Ingod: Papel

kudal‘Aw, puna-Sorsogon? Nano, nag-Jollibee?’

‘Hmm, nagkulibat san inpapapilan ko, kay awaton mahuman… Sige ha’k an katutuga, hasta niyan, wara kabilog an inmamakinilya…’

‘Nano, madaliay magmara an tinta? Ha ha ha. Huru-haplasi, basi humanlas…’

‘Amot na man ngani. Karaw ka na magduduwa na kataon  niyan?’

‘Kay napan’o ba’ yo’n?’

‘Aw, kay, gusto san bata ko, may titulo na yo’n na na’bal’yan mi. Bagaw ko, kun madali ha’k. Mala ini…’

‘Pinasurbi mo na?’

‘Atog, kaya ko ngani nadiskubre, na sarala an sukól. Pag-abot man sa Sorsogon, didto ko kaadmi na may duwa na na titulo, pareho iba an ngaran… Pero, ako an nagbabayad san amelyarado…’

‘Iya, mati’ano man an surbi?’

‘Ma’o man. Sunulod na sa amo an sa kararani. Dako an naiban sa amo…’

‘Aw, kaistoryaha an kararani mo…’

‘Pan’o baya, na an mga maaram, puro na minatay? Sin’o an mapatunay na maski may titulo sira, kun isaysay an nabati ko sa magurang ko na istorya sini na ingod, sala an nakasurat? Sayo pa, batog pa na batog, an inbabayadan ko sa amelyarado, nakabase sa kasuratan sa munisipyo…’

‘Ba’ah. Saka, nano an plano mo?’

‘Wara mahimo kundi sunudon an nasa kasuratan. Pan’o so’n, na wara man ako ibarayad sin abogado…’

‘Iya, pan’o man kun mapa balay an bata mo do’on?’

‘Aw, inisplikaran ko na, na kun mabalay siya niyan, o kun nano man na ipabugsok baga, ihanda niya an sadiri na pwede yo’n ipagabot san kararani sa maabot. Kay, syempre, maski mga maboot yo’n na kararani, di’ ta ma’adman an maabot… May kabataan na mag-iiba an plano, may bigla na pangaipo, may mga inasaw’an na magdadara kanira sa iba na direksyon…’

‘Ma’o…’

‘Kanugon kunta sini, kay panumduman ini hali sa magurang ko… Ma’o man utay an pairidar sa ako’

‘Nano daw an baybayon nan san hubasan, wara pa ada sin nagpapapel…?’

‘Aw, karaw-karaw ta so’n, badi man nag’ud mayon… Nan ipabakal, ha?

‘Di’anison daw magbakal sin ingod sa lawod, ha ha ha. Para kay masakit ada do’n magpakudal, ha ha ha.’

‘…Hala, bayaan ko na ikaw, kay ho…’

‘Hala, kay mapa-Central man ako…’

Sa dalan, diri intutuyo, luningag siya sa sayo na bakante na lote na may kudal. Nadumduman niya an kaistorya pa hamok. San mailo sira, inbarahin nira an ingod san magurang nira. An kamaranghod niya, may nagpabugsok sin balay, may nagbanti. Siya, nadagka pagnegosyo. Pinabakal niya an kabahinan, hinimo na kapital. Wara man ugaring pag-awat, natunaw an negosyo, naubos an kapital niya. An naistaran nira niyan, sa parte san asawa niya. Kun nalabay siya niyan dini sa dati na sadiri, naiimod niya ini na kudal na sirado an lakdanan. Sugad sin siya an insasabihan, na diri magsulod.
_____________
Retrato tabi ni Sg. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.