Bayabáy halì sa luyó san lawód

SINGAPORE – Guru-gab’i, inuup’dan ni Josefina Amparo Hosena, 45, sa pagturog, an kaniya in-aaling na bata, si Leona Heng, sa matimhong na tugtog san Koreano na pianista na si Yiruma.

Kadiyo-diyo, namata si Josefina basi tukalan an tubo na agihan san gatas para sa lima ka-taon na bata, nan hugasan ini. Luway-luway an pagtalkas niya san tubo basi diri makamata si Leona – kay kun dirì, badi di’ na makaturog uli an bata.

Malin may espesyal na upudan an Pilipino na kadanon nan san bata. Mayon si Leona sin Edwards syndrome, sayo na hapdos na nag-uunong sin kaluyahan sa puso, sa pagtubo, nan sa pag-isip.

Maski kinakaipuhan na pirmi syerto ni Josefina an mayad an kamutangan san tubo na agihan san gatas sa tama na ulut, sa bilog na adlaw, na pirmi handa sa nano man na pangaipo, nakaaram man siya kun Leona manungod sa pagkamoot nan padagos na paglaom.

Sa mga adlaw sin pamunay ni Josefina, magkaupod sira na duwa pagluwas.

Dahil sa kaniya dedikasyon, sayo si Josefina sa 40 na mga paraataman o pamilya, mga edad 28 hanggan 79, na natagan san 2017 Model Caregiver Awards. Ini na pagtala na kada duwa kataon, na binatugan san 2007, hinimo san AWWA Caregiver Service, san National Council of Social Service (NCSS), nan san Agency for Integrated Care (AIC), kaurupod an iba pa na mga paradanon.

Bagaw ni Senior Minister for Health Amy Khor, na naghatag san mga award, kada sayo nganyan na may award, nagpapaimod sin ‘pambihira na pagkamoot nan pagsakripisyo’.

Manungod kun Josefina, bagaw niya, ‘Di’ ta paglim’tan an mga kadanon dini sa Singapore na nangataman san ato mga namomot’an na sugad man hamok sin sadiri nira na pamilya’.

Bagaw ni Manmohan Singh, direktor san AWWA, ‘Nagdadako pa an halaga san hinihimo san mga paraataman dini sa Singapore, dahil san naggugurang ta na populasyon nan naghahalaba na buhay sin tawo… Lugod kada di’anis na istorya sin pangataman makainspirar sa iba pa na paraataman na ipag-urgulyo an kanira katungdan’.

Diri madali an maging paraataman na sugad kun Josefina. Bagaw san ama ni Leona na si Marcus Heng, 46, ‘Di’ man hamok trabaho ini para kun Josefina, kay hinahatag niya an kaniya puso nan kalag dini. Kun iba na, napupuyat pa siya sa pag-ataman.’

May kamanghod pa na sayo si Leona, si Leia, walo an edad.

Kun Domingo na wara siya ubra, kada duwa ka-semana, inuupod ni Josefina si Leona pagsimba. ‘Maski diin ako kumadto, bagaw sin nakaimod sa amo, sugad nganyan kami sin magka-ina’, bagaw niya na nakatinawa. Si Josefina, na may upat man na kabataan, nakila si Leona batog na ini duwa pa’k ka-bulan.

Gusto nganyan niya ipadagos an kaniya kontrata, kay ‘Gusto ko maimod siya (Leona) na dumako nan makaasawa’.
________________________
Pinalis hali sa Straits Times, Marso 26, 2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.