Munyika

May uyagan na bag’o si Diday. Munyika na plastik, diri na bataay na tinabas. An ungod, bag’o man hamok ini ihatag san pinsan niya na hali sa Manila. Daan na ini didto, maski sa kaniya niyan, bag’o.

Piniliw niya an bataay kun diin, nan ini na munyika an inuyagan. Tinamungan sin mga papel na kangina, putos sa binakal san ina nira na sulihon. Habang inlilikidan san papel, induduwak ni Diday an munyika. ‘Aw, napiniton ka, Nini? Aw, badaw, kairo man san Nini ko… Hala, kay tamungan ko ikaw sini na… ummm, di’ ka na mapipinit, kay may tamong ka na, ha?’

Hinapros niya an buhok na bulaghaw. ‘Aw, daanison an buhok san Nini ko, ha? Pagdako ko, gusto ko, bulaghaw man an buhok ko… Pareho san buhok san Nini ko….’

Hinali an ‘tamong’ na papel. Binisay an bado san munyika. ‘Hmmmhmmm, daanison an bado san Nini ko. Sugad sin ku’an… na’ ba’, ha…? Sugad san sa artista… Pagdako ko, maartista man akhohh… Ha, Nini ko, ha?’

Hinapros an bitiis san munyika. ‘Aw, halabaon an siki san Nini ko. Nan mapution siya…! Pagdako ko, mapahalabaon man ako sin siki, nan mapaputi ako sin panit…, pareho san Nini ko, hmmmh?’

Pinahigda sa braso niya an munyika. Sinayaw-sayaw. Dinuwak gihapon. ‘Aw, nangaturugon na an Nini ko? Hala na, Nini ko, tumurog ka na, kay isayaw ko ikaw… Hmmm… hmmm… hmmm…’ Naghiyum-hiyom sin kun nano na kanta si Diday, indayan-dayan an munyika sa braso. Kay pinahigda, punilikat-pikat an munyika, hasta pumiyong… an sayo man hamok na mata, kay an sayo pa, di na man nag-uunay pagpiyong, kaya an piyong san munyika, sugad sin pikit, o kihat, na piyong.
________________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.