Kun limutan mo ako

10255509_666376646768833_4128221056555072226_nGusto ko maadman mo
an sayo na bagay.

Aram mo kun pan’o ini:
kun umimod ako
sa kristal na bulan, sa mabaga na sanga
sin maluway na tagradag sa ako bintana.
kun samirahon ko
harani sa kalayo
an di’ nagagap’tan na abo
o an kuros na lawas sin kahoy,
dadar’hon ako sini intero pakaon sa imo,
na malin intero na uya,
mga amyong, suna, lansang,
saragday na sakayan
na naglulutaw
pakadto sa saragday mo na isla na namaghulat sa ako.

Niyan ka,
kun diyo-diyo di’ mo na ako mo’oton
diyo-diyo man na mamunay ako pagmo’ot sa imo.

Kun bigla na hamok
malim’tan mo ako
ayaw ako pagsusuga
kay nalim’tan ko na ikaw so’on.

Kun isipon mo sin halaba nan ungod
an parapad sin mga bandera
na naglalabay sa buhay ko,
nan magdesidir ka
na bayaan ako sa baybayon
san ginamutan ko na puso,
dumduma
na do’on so’on na adlaw,
so’on na oras,
itaas ko an ako mga kamot
basi magralayog an ako mga gamot
nan maghanap sin iba na lugar.

Pero
kun kada adlaw,
kada oras,
mamatean mo na para ka sa ako
na may di’ naaangayan na tam’is,
kun kada adlaw may burak
na magsakat sa hiwa mo basi hanapon ako,
ah namomot’an ko, ah sadiri ko,
mahuhulit sa ako yadto na raba-raba,
wara sa ako sin naparong o nalim’tan,
nabubuhay an pagkamo’ot ko sa pagkamo’ot mo, namomot’an,
nan habangbuhay na kugos mo
maski di’ magbutas sa pagkakugos ko.
______________________
Pinalís hali sa Si Tu Me Olvidas (If You Forget Me) ni Pablo Neruda, hali sa Bulusan Rural Vagabond ni Alma Jane Gamil. Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Turúmpo!!!

12790112_1029816457091515_1360501559_oSabado na aga.

‘Oya Rosita! Oya Rosita! Ba’a tabi… si Federico…! Oya Rosita…!’

‘Nano? Kay nag-ano si Federico?’

‘Ku’an tabi…! N-nabúngkog…nabúngkog an siki ni Federico…! Grabe an durugo…!’

‘Adaw…! Armando! Armando! Atog si Federico nganyan! Pinamulos sin dugo! Kadtu’a ngon’a! Dali’a! Adaw, diyusko!’

Miyerkoles na hapon.

‘Aw, nano, matiano na si Federico?’

‘Mayad-ayad na man baya… Di’ na hubagon an siki, maski inkukuntinwaran pa niya kun nalakaw siya…’

Otro Sabado na aga…

‘Aw, ‘pakarin yo’n na mag-ama, kay atabon pa an paumá..?

‘Do’n sa Bamban… Manguwa kami sini ni Federico sin mga sanga sin biyawas nan talahangin…’

‘Ba’ah! Talahangin nag’ud, ha? Kay mag-aano kamo?’

‘Hihimuon mi na turúmpo… Atog, may lunabay na turista na taga-Rusya ada yadto…, naimod an turúmpo na inbuburu-bungkog sini ni Federico, nakursunadahan ada, kay binakal… Mala kay unorder sin duwa pa na dosena… ‘
____________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Turúmpo!!

12767937_1029456050460889_584462642_oHain si Federico…?!’

‘Aw, di’ sa talibúngán…? Badi nakibungkugan… Ay, di’ na yun nagsasapot…’

‘Hmh, mauli siya do’n, kay ako man an mabalbal kaniya… Na bata inih…’

‘Kay nag-ano na naman?’

‘Aw, hali ako sa Bamban. Paglabay ko do’n kura Sintong, pinaypay ako ni Uwan… Bagaw ko kun nano… Aw, kay nagsusumat, na ini nganyan si Federico, ma’ an lider-lider sin grupo sin kakabatan’an, na nagkaurutadlan paghugúta an inpapamara na bandala. San sitahon ada niya, tunúga na hihimuon kuno na hagâ… Pero, namagpakadulag ada, una-una si Federico… Ay, atog, naraw-ayan na’gud ako… Hmp!’
________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Turúmpo!

072502Armando, aw, napakarin an sanga sini na biyawas, na didto ko baga inhigot an manalo na inpapagamutan ko?’

‘Ayaw kita paghanapi so’n na sanga, kay naabot pa’k ako… Ho, inabutan ko ini na sayo na talod sini na hagdanan, talkas… makadiskwido ini. Pag-reparuha ko kun akay, malin ginabot an sayo na pako…’

Nagpaimudan an mag-asawa.

‘Hmm, badi aram ko na kun sin’o an tag-ubra… Asi, ha… Hain si Federico…?’

‘Wara dini pag-abot ko…’

‘Aw, wara, kay badi yadto, nakibungkugan… Hmh, an sanga san biyawas, nan so’n na pako san talod, nautadlan paghimu’a na turúmpo… Hmh, maabot ka….’
_________________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.