamundo an pamandok ni Lucio. Kun nasurumaton siya, an ngawi niya, nagtatalu-talo. May luha na namarisbis sa pirok niya.

‘K-kan’o ka na naman m-mauli…?’, bagaw niya sa asawa, na di’ niya in-aasdang.

Nagpipirit sin tinawa si Pukengkay. ‘Aw, para tuyers…? Basta pirmi ka’k magpi’im, sugad man ha’k sin uya ako, di’ ma’o…?’ Inhahanap san mata niya an asdang ni Lucio.

Habo pa gihapon maki-asdangan, punilikat-pikat si Lucio, insasabihan an luha niya na, ‘Ayaw pagtuturo! Ayaw pagtuturo!’ Bagaw lugod niya sa babayi, ‘A-ayaw pakapangana sin ubra, ha? Mamunay ka kun pagalon ka na, nan kumaon ka kun gutumon ka na, ha?’

‘Aw, pirmi, ha ha ha’, bagaw ni Pukengkay na hunarakhak. Nan dinuwak an lalaki, ginaptan sa ku’ko, nan bagaw, ‘Ini ‘guuuud… Sugad sin pirmi namrimero sini na pagbaya ko… Asi, ha…? Basta, ipadiritso ko na’k sa bank’akawnt mo an padara ko, ha? An sweldo ko, kada baynti’otso, ipadara ko yun, mga traynta o traynta’i’uno… Bahala ka na magpahino-hino, ha? Hmmm…?’ Nan kinudot niya an lalaki sa irok.

Unabot si Mando na paratraysikel. Abot sa langit an tag’ok. ‘Nano, ‘Kingkay, ‘kadto na kita?’

Nag-irimod an nasa palibot, nag-urunat sin lawas, nagrilingag. ‘O, hala, makadto na ako, ha?’ Tinakgos ni Pukengkay si Lucio.

‘Ihatod ko ikaw…?’, bagaw ni Lucio.

‘E, ayaw na’, sayuma ni Pukengkay, ‘para do’n sa parada…’ Hunali na an traysikel ni Mando, sakay an pasahero nan san diyo na dara.

Harayo na an traysikel, nagtatan’aw pa si Lucio. Pormal an pamandok niya, malin harayo an in’iisip. Nginarat pa siya san may mabati na igham, nan boses na bagaw ‘Hrmm…, tagi daw malburo…, kangina pa ako dini nangalsumon…’, bagaw ni Lando na nakahislay sa kudal na kuta.

Kinuwa ni Lucio an sayo na kaha na sigarilyo sa kaniya bulsa, nan hinatag kun Lando. Binaton ni Lando an sigarilyo, hunugot sin sayo na istik, nan sinangag sa hiwa niya. Tama-tama, napugkot man san layter niya si Lucio, na hunurandig sa pader na kuta pagpugkot san sigarilyo ni Lando…
_________________________
Retrato tabi ni Ed Uy. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.