Kadaanan na pista

kadudo-dudo.jAw, nano, wara’k kamo dara maski salapisap na mantika na isaranlag?’

‘E, wara, kay wara man sira paghanda sin karne. Pinalainan man nganyan kay mamantikaon, kaya an hinanda nira, puro kadaanan…, an din’ak nag’ud sa ato… Sugad so’n na ibos nan suman, binut’ong, para kay naubos tulos, sekolate, kumpitis na pili, dulsi na tangkwa, soli na dabong, lumpia na ubod, sinanlag na namu, saging na hinog… Mala hasta san in-irinom, tuba! May bag’o haguson, may bahal… Atog, kadaanan nag’ud! Aw, mayon pa ngay’an sin linumpan na kadudo-dudo, binangot sa ugob… Mala kay ma’o an pinuro-paspasan ko…’

‘Ma’o daw kita… Pwera san lumpia na ubod, diri pirmi man kita mayon so’n na mga suda? So’n na mga panulsihan, hasta san tuba? Di’ man kita nali sin kadudo-dudo, kay pirmi man kita may linumpan na suso…!’

‘E, nanguntinwar man ako, kay ma’ an handa, di’ ma’ an kaunon? An ungod, hasta niyan, malin mahanginon an tiyan ko, kay pinanganaan ko sin ka’supsupa an kadudo-dudo, na malin wara katiltigi sin mayad…’

‘Ay, na diyantres…! Iya, nakaimod man kamo san barayle?’

‘Aw, payt man an bayle mi, cha cha liwat nan sin pantomina. An i-ororiod ko sa inhahangin na tiyan, inuru-uriod ko sin kapantomina…! Sunod na gab’i, an sa baranggay kuno yadto, payt gihapon. Para kay daghanon an kandidato ada yadto, kay sige an diriskurso… Ay, ba’adaw na ulang-ulang! Sugad man hamok yadto sin miting de abanse… Atog kay barayle…’

‘Kadaanan man nag’ud, ha, hasta san darale…’
__________
Retrato tabi ni Alma Jane Gamil. Salamat po.

Advertisements

Kulbâ sin mga itik

itikHhhayy, ba’adaw, Pakito, inkukulbaan na naman ako…’

‘Ay, ba’adaw man ini si Tikang, malin paghihilwas, inkukulbaan. San tipipista, inkukulbaan, kay kun maihaw. Human na an pista, inkukulbaan ka pa?’

‘Ma’o daw. Ako, iba man an kulbâ ko…’

‘Nano an kulbâ mo, Rikitik?’

‘Nabati ko sa gururu-guro san irinom, madiskurso na naman nganyan buwas an prisidinti…’

‘Nano man an makapakulba so’n? Apektado man so’n kita na mga itik?’

‘Baya man uga’ng… Kay bagaw san namag-irinom, kun lumuya an gobyerno, mamahal an barak’lon, badi mautadlan man gihapon kita… hasta san kakarabwan, kamadlusan, kayamsukan…, basi nganyan may pagkaon nan delihensya…’

‘Hm, magmayad o magmaraot an panahon, kun oras mo na kagulgol, gugulgulon ka… hek hek hek…’

‘Tikla…, ayaw man daw so’n na gulgol… Makangingirhat… Ihaw na’k an gamita…’

‘Hala. Ihaw… hok hok hok…’

‘Iya, Rikitik, nano daw sa tangkod mo an sasabihon buwas san prisidinti?’

‘Ambot. Kay an nabati ko man, badi an bisi man gihapon nganyan an manggana, kay grabi nganyan an kwarta…’

‘Ma’o kuno. An nabati ko man ngani, namagbilang na kun pira an babatunon katukal san boto nira…’

‘Ay, na mga tawo ini… Gusto nganyan sin matanos na gobyerno, niyan pa hamok, inkakarkolo na an pisada san kanira boto… Hhayyy…’

‘Pagkunong ngani sin kahagayhay, Tikang… Hasta kita… kinukulbaan sa imo…’

‘Hay, na mga itik ini, kay inuutadlan an problema sin mga tawo. Problemaha an kamutangan niyo, kay, ho, hasta niyan, nakakulong kamo…!’

‘Kita… hak hak hak…’
___________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

An bag’o na tindahan

tindahan kun gab'iAw, nano, nakapista pa hamok, namagbakal na tulos dini sin mirindalan nan isuruda? Wara na sin tuda san mga handa?’

‘E, na di’ na man namag-alto pagbakal dini. Naanad na na makanhi hamok, di’ na maluto…’

‘Maski nakapista pa hamok?

‘Ay, oo. Maski san pasko, namagkanhi. An hali sa suhot-suhot, nalabay dini. An nakibayle, an namagkaroling ngani… Kun tagpaso, may halo-halo dini. Kun tag-uran, may ginat’an… Pero an bihon nan san turon an pirmi mayon. Pamirindalan…’

‘Magkakarilimot daw sin pangaro-aro, ha?’

‘E, na nakakuwa man ada sin mga resipe sa internet?’

‘Maski. Ma’d na hamok kun pag-iluluto, intero na uyon an mga kaipuhan. Naamak na an gatong, napuga na an kinagod, nagalpong na an…’

‘E, na di’ na man niyan sugad so’n an pagluto. Di’ na man makagod, mahuyop sin gatong, mairaid, magalpong… Puro na yun nababakal… Pagsasarakuton na hamok sa kaldero o karaha…’

‘A… Iba na man nag’ud niyan…’

Kararigos

kararigosTara? Maupod ka sa San Roque, makarigos?’

‘Hala, basi makaabot man kita… Di’ ha’k kita mag-awat, ha, kay mamisay pa ako. Atab pa buwas an balik ko paManila…’

‘Madali man ha’k ‘gud kita. Pakaluwoy diyo, uruli na…’

‘Hala… Nano, mabalon pa kita?’

‘E, di’ na. Basi ngani madali ha’k kita…’

‘Iya, nano hamok an darahon ta?’

‘Aw, pagdara sin tualya, sin lim’ogan, hirog,… nan sin habon nan syampo…’
___________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Ol arawnd

boy-girl_Aplikante ka?’

‘Ma’o tabi.

‘May bayodeta ka?’

‘Mayon tabi.’

‘Baranggay klerans?’

‘Mayon tabi.’

‘Naimod mo yun na karatula? Nasabutan mo?’

‘Umm… nano tabi an gusto so’n sabihon? Maglalaki, magbabaye, pwede?’

‘Ku’an… Kay nagbabatog pa’k ini na parlor ko, kun wara sin nagpapamanikyur o pedikyur, o korong, didto kita sa luyo, danunan mo ako paghimo haloblaks. Nano pwede ka?’

‘H-hala tabi…’

Bayod

bayodPapay! Papay! Aram ko na tabi an iiskwilahan ko, pagdako ko…!’

‘Nano?’

‘Ku’an tabi… An paradara sin surat…!’

‘Kartero? Di’ na man yun uso niyan…’

‘Tsk, ma’o nag’ud kunta an gusto ko…’

‘An angay sa imo, mag-adal ka abogasiya, basi maging huwes ka…’

‘Maging mayad ada ako na huwes, papay?’

‘Sigurado ako. Kay malin sa bayod inirog an kiwa san ato sistema sin hustisya…’
____________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Sayô na amerista

cotton candyAw, ho, uya na ini na namista. Tara? Mati’ano?’

‘Whew! Nakasangpot man gihapon. Pagpwesto na ngon’a, kay maniudto na kita… Ho, pangpasu’a ini na mga dara mi, kay isuda ta…’

‘Makaraon… hali pa’k kamo sa pista, pag-abot dini, gutóm?’

‘Aw, kay ma-alas-dose na man baga, di’ maniudto? Ikaw ‘gud…’

‘Iya, di’ an dara niyo, kamo man gihapon an makaon? Diri kamo so’n pangbubun’ihon? Ha ha ha.’

‘Tsk! Hala na ba’. Atog, ako ‘gud, naraw’ay man na masugad na hamok, kunadto ha’k pakikaon, di’ nagparapahim’ot ako sa dapóg? Nanghuhugas, namwesto kun may naarabot, nagbubugaw sin langaw…’

‘E, kay diri an namista, nakikaon man nag’ud?’

‘An iba. An iba man, naglalaom na madanon ka, kay ma’o ada yun sadto… An pista, pagdaranon sa taramó, ma’o man sa karaon. Habang nagtataramó nan naghaharampang sa lamesa, sige an iristorya. Sugad so’on nagkakaurugós. Niyan, iba na man  ada. An nagdadanon, arkilado na uga’ng, nan an bisita, bisita nag’ud hamok…’

‘Iya, akay man nagparadanon ka, na bisita ka, nan di’ ka man inarkila…?’

‘Atog naraw’ay ngani ako na di’ magdanon… Nan san magpaaram na kami, tinagan man kami so’n na dara mi na pagkaon. Di’ ko ngani aram kun mga nano yo’n…’

‘Ho, mayon dini sin dinugô, apritada ada ini, bihon, taba, nan sin mamón-mamon… Hmmm, aber daw, kay tadihan ta… Iya, nakakadto man kamo sa sitseriya?’

‘Nalabayan, pag-abot nan niyan na pauli na… Di’ na man makananali, kay iba na man an mga tinda. Nan an mga tawo, iba na man an gusto pagrani’on nan pagbakalón… Naimód mi man an parada paglabay. May rayna. Ma’o  man an mga parabumbo. Mala an mga bado, may mga balukag nan sin lawí… Di’anison man, labi na mayad an panahon…’

‘Iya mayad. Kami dini, naghuhulat sini na dara niyo… Hmm, masiramon… Hala na, tadihi gihapon…’
_____________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.