Dyip: Hulatan sa hulatan

Di’ man ma’timalahan na iba yadto na adlaw para sa kaniya. Maski atab diyo an kaniya panilhig san mga ginusap, an panap’ong, an panukdag san mga madlos, an panubong san mga baktin. Mayad man na diritsuhon an sudang; munara tulos an kaniya hinalayhay, nahakgin, natipig, nan naibutang sa bakay san mga plansahon.

Sagin man ‘to’o na daghanon an kaniya tinipig, na puro yadto mga iburutang sa bakay. Kay an ungod, an iba, dati na plinansa, nan pinangbutang na niya sa kaniya butangan na darar’on. Kaurupod san kaniya mga personal na gamit, an mga surat, an mga panumduman niya, nira…

Sayo yadto na adlaw na mauran-uran. Kun nano na bulan, di’ na nag’ud niya aram. Badi Agosto. Aw, malin Hunyo. Ambot kun akay punirit pa siya pakisuksukan sa namagsakay. Wara lugod niya kareparo tulos, na puno na ngay’an an dyip, kaya didto na hamok siya sa likuran, huyabit man, namiripit man…

Sanglit an diri anad, nan mauran pa, pag-ugsuhoy san dyip sa likuan, diyo pa siya makabutas, kun diri san kamot na bigla kunapot kaniya, sa braso niya. Iba man nag’ud an namatian niya. Raw’ay. Kay siya, pagkaluru-lalaki niya, babayi pa an unakudir kaniya…

Aw, babayi man nag’ud. Makusugon ‘gud siya, nagam’han niya an gub’at san kaniya lawas, an pag-ugsuhoy san lawas sa tuklang san pag-ugsuhoy man san dyip… Aw, magayon-gayon, maski sa una na imod, malin lalaki, sa halip’ot na buhok, nan sa dulom san oras nan panahon…

Lunampas siya sa kaniya lulusadan. Tinuyo niya, kay gusto niya magpasalamat sin bisay. Na hunalagba pa diyo, kay may lalakawon pa ngay’an siya na distansya, hali sa kaniya lusadan.

Yadto na lakawon, yadto na distansya, an istorya na binatugan san pagpasalamat, dunaghan, naging kinaandan. Naging pag-amigo, nan hunararom pa sa pag-amigo…

Hanggan maging pangarat. ‘S-siya si…, a-an asawa ko…’ bagaw niya na intutukdo an lalaki sa silya na may gulong, na talikod sa kanira. Ma’o hamok yadto, nasabutan niya an kanira kamutangan.

Taod-taod pa san makahilwas siya. ‘M-makadto na ako… H-hulaton ko ikaw dini… buwas…’ Wara man siya niya lingaga, hasta san hunali siya.

Niyan, panirum-sirom na. Kangina pa hunali an urhi na byahe. Syempre, wara man siya pagsakay didto, kay mala, niyan, uya pa siya dini, sa hulatan. Di’ na siya naghuhulat… Wara pag-abot an kaniya inhulat. An unabot hamok, kabungyod san pakasabot, an kamunduan…
_______________________
Retrato tabi ni Sg Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.