Pamasyáda sa tangpi

Namarasyáda an upát na karabasa; si Subas nan san katrato niya, si Basyon; si Kardo nan si Enkar, an kaniya pangarasaw’on. Didto sira sa harani san medya agwa san tindahan ni Inoy Tura, hururandig sa lunob na kutà.

Maski di’ man mapinit, nanguyumpos si Basyon, bagay na naimod ni Subas, na kadali pagrani sa katrato, nan inagbay. Inul’nan ni Basyon an braso ni Subas. ‘Napinit ka…?’

‘Hmm’, bagaw ni Basyon, ‘di’ man… Nahadok ako kay kun matu’ay kita dini sa tangpi…’

‘Aw, kay uya man ako…’, bagaw ni Subas. ‘Gap’tan ko ikaw, sugad sini…?’

‘Hmm’, bagaw ni Basyon, ‘di’ ka na magpa-Manila, ha? Kay wa’ magkakapot sa ako sin sugad sini… Basi mahulog man gihapon ako…’

Tuninawa si Subas. ‘Kay mamasyada ka pa dini kun wara ako? Sin’o man an kaupod mo, aber?’

‘Ikaw…’, bagaw ni Basyon, na hinu’tan an kapot sa braso ni Subas. ‘Kay di’ ka man baga mahali, ha?’

Nakatinawá si Subas. ‘Ma’o daw kita, ha ha ha…’

Sa kaabay nira, si Kardo nan si Enkar, nagpaplano san kasal nira.

‘Hmh. Basta’, bagaw ni Enkar, ‘lima an abay, duwa an paradara sin burak…’

Nangahka si Kardo. ‘Aw, bagaw ko, bagaw mo, simple ha’k na karasál?’

‘Kay simple ngani’, bagaw ni Enkar. ‘An diri simple, dose na abay…’

‘Aw, di’ hala’, pahunod ni Kardo. ‘Badi puro na’k abay an tawo, ha? Kay, pira man an tawo dini sa ato baryo…?’

‘E’, bagaw ni Enkar na nagtitinawa, ‘na puro man ‘gud namagprisintar pag-abay, ha ha ha.’

‘Basta di’ ha’k magbag’o an isip mo, ha? Dose na abay, di’ dose man na kabataan?’, bagaw ni Kardo.

‘Aw, maski pira’, bagaw ni Enkar na tuninawa gihapon.

Mayád an pamati san duwa na magkaupod. Silensyo an palibot, mahayahay nan matimhong an panahon. Harayo an kanira mga isip. Mga plano, mga inop, nan mga paglaom.

Mamangno, may bigla unalto na bisiklon, sakay in duwa katawo. Wara makikila sa hitsura nira sa irarom sin itom na helmet. Diretso an imod sa tindahan ni Inoy Tura, nan sa namagpahayahay na karabasa.

Unimod an pasahero sa nagmamaneho. Minuwestra an mga karabasa. ‘Nano, ma’o na yo’n? Sigurado ka?’

Tunango-tango an drayber.

Lunusad an pasahero, nan sinayudan sin mayad an mga karabasa, lugar na natangbara man si Inoy Tura, na bagaw sa lalaki, ‘Ma’o yun an insasabi ko sa iyo. Bahala ka na san gusto mo… bahala na kita…’

Tunango-tango an pasahero, runani sa tindahan, tinakma si Kardo, nan kadali na pagsakay sa motorsiklo, na lunarga na man tulos.

‘Kardoooo!’, kurarat ni Enkar. ‘Kardo koooo! Danuni kami niyooo! Kinidnap si Kardo ko! Saklolo!’

Maakudir kunta si Subas, sinuhay siya ni Basyon. Ginaptan, sinagang san lawas. Wara nahimo si Subas. Tinan’aw na’k niya an motorsiklo na naghaharayo, nagsasaday, hasta mawara. Sa isip niya, an hitsura ni Kardo na nagpapaakudir, nagpapadanon…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.