Basketbolista

Duungán yadto. Nan basketbolan. May mga sakayán na nakaduong. May namarasyada. May gol na sayu-sayu’ay. Graba an pauntulan.

An sul’ot niya, kamiseta na puti, nan palda na malin hatok na asul. Goma an kaniya sapatos. Habang nag-uuyág siya, nagpapauntol sin bola, saklay niya an kaniya knapsack. Kun akay saklay ini na knapsack, habang nagbabasketbol, pambihira pag-isipon. Badi daghan, o kinahadukan dini, an makawát. O, badi in-aanád niya an sadiri na mag-praktis sin may magub’at sa lawas, basi kun ungód na na uyág, na wara na sin saklay, mas hataas pa an kaya niya luksuhón.

Wara man madaog sa praktis na may kauyág o kakontra. Sayo pa ini na wara sini na pag-uyág niya. Kaya pagtatapok niya san bola, wara man sin nag-uuláng. Pag-untol nan pagligid, siya manta an na’bukod. Wara sin masukol sa ungód niya na kakayahán.

Pwera sa ako, wara na sin iba na tawo. Kun diri ako, wara sin maggaganya, o magtutuyâ-tuyâ, kaniya.

Pira na pauntol, pira na rabák san bola, nasumó ada siya. Namunay, nan hunali. Saklay an knapsack. Sipit sa irok an bola.

Nano daw an mangyayari sini na basketbolista? Ungudón ada niya, sun’don ini, na karera?

Wara sin sukól an posibilidad. Badi di’ pa siya nabubuhay san may maging senador na basketbolista. Dinara sa entablado an pagiging popular. Maski iba na na uyagan, malin pagbasketbol pa gihapon an imód kaniya san katawohan.

Siya, badi hali dini sa graba na salóg, makauyág sa matayunas na kahoy na uyagan. Hali dini sa may sayo na mirón, pwede siya makauyág na may nag-iimód na sayo kamilyón. Sugád so’on kadaghan san posibilidad. Kay bagaw ngani, bilóg an bola.
____________________________
An retrato tabì, kuwa sa duungán san Sorsogón.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.