An parapuya

Naruyag san kwalipikasyon (47 milyon na Like sa Facebook) sini na sikat na blogger na ununhan na pakadto sa gi-midyahi bilang kolumnista, sinari ta paghingurua an kaniya istatistik.

Duwa ka-beses niyan na bulan, sinundan ta an bilang san mga tagasubaybay san kolum base sa Twitter (T), FB Share (S), Googleplus (G), Email (E), nan FB Like (L). Nagbatog kita na katutnga, kun kan’o an an mga inbubutang sa internet, kaurupod an mga opinyon nan mga reaksyon, binabag’o.

Sa irarom san ngaran san kolumnista, nan petsa, an bilang san mga reaksyon nagbabatog na katutnga sa Zero: T = 0; S = 0; G = 0; E = 0; nan L = 0. Bo’ot sabihon, wara pa reaksyon.

Batog na katutnga hanggan alas-2 an aga, wara sin nabag’o sa mga bilang na zero san T, S, G, E. Mamangno, na alas-2 an aga, nginarat kita san, wow!, sayo na bloke sin 487 L an bigla na hamok lunuwas, kaupod sin 1 T, 3 S, 0 G, nan 0 E.

Wara gihapon sin nabag’o sa sulod sin 15 minutos. Mamangno, na alas-2:15 an aga, an iskor san L tunaas sa 751, kaupod sin 1 T, 3 S, 0 G, nan 0 E.

Wara gihapon sin nabag’o sa sulod sin 15 minutos. Mamangno, na alas-2:30 an aga, sa sarayuan na alsa, an 751 na iskor san L naging 1,100!

Wara nabag’o sa nasunod na sobra sayo na oras. Pag alas-3:50 an aga, an 1,100 na L donoble sa sarayuan na bloke pakadto sa 2,200!

Pag-abot dini, an S kunapang (makatutubod ada) hali sa 3 na alas-2 an aga pasakat sa 13, sa 16, nan sa 26 na alas-3:50 an aga.

Kabaliktadan an mga iskor san T, na wara kaliwat hali sa 1 hasta na mag-alas-1:35 an hapon.

Di’ padagos… na an iskor san kolum sa L nalumpat sin daragkuon na bloke (kada 10 hasta 20 minutos) batog sa 2,200, pakadto sa 2,800, pakadto sa 2,900, pakadto sa 3,100, pakadto sa 3,500, pakadto sa 3,600, pakadto sa 3,700, pakadto sa 3,800 na alas-6:25 an aga san magdesidir kita na tumuspok na.

Pagmatá ta na alas-1:35 an hapon, naimod ta an iskor san kolum sa L na 9,200. Sunakat pa ini sa 11,000 na alas-9:20 sadto na gabí.

Pag-otro semana, hinulit ta ini na pagsunod, nan nasabutan ta an pareho na tunob. Inaagyat ta an mga parabasa na irugon ini – basi makadanon maimod kun nano an nangyayari.

Huna’a kun may 500 na parabasa na durungan pag-Like. May mga tawo ada na nagpupuyá, bilog na gab’i (na sugád sin panggab’i sa call center) basi hamok magkarga sin 500 na Like, na durungan nag’ud? O, basi may mga computer nan app na naghihimo sini para sa sayo na kliyente na nagbabayad?
____________________________
Pinalís halì sa ‘Staying up nights with a columnist‘, Federico D Pascual, Philippine Star, Enero 17, 2017. Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.