An uyagan

15139766_1273135992759559_1979262888_nBag’o an uyagan ni Utóy. Paligid an gahoy niya. Madali man hamok gamiton. Kun may kautod na balâ, maligid na ini na gulong na uyagan niya. Naligid ini maski diin ni Utóy gusto; pakadto sa ibabaw na tinampo, palugsad sa irarom… Kun napagal na siya, naalto man ini; nahulat kaniya.

Sugad man nag’ud hamok siya sin may kauyag, na an kadi’anisan pa, di’ siya inhihiran.

‘Utóy!’, gahoy ni Ronald, na may inpapadayag. ‘Im’da ngani ini ho, an bag’o ko na uyagan… Robot ini. Daghanon sini an badil. May kanyon, may ispada, may budyak pa. Nan nagiging ispada pa siya, nan nagiging birlina pa… Asi, im’da, ho… Eeeengg…’, nan pinaimod ni Ronald an robot, na naging espada, nan naging berlina pa. Nag-imod hamok si Utóy. Kapot an paligid nan san kautod na balâ. Inimod niya si Ronald nan san robot. Wara ha’k siya ribók.

‘Nano yun nah… pahud’ma daw so’n…’, bagaw ni Ronald san maimod an paligid. Kinuwa sa kamot ni Utóy, nan bagaw, ‘Kap’ti ngon’a ini na uyagan ko, ha? Ayaw yo’n pagrarauta, kay bagaw ni Mamay, hinatag kuno yun ni Santa Klaws…’

Inuyagan ni Ronald an paligid. Nabilin kun Utóy an robot. Sinayudan niya an kapot. Inasdang an mata na plastik. Inimod an tarom san espada. Sinikop an durho san badil…

‘Hoy, Utóy…’, gahoy ni Oya Mina, ina ni Ronald. ‘An uyagan ini ni Ronald, ha?’, bagaw niya kun Utóy, habang inkukuwa sa kamot san bata an uyagan. Nginarat ada, malin hunulpos sa kamót ni Utóy an uyagan na in-uusyoso kunta. ‘Akò na ngon’a ini, ha, kay kun maraot…?’

Tunango-tango si Utóy. Inimod an uyagan niya, na in-uuyagan niyan ni Ronald.

‘A, ma’o yun an uyagan mo?’, bagaw ni Oya Mina. ‘Akay mayón ka so’n, na wara man kamo motorsiklo?’

‘Hali tabi yun kun Inoy Dolpo na paratraysikel…’, simbag ni Utóy na ubo an ulo.

‘Hali kun Dolpo…?’, hulit ni Oya Mina. ‘Kay akay pag’tagan siya so’n? Dirì kinuwa man hamok niya?’

‘Di’ man tabi…’, bagaw ni Utóy, na unimod sa uyagan na iba an nag-uuyag niyan. ‘Inayò tabi niya yun san maghal’it siya kura Inoy Dolpo…’

Tunamirî si Oya Mina. ‘Ah, ma’o? Hoy, Ronald, ‘mus na… tagan na yun na gulong sa kauyag mo, kay mauli na kita…’ Kinuwa an uyagan nan hinatag kun Utóy.

Sa dalan, bagaw san ina, ‘May uyagan ka na di’anis, nakisamyaw ka pa sadto, na ma’d na… Uya ho, baga an di’anis na uyagan? Mahalon pa ini…’

‘Kay akay man tabi aram mo?’, hapot san bata.

‘Aram ko arin?’, bagaw ni Oya Mina.

‘…Na mahalon ini na uyagan?’, hapot ni Ronald. ‘Sinabi sa imo ni Santa Klaws kun tagpira?’

‘A…, oo…, oo. Sinabi sa ako ni Santa Klaws, pagtangbara kagab’i…’

Bitbit ni Ronald an uyagan na robot, intataga-lingag niya si Utóy, na nagtatan’aw pa kanira, gapót an gulong nan san ikuruhit na balâ.
_________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.