Bulan

SONY DSCBulan an intiro,
nan intiro may madulom na tinago.
___________________________
Pinalis hali sa sinabi ni Mark Twain. Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Balukag

SONY DSCTolo na bagay
an sayo na tamsi:
balukag, paglupad, nan paghuni.
Balukag an tipihigi sini.
____________________________
Pinalis hali sa panurat ni Marjorie Allen Seiffert. Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Magkamaranghod na rayna

SONY DSCUpat sira na magkamaranghod. Upat na surunod. Tagsarangtaon hamok an ulut san mga edad nira. Tigurangi si Maria, an una na nagrayna. Sa gab’i san kaniya koronasyon, nagpareretrato sira na magkamaranghod.

Nagraralakaw sira pauli, sadto na gab’i, naghapot si Oya Vilma na kararani kun Oya Nora, na ina nira. ‘Maogmahon an raraynahan, ha? Mala pa hamok…’

‘Mala pa hamok nano? Kun makarayna man? Aw, pwede pa man ada kita, ha ha ha.’

‘Ba’adaw, ha? Ma’d kun diri magastuhon an pagpakandidata, di’ ma’o?’

‘Aw, nano pa..’

‘Kairo man daw san tolo mo pa, ha, kun di’ man mamagpakarayna, kay kun habo ka na…?’

‘Habo na kunta ako, kundi, kanugon man san bado ni Maria. Mahalon liwat. Kaya, basi makabawi, kaipuhan, magrayna man an tolo pa…’

‘Aw, ma’o, ha? Pasaralo-salo san bisti nan san korona…’

‘Ma’o na ha’k, an luwas sini…’
____________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

‘Palamig’

SONY DSC

Slluurrrpp!. Pambihira ini na imo palamig! Iba an tam’is. Nag-o-oro-olaniban na payn’apoldyus, apoldyus, dyusiprut, nan pipsikula. Nan an kolor, di’ man bayolit, di’ man baga… Nano na plibor ini…?

‘Ku’an yo’n… basta…’

‘Ay, ayaw man so’n na basta, kay an hinatag ko sa imo na kwarta, an tawo didto, may ngaran… Ini, nano an ngaran san plibor sini…?’

‘O, sayo pa na baso… Kun gusto mo pa, palisan ta gihapon…’

‘Salamat. May diskawnt na, wara pa ngaran an plibor?’

‘Ku’an kunta yun.. payn’apol..’

‘Payn’ap… Aw, akay man may kunta…?’

‘Aw, kay wa’ man baga payn’apoldyus na bayolit?’

‘Aw, kay ma’o baga…?’

‘Sa ato ha’k ini, ha? O, tagay gihapon… Pagkahapon, syempre diyo na hamok an tuda san tinda ko na payn’apoldyus. Kanugon man kun itapya ko na. Kun may tuda na apoldyus, minggodyus, gripdyus, nan orensdyus, sinasakot ko na hamok… Ma’o yun an resulta…’

‘Aw, ma’o…? Ha ha ha, pambihira na idiya, ha? Kunsabagay, sarakot man so’n an sustansya, ha? May pangpahataas, pangpahalapad, pangpadamo, pangpakusog… Manglain-lain… Aber, palisi pa daw…. Pwidi, bilugon mo na hamok an ako diskawnt? Pwidi ko mabawi an ako binayad?’

‘Aw, para so’n… Uya, ho…’

‘Sllluurrrrpp! Pambihira ‘to’o ini na imo…. ‘dyus..’
________________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po

Igot

SONY DSCItot! Itot! ‘Mus kita, mamurot…?’

‘Niyan? Nano na niyan…? A-las…’

‘Ma-alas-dyes pa man ha’k. Wa’ pa ngani an Magandang Gabi, Bryan… Nano… ‘mus…?’

‘Payt…’

Taod-taod.

‘Tsk, … daghanon kunta an radag…’

‘Matam’ison ini na igot…’

‘Di’ man ada ini igot. Bagaw san iba, ku’an kuno ini… balig’ang uga’ng…’

‘Igot…’

‘Atog, balig’ang… Basta sugad kuno sini kadaragko, nan kataram’is, balig’ang…’

‘Hmp, bagaw ni Papay, igot ini. Sa Manila ada yun na balig’ang… May saragday nganyan na igot, na ma-oro-alsom, nan daragko na igot, na matam’ison…’

‘Hmp, basta… balig’ang ini…’

‘Basta, pagluway, kay daghanon an udo… Sa masunod, di’ na kita mamurot kun aga pa, kay nakahuman pa’k dini pag-urudo. Kun hapon na, uga na an mga udo…’

‘Hmp, wa’ man ini kaudu’i, ho, malinigon pa. Paghuyupi sin sugad sini… huuppss! Nan pahik-pahikan sa bado, malinigon na ini… Bulegs, katam’is sini na balig’ang…’

”Tog, igot…!’
________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Sustansya

SONY DSCLunes, nayntinsibintitu.

‘Mamay, tagi man singko… ibakal ko aysgrap…’

‘Hmp, mag-ano ba’ so’n, na nakasip’on yun… Taod-taod, makaraon na kita, busog ka na…’

‘Uuuungghh! Tagi man sing-k-koh-h…! Tagi man singko!’

‘Puyo do’n, ha, kay badi marapgas ko ikaw sini na inpapaldiyasan ko…’

Martes na hapon, nayntin-itisibin.

‘Ma, paayuan man ibarakal ayskindi…’

‘Hmp, kun hain an kinoloran na tubi, nan inasukaran…’

‘Sayo man ha’k, Ma. Di’ na ako mahulit, mamatay pa si ku’an…’

‘Ay, hala na… Umh… Inpapahimo kamo ayskindi, harabo, kay siga’k an bakal..’

Byernes na gab’i, tutawsampayb.

‘Mami, makadto ka sa seybmor? Maupod ako, ha? Mahapit kita sa dyalibi, ha?’

‘Dini hamok kamo, kay upudan ko si Dadi mo sa sordok.’

‘Mahapdos si Dadi, Mami?’

‘Hmp, pan’o kuno, san saday pa siya, pirmi ha’k hamburdyer an inkakaon niya. Kulang ngay’an yun sa sustansya…’

‘Si Mami…’
___________________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.