Pag-ulì ni Pepe

‘…Pagtaliwan ni Pepe, sugad sin di’ ko aram an ako hihimo’on; kun mapaldiyas, kun mapalingko’ong, kun mapahot, o magusap… E, pag-upras, nanilhig uga’ng ako san mga radag na dahon san kakaw, nan tinap’ong ko… Pagkapapâ, nanukdág ako san mga itik, nan nanubong ako san mga baktin. Mala, malin, napalainan man an mga hayop, kay ma’d na ringsal na namag-aragaw san pagkaon. Masugad ada, aw, iba man ini na nagpapakaon sa ato niyan…’

‘…Pag-abot ni Pepe sa syudad, ikatolo pa kasemana ma’o siya pakapatugon san kaniya kamutangan. Wara na man ngay’an nganyan si Berto sa pabrika, kay naaksidente. Binay’dan man ada san kumpaniya, piro, wa’ na patrabahu’a… An naup’dan uga’ng ni Pepe, si Itoy ni Juana. Yun ngay’an si Itoy, di’ man soldados… Sikyuriti sa kampo san mga soldados… Piro, ma’o nganyan an nagrikomindar kaniya na makasulod pagsoldados. Ay, listuhon nganyan si Itoy magpahino-hino…’

‘…Pagsangpot sin unom kabulan na katitrininga kanira, di’ gradwado na sira? Naghulat-hulat pa nganyan sira sin tolo kabulan. Ma’o na sira sulungan didto sa Mindanaw… Bagaw ko, e, na’ mam’ba’ kay bunungyod ka pa do’n? Tay’ad mayad ka dini sa ato, unirog ka pa man pagpakaon… Tarâ baga?’

‘…Paghumali nira pakadto sa kanira distino, maski grabe an haghag ko, di’anis man kay gunahoy ‘gud dini si Pepe. Nagpaaram na makadto na nganyan sira, na di’ nira aram kun hanggan kan’o sira didto, nan kun kan’o siya makauli dini… Maski inpapaogma an boses, rirawon an mundo sa kaniya… Kaya, bagaw ko, hala, batog niyan, suru-semana, maghahanip ako sin sayo na lagting dini sa hinimo ko na surudlan. Di’ ko ini paglalab’tan na lagting. Bubu’ungon ko ini, dudulsihon ko, pag-uli mo. Kun umulì ka tulos, diyo hamok an madudulsi ta, kundi, si’apo… Kun umawat ka, daghan an ako dudulsihon, kay simpre, dako an dahilan san ato magiging selebrasyon…
__________________
Retrato tabì ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.