Sa titataliwán

10285819_733109466735025_8888690510212115530_oOnce, there was a way
to get back homeward
once, there was a way
to get back home
– Lennon/McCartney, Golden Slumbers, (The Beatles), 1969

Aw, nakahuman ka na pamisay? Nakahusto an intiro mo na darar’on sa imo surudlan? Syertuha baya, kay sa intiro na makaiinit, an limot, kay wara ka nag’ud babasulon, kundi an sadiri mo…

Pagdará sin balon na pagkaon; an makukutlig mo sa dalan, basta masudlán hamok an imo tiyan, kun magutom ka na wara mabak’lan.

Laláma an mga dara-dara mo, ha? Arám ta na di’anis an pamintana o pagyanghad san mga nalalabáyan, na pwede sa imo makaulingát. Hinguha’a sin mayad na wara sin mahubon o mawara.

Atamána an imo dara na sintimos. Iluwas mo hamok an tuig na ipamarasahe. An tuda, itago mo’k sa imo tungkos.

Kun may magpabakal sin maski nano sa iyo aagihan, puguli an sadiri mo, na madagká, magbakál sin di’ mo man kaipuhan. Dumdumá na sa kakadtu’an mo, kun ikaw wara, wara man madamay sa imo…

Isipa an kakadtuán mo. Biluga sa isip an aabutan mo, an magiging buhay mo didto sa iba na lugar. Nano an inhahanap mo? Nano an gusto mo mahimo?

Dumduma man na di’ hamok ikaw an naghali. Di’ pa kita buhay, harali-hali na, nan awat na na kita minatáy, maghaharali-hali  pa, an tawo. Intiro na nataliwan, nanugâ na madali ha’k nganyan sira. Kadaghanan, wara na man pagbalik. Maski an nagsari gihapon pagbalik, wara na man pag-awat, hunali. Sugad sin bado na nadigtaaan na, di’ na sira sugad san dati sa pag-imod nan sa pamati, sa isip, nan sa pagmangno. Sugad sin surumaton, paghali sa hiwa, di’ na mahihinggop pabalik sa ginhawa.

Badi hali sa bag’o nira na naiistaran, may inhahanap na sira dini na di’ nira naaagihan, o badi di’ na nira naiimod an sadiri dini; lawas na’k nira an bunalik, diri an kalág…

Pirmi mo gugustuhon magbalik, magbisita, mangumusta, mangulibat. Para kay daghanon na an imo kaulangan. An karuyagon, namutáng na mga pangsadiri na hamok na panuga, maw’ot, aling-aling. An dalan pabalik, raptõ na higót, tudâ na kapót mo sa imo nakaagi. Kada taon na di’ mo nauutob an imo pangsadiri na panuga, may gub’at na nadadagdag sa imo pas’an. Di’ mo arám, busong ini na pirmi mo niyan kabungyod, na sugad sin murusdot na anino…

Boy, you gotta carry that weight
carry that weight
a long time…
– Lennon/McCartney, Carry That Weight, (The Beatles), 1969

Syempre, manglain-lain an dahilan sin pagtaliwan. Sugád sa imo niyan. Naghahanap ka sin mayád na pagbuhay, di’ nag’ud labi para sa imo, kun di’ para sa mga namomot’an mo. Sa paniwala mo, kun di’ mo ini himo’on, kun di’ ka magsakripisyo, diri maunhán an buhay niyo, diri mauutob an maw’ot niyo.

Sugál an pagtaliwan, paghanap sin kun nano. Kay sugál, may napipyerde, may siniswerte. Kundi, ayaw ka’haghag. An nagbaralik na sugád sin tuod, na malin mga magub’aton an sugbong, sa una, malin nagkakararaw’ay; kun nano-nano an dahilan. Pag-taod-taod, naaanád na man hamok sira, naaako man san mga tawo, an malin pamanwit, na wara nasibád.

Arám san mga kararáni kun akay naghali ka. Nan naaadmán nira kun akay bunalik ka. Sa butnga so’on, arám nira an imo paghinguha. Yo’on an di’ nira nalilim’tan manungod sa imo, an nauumaw nira sa imo…

And in the end, the love you take
is equal to the love you make
– Lennon/McCartney, The End, (The Beatles), 1969
________________________________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.