Bana’ag

Let your soul shine,
It’s better than sunshine,
It’s better than moonshine,
Damn sure better than rain.
– Allman Brothers Band, Soulshine, 1994

Wara ako sin labi na kakayahan, bagaw san babaye na gurang. Wara sin maruruyagan sa kinab’anon ko na pagsadiri. Sa halip’ot na panahon ko dini sa kinab’an, nakila ko na an kaburut’on san mga panahon, nasabutan ko an mga paano-ano san kapalibutan.

Masugad ka, an intiro, nadadara sa gusto mo, o nano man na kapritso? An tubi san salog, magbubulos, maski wara ka. An dara san tubi sini, diri para sa imo, kundi kaogmahan niya na darahon yo’n, sugad san kaogmahan san tangpi, na alawon siya paluyo.

An pagbunga sin tanom, diri dahil sa pangataman mo, kundi dahil namutang na magbubunga an puno, maski diri mo na gustuhon an kaniya pagbunga. An huyop san hangin, diri para sa paghangos mo. Naghuhuyop siya, kay ma’o siya yo’n…

Nagsusunlop an sudang, diri dahil sa oras sin pagturog mo. Inhihinimbang an ogma sin pagsirang, san gub’at sin pagsunlop, sugad san gub’at san pag-uga sin dahon na katimbang san gaan sin pagsuyo.

Sa kanira intiro: suna sin sudang, suna sin bulan, nan bulos sin uran, mas matimhong an banaag sin kalag…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.