Dyip: Babayi sa umá

Di’ ka man serbidora na naglilikáy an lakáw sa ulután sin mga lamesa nan silya. Dini ugaring sa baniká sin mga bakúd nan tamáw, naglalakáw ka sa irarom san nangaták-aták na sudang… Pugol an payong, saklay an mga gamit. Mapakarin ka, babayi sa umá?

Nagluluway sin tunob sa dalan na malin nabuburungan, kun mahihingayad/paunhán, o mararaot/parûrò. An katunga sinimento, an katunga, kinaykay, an kautod, tamáw. Napakarin na, babayi sa umá, an paragasto sini na dalan?

Naghihingohá ka, na makaiskwela, makatung’as sin karera, makadanon sa pamilya. Pira pa kataon, babayi sa uma? Nano an intuturukdo niyan san imo mga maestra? Nano pa an naaadman sa mga kwarto san iskwelahan, nan insusururat sa tisa?

Kun makahumán ka sin pag-adal, babayi sa uma, nano an masunod sa halaba mo na binaklay? Pag-asawa? Pangabataan? Pag-iba sin bungto? Paano mo gagamiton, hihunguruon, an imo kinaadman?

Maging instrumento ka ada sin pagbabag’o, matukduán an mga kinamanghuran mo, an mga magurang nan bata pa sa imo, san tama na napurot mo sa pisara san iskwelahan?

Maimód mo pa ada kun diin makaabót ini na maburong na dalan?

Pwera sini, nano pa an mga kaulangan mo? An mga nahahadukan mo? An napapawotan mo? An mga maw’ot mo?

Nano man an mahihimo, an hihimo’on, mo, kun maadmán mo, na awat ka na ngay’an inpaparaloko?
______________________________
An retrato tabi, kuwa sa Manapao, Gubat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.