An nahahanapán

Naghihiraun-daon pa’k ako, di’ pa ngani nakasangpot sa lakdanan, intatan’aw ko pa’k an kuguhan mi, aram ko na na may kulang.

Nangalág-kalag ako. Inhinayod kun nano an pirmi uya, na malin wara niyan.

An baktin, yadto pa man sa tangkal, naghihigda sa tubungan niya. An inurutod na palwa, yadto pa man sa hawan. An tolo kabu’o na bunutan na laya, urupod pa sa buyuboy. An inpapahinog na langka, nasisikop pa man sa sulod san putos na anahaw. An rapong-rapong na bukdo sin biyawas, nagkikitay-kitay pa man sa pupunghan.

Nano daw an kulang?

A, kulang an ribok niyan. Ini na kakulangan, angay susugon, bag’o manirum-sirom.

Sinagrap ko an banika. Linabayan ko pa an burak san poinsettia, na may tuda pa na kolor san bilog niya na sabong tipaPasko pa.

poinsettiaSinikop ko an suba. Mala kay nginarat an nanginaon na tikling.

tiklingInimod ko an irarom san mga dahon san malobago, basi pa kun yadto, kun nagsisirong. An yadto na inabutan ko, napuringot pa, sa natayhaw nira na inhihimo.

insektoHali dini sa bungto, paPinayagan, paLayo, badla sa Sapngan, lugsad sa Lubas, hanggan makaabot ako dini sa may kapilya san Likod. Halhal na nag’ud ako.

likodPagyungod ko sa ratiles, nareparo ko an pagbawog sin sanga, senyal na may naghapon. Pagsikupa ko, naimod ko na man hamok an nabilin san linalang na kunadali paglupad pagrani ko…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMakahahaghag kun an inhahanap, di’ naaagihán. Marasa pa kun uyon, kay inlalabáy-labayan hamok. Di’ nga’ inlilingág, ni ughuyon. Kun kan’o wara na, saka paghahanapon. Kun diin-diin pa paglantuag, uya man ha’k an kaogmahan.

Kundi, bagaw, kun diri paghanapon, kun iba na, ma’o man naaagihan… Ambot baga. Mayad pa, ulian…

Nginarat pa ako, pagtangbará ko sa amo hawan, kay yadto na, naghahapon, an insususog ko pa hamok, an ataman ko na layáw.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Hali sa dagat…

muyingDi’ na kita nag-uuyag sini san ato maunabihan
San mahapot ta an sadiri: diin baya hali an buskay?
Kan’o an buskay madali maagihan?
Napakarin daw sira, kun wara sa baybay?

Awat ta na ini sin kapuruta, inuuyagan, nan pinasepara
Di’ ta daw inrereparo an manungod kanira;
Sugad kita sin nagparalabay sa gurang, na wara pagbisa.

Naghanap kita simbag sini na mga kahapotan
Kinadto ta an baybayon, tinan’aw ta an dagat.
Dini sini, sa rayray sin ragayray, nangingkudan kita
Sa luyo an dagat; buru-balyo kanira, an balod sa butnga

Kun iisipon baga, an tuyo ta pakanhi, mahod lain man
Panahon sin pangalang-alang; may maw’ot, may langkag
Kay an pagkanhi, ideya hamok an buskay,
Kun diri iluwa san dagat, an baybayon, kulang.

Kada buskay na mapurot, may nadudumduman
Kada bitad sa paghinayod, may isip na nataliwan.
Nababasa ada san dagat an ato kamaw’otan?
Nasisilhag ada niya an nalalangkagan?

Badi an ragayray an nagsusumat sa dagat
San nababati na tighawos, san harayo na tan’aw
San nababanaag na hararom na namamatian.

An bo’ot na diri nahihilwas, bo’ot na di’ mapahimuwaan.

Maogma an dispatso, hali sa ruyag sin kabataan
Malanit an huring manungod sa may kamunduan.

An dagat, wara puso, wara kamot na ikurumpas
Wara hiwa na ihuruyop, o mata na magluluha
An mayon kaniya, pusod, na kun rirupon
Maaagihan an mga aram ta na, nan daghan na diri pa.

Kun an dagat mayad an bo’ot
Pagbuhay nan hayahay an hatod;
Kun siya puringot
Pinakusog niya, pinamerwisyo an balod.

Balod manta an sugo niya pagbulong
San nasamad na baybayon.
Buskay man sini an hatod
Sa baybayon na karadtuon.

Maski may tuyo na iba man
Buskay man gihapon an nauutadlan
Maski wara na kita, an sin’o pa na malagalag
Padagos na may hilangkagan.

An layuán kura Oya Lunding

layuanSa kaawat-awati sin kasasari, nakamamat man gihapon sin layuán si Oya Lunding. Mala kay grabe an ruyag niya; kada maglabay sa prentera nira, inuughoy nan pinatalahan niya san layuan. Hasta san asawa niya, si Inoy Bundoy, nagka-urutadlan lugod pagkarawri: ‘Ay, baadaw, Pale, nakamamat man gihapon, ha?’ na sinisimbag man niya sin ‘Sin’ na Inggo?’

Di’ pa ngani kapantay san tuhod niya an kataas san layuán, bagaw na ni Oya Lunding, ‘Pagbunga sini, mag-aatsara ako…’

Marasa pa na san itanom ni Inoy Bundoy an layuán, sa sugo ni Oya Lunding, malin naapiki nag’ud sa kudal, na bas’og nira san kararani, sira Oya Balbina. ‘Aw, na’ ba’, na lalaki ini…’, basol kaniya ni Oya Lunding, ‘Akay doon mo nag’ud man tamnan? Wara mo na’k lugod usukan didto sa luyo san kudal, basi biyo…’ Ti’uukad kunta si Inoy Bundoy, para kay nakidit kun mamatay an puno, pagkagabot.

Kaya an layuán, nabuhay, dunako, na parte san kanira bas’og, sa piliw san tinampo.

Kay sira an nagtanom, an gahoy sini ni Oya Lunding, ‘An layuán mi’. Kun may nahapot kun diin an balay nira, an simbag niya, ‘Didto sa may pag-ililiko, matatan’aw mo na an layuán mi…’

Dunako an layuán, nan namunga. Mas inorgulyo ini ni Oya Lunding. Syempre kay namunga na, nan kun iimudon pwede man na parte san kudal nira, ginahoy man ini san kabataan ni Oya Balbina, na ‘An layuán mi’. 

Dahil sini, di’ na magkaugos an magkararani.

Badi natimalahan ini san layuán, o san mga di’ naiimod na tawo na namag-istar dini. Sayo na adlaw sin Pebrero, pira kaadlaw paka-Kandelarya, hunangin sin makusog-kusog. Daghan na dahon san layuán an naradag. Ugali na nira na kun hapon, nanilhig an magkararani. Diri intutuyo, nagkatupar sira didto sa puno san layuan; si Oya Lunding sa hawan nira, si Oya Balbina man sa kanira. San makareparo, nagkaasdangan pa an duwa, pareho pugol hamok an silhig. Wara nira kahuman an panilhig. Tunumparing sira pareho, nan sunakat sa balay. 

Pagkaaga, gapot ni Inoy Bundoy an ginunting niya, didto sa kahampang san layuan. Maski diri siya pagsabihan, aram ni Oya Balbina na may intensyon si Inoy Bundoy na puludon an layuán. Wara pakatios si Oya Balbina. ‘Aw, nano, magayas kun puludon mo yo’n? Ireklamo ko ikaw sa kapitan?’

Nabati ini, lunusad si Oya Lunding. ‘Kapitan? Ipakapitan mo kami? Kay nano, ikaw so’n an nagtanom? Pagluway…’

Di’ man napadaog si Oya Balbina. ‘Maski ikaw an nagtanom, apisar bas’og ta yo’n, damay man ako san panilhig dini hapon-hapon, san mga radag na dahon. Gusto sabihon, may diretso man ako sini na puno…’

‘Hmh, diretso…’, tamiri ni Oya Lunding. ‘Kun gusto mo, di’ di’ mo pagpuludon an parte san puno na apyog do’n sa iyo… basta an dini sa amo, ipapulod ko…  Aber?’

‘Kay nano, pwede mo puludon an kabuka hamok sin puno? Maski gamot hamok na apyog sa iyo an ukadon mo, mamamatay gihapon an puno. Daghan hamok an gamot, pero an puno, sayo…’

Ma’o yo’n, hik, Padi, an istorya san pasuhay ni Oya Balbina nan ni Oya Lunding, unong sa bas’og nira na puno sin layuán…’, bagaw ni Piswit kun Er-er, na kainuman niya sin dyin, didto sa tindahan ni Roking.

‘Kay akay, hik, man in-iistorya mo ini sa ako?’, bagaw ni Er-er. ‘Nano man, hik, an labot ko so’n?’

‘Aw, istorya man ha’k’, bagaw ni Piswit. ‘Kay ini baga na bukid, na dati an gahoy man ha’k sini, Bulkan Bulusan…? Niyan, mayon na sini sin West Bulusan, na kun diin didto nganyan ibugsok an, hik, planta san geothermal… Kaya bagaw san iba, di’ bale na nganyan , hik, kun didto sa West Bulusan, o sa Mt. Bintacan, Mt. Tabon-Tabon, Mt. Sisigon, Mt. Malobago, Mt. Calomutan o Mt. Sujac an planta, basta diri dini sa Bulusan…’

‘Nano man?’

‘Aw, sugad man san puno san layuán, an irarom sini na bulkan, ipamutang daghan na gamot, pero, sayo man ha’k ini na puno…’

Tarí

tariUrupod an unom na tarí, trangkilo sa kanira panginaon sa nalabayan na nalulupa na lawas sin lubi. Daghan an aluy nan sin alolonte. Siribot sira sa panuka, san magdangadang an naglalabay na tawo. Nagburunggas an mga tari;  daralagan sa iba-iba na direksyon.

San arin yadto pa hamok, mga bag’o sira itunton. Kay mga maluya pa, atamanon sira san kanira ina, an kararaanan dini sa hawan. Maski may nagtutukdag sin binlod nan basih, ikmaton an kanira ina na wara sin magrani kanira, tusikan sira nan agawon an kanira pagkaon. Pagkagab’i o kun mauran-uran, linulukuban sira sa tagahan o sa puno sin harigi; pinasiguro na pirmi mamara nan matimhong.

Niyan na makusog na sira, mabalukag nan malaksi na dumalagan, pinasiway na sira san kanira ina, na haros ipangsubol. Mga tari na nganyan sira, angay na magsadiri.

Lima sira na lalaki, sayo na babaye. Ini na babaye, badi pag-dumaraga, iihawon, o kun diri, magiging sayo sa mga umagak. An lima, pasologon, hihiningbison, nan panghihig’tan; mamansuhon na iburulang.

Mga kadaanan sira na erensya, na manglain-lain an kolor san balukag:

talisayon – dulaw an liog nan an dako na parte san pakpak, itom an durho san pakpak nan san dubdob nan bitiis.

hirang – hatok na bersyon sin talisayon; daghan an itom na balukag na nag-ooro-ulaniban.

kasilihon – plos itom.

binabaye – sugad sin sa babaye na manok an kolor san balukag; halo na abuhon, itom nan dulaw an liog, halo na baga nan itom an dako na parte san lawas, nan puti o itom an durho san pakpak.

ugis – plos puti

Sa kanira hawan, may mga solog na iba pa an kolor san balukag:

baga – hatok na orens an balukag, pwera san durho san pakpak, dubdob, nan ikog, na itom.

bulaw – lasaw na baga, nan an ikog may diyo pa na bulaw na balukag.

tabas – baga na manok na may purutak-putak na diyo na puti na balukag.

bangkas – kabaliktaran san tabas, dominante an puti na balukag, na may purutak-putak na baga nan itom.

kanawayon – dominado sin puti o dulaw an lawas, itom an durho san pakpak nan san ikog, may pasambang na sarama na pino na itom.

balawon – dominado sin orens an lawas, itom an durho san pakpak nan ikog, may pasambang na sarama na dulaw.

banugon – itom na may kasakot na abuhon.

Sa mga erensya, may iba-iba pa na pakilaan:

banderado – tindugon an ikog, na sugad san mga teksas niyan.

pakoy – pairarom an tubo san ikog

tukong – wara ikog.

moros – imbes na halapad, an paplungon sini, sugad sin korona na tolo na raya.

tungkayan – may alsa na balukag sa ulo; sugad sin alimpupuro sa magluyuan.

singki’an – may dagdag na guramoy an siki.

Luwas sa erensya, kun iba na, mayon sin naluwas na senyalado, na haros naiimod sa kiskis. Kun hinihiningbis, may bilang na naiimod an eksperto na parahiningbis; may naiimod na kali-kali, o kiskis na bilog na sugad sin singsing. Manglain-lain man an panubod nan insusunod o inlilikayan.

Sadto nan niyan, makusog an pagbulang sa kultura san Pilipino. Sa sosyedad na dominado sin padre de pamilya, simbolo o gamit ini sa pakiupod nan pakisabay; malin napapalain o nakiglain an lalaki na diri kahampang sa pururok o kaupod sa bulangan. Kun iba na, maski an pamilya wara bugas o isuruda, o wara iturukdag sa iba pa na ataman, pirmi sigurado an tukdag nan bitamina san manok na iburulang.

An naghahataas na katungdan sin padre de pamilya, nakikila sa nagkukusog na pusta, o nagdadaghan na higot. Sa mga politiko, sayo na tropeo sin poder, an pagbangko sa bulang o tupada, o pagsadiri sin bulangan. Kun sasayudan pa, panalmingan man ada ini sin kamutangan nan direksyon sin nasyon o komunidad. Marasa pa na sa mga ungod na progresibo na nasyon, wara sin dibersyon sin pagbulang, na di’ man maikakategoriya na uyag o sport, kun an parauyag nagkakamaratay na wara sin pagmangno, o wara sin inbwelto na kakayahan o talento.

Sa kagustuhan na humataas nganyan an dugo san erensya na ataman, haros napu’o na an erensya na kadaanan o native. Senyal ada na malin di’ pa harani an pagkatari san Pilipino sa kultura sin padrino nan pagsarig sa swerte nan mga agimat.

Bert sertipikit

bertsertipikitPag-alto san dyip, nahitsuraan tulos nira si Bert. Nasilhag man nira an budlay san bitad niya, na kangina na atab pa, pagtaliwan niya pa-Sorsogon, malin mabaskog.

‘…Bunalik si Bert…’, bagaw sin sayo, sa boses na malin huring, sa kaarabay na di’ man mga buta, nan puro man sa nag-alto na dyip an mga imod. ‘Nano daw an nangyari…?’, hapot niya sa wara man piho na kaistorya, na badi siya man hamok, nagpapabati san nasa isip na hapot.

Taod-taod, may lunabay. ‘Wara ngay’an kaako si Bert pag-abrod…’, bagaw san naglabay, na unalto; nagdiskarga san dispatso.

”Kay?’

‘Aw, bagaw man, makahali na…?’

‘Nano daw an problema…?’

‘Sala ada an ngaran sa bert sertipikit…’

‘Bert… sertipikit…? Nano an sala…?

‘Bagaw, sa simbahan, an bunyag, Roberto… an rehistro man ngay’an sa munisipyo, Rigoberto… Tara, di’ sala nganyan…?’

‘Aw, ma’o?’

‘Atog… Nan an apelyido san ina, sa simbahan, Galoso… Sa munisipyo, Galosmo…’

‘Kay nano ba’ dapat?’

‘Di’, Galos…’

‘Ay, na diyablo…! Marasa pa…’

‘Kay napaano…?’

Sa punto na ini, badi di’ na man aram an detalye na ungod, para kay syempre kay may nag-aayo, di’ may hinatag… ‘Aw, kay, malin yadto Inoy Kanor man ngay’an an natugal pagparehistro… Iya kay, aram mo man yadto na haros pagmata pa hamok, an inlilimogmog na, anisado…’

‘Ay, baba’adaw… Iya, saka, paan’hon na ini ni Bert, kun may diperensya an kaniya… bert sertipikit…?’

‘Aw, di’ mapaapidabit…? Makadto sa munisipyo, mapanotaryo, ada, mabayad, basi mabag’o an bert sertipikit…’

‘Mabag’o pa man ada?’

‘Aw, nahihingayad pa man… magasto hamok… nan mahulat…’

‘Iya, di’ mabibilin siya so’n san aeroplano?’

‘Aw, pan’o so’n…’

‘Atog kay huruhalip’ot hamok an ngaran niya, nasugad pa so’n… Ma’o pa kun halaba, na sugad san kun Tikong…?’

‘Kay nano an kun Inoy Tikong…?’

‘Aw, marasa ka, na Escolastico Mendizabal…?’

‘Halaba man nag’ud, ha?’

‘Aw, daog pa gihapon san mga ngaran niyan, na tigtorolo, tig-urupat…’

‘Ay, ba’adaw. Kun masala daw sun an sayo na bi’aba, may kaliwat man so’n na bert sertipikit, ha?’

‘Nano pa…’

3. Mga kadailan

biNakaduwa na na istik sin sigarilyo si Piswit, wara pa gihapon pagyuyukaw-yukaw si Er-er dini sa tindahan ni Roking.

‘Aw, hain na daw ini na lalaki, kay tardi niyan…? Ambot kunulog na naman an ngipon…?’ Nagsusurumaton siya na siya man hamok an nakabati.

Si Roking an nautadlan. ‘Pa… utanga daw ngon’a sin tolo na kendi mint, kay mangiluhon an lagos ko…’, bagaw niya kun Roking.

‘Hmm, sariha man an panipilyo, kay uso na man yun niyan…’, bagaw ni Roking, maski unabri man gihapon san garapon, dunukot san in-aayo, nan hinatag kun Piswit.

Tihahali na kunta siya, san naburut-burot man si Er-er.

‘Aw, nano, kay niyan pa hamok…?’, bagaw ni Piswit.

‘Atog’, bagaw ni Er-er, na diretso pangingkudan, nan may dinukot na papel sa bulsa. ‘nataod-taod ako sini na kwentada, kay masakiton ngay’an…’

‘Aw, kun nagsabi ka, para makwenta…’

‘Sin’ na Inggo? Naimod na tika-tika kita sini na pagkwenta…’

‘Aber daw, kay imudon ta, kun tama man an kwentada mo…’, nan kinuwa ni Piswit an papel kun Er-er. Pagkabasa, kunuris’ong. ‘Tsk, di’ ko nasabutan an surat mo… Paliwanagan daw ini…’

Hunangos ngon’a sin hararom si Er-er. ‘Una, an ibarakal sini na iskwelahan, nan sini na dako na balay… Badi mga 9 milyon tigsayo… Badi abot sin mga 25 milyon…’

Tunighawos si Piswit.

‘An ipahiringayad san iskwelahan, pagruba nan pagbugsok, mga 24 milyon… An dako na balay, pahingayad hamok, mga… 8 milyon….

Tunighawos gihapon si Piswit, sugad sin inhahalhal na ayam…

‘Bakal nan pahingayad pa hamok, 57 milyon…’

‘Kulang pa…?’, nakakuwa sin boses si Piswit.

‘An gastuhon para sa pag-operar san iskwelahan…, nan san dako na balay…’

‘Kay aan’hon man an dako na balay?’

‘An plano, ma’o ini. An iskwelahan, magdadako, kay iupod na an dagdag na duwa kataon san K to 12. Syempre, dagdag na maestra nan pasilidad. An dako na balay, hihimuon na museum, mangaipo man sin administrador doon…’

Tunighawos ngon’a si Piswit, nan bagaw, ‘Iya, kun diri hali sa lotto, diin ka man mangawat sin milyones mo, na di’ ka nga’ kun iba na nakabakal sin argo…?

Linipadan siya ni Er-er, maski wara pagsimbag. ‘An bulto san pondo, investment, o pwede man utangon, basta makapaimod sin kwentada sin bweltada san kapital sa kun pira kataon…’

‘Iya, diin man hali an bweltada…?’

‘Aw, an iskwelahan, may nareresibi na tuition, nan niyan, may mga subsidy na an gobyerno para sa mga iskwela na sinasakit, kay syempre, habo nira na magburutas an kabataan, o magbaralyo sa masiukon na na iskwelahan na pangpubliko… An dako na balay, may diyo man na mareresibi sa magkakaon, na pangtapar man sa mantensyon nan sweldo san administrador sini…’

‘A. Iya, nano man an garantiya basi diri na magluya ini na iskwelahan, oras na mahingayad nan mapadako? Basi kun dako na ini, mas makusog an lapanak?’

‘Aw, an iniimod ngon’a, an pangaipo sin mayad na iskwelahan: maestra na kwalipikado, administrador na malinaw an vision nan mission, pasilidad, nan standard. Diri ini dapat negosyo hamok. Porsyento san koleksyon san tuition, pabalik dapat sa ikaayad san institusyon. Pamati ko, sugad sini an vision san nagpundar sini, san 1950…’

‘Si Dr. Reyes?’

‘Oo. Di’ mo ada aram, dati siya na Secretary of Education. Syempre, an pinundar niya na iskwelahan, gusto ada niya, pirmi makapanimbag sa katuyuhan san pagpundar niya…’

Tunighawos gihapon si Piswit. ‘Daghanon na man dini an lunabay na kabataan na Bulusanon. Daghan an namagpakatapos. Niyan, ipamutang mayon na sin iba pa na iskwelahan, malin nagluya ini… Malin nakanhi hamok pagparilista, kun diri naaako sa iba…?’

Wara pagsimbag si Er-er. Naiisip niya an iskwelahan nan san balay na daan, na daghan an kadailan na kaipuhan hingayadon o tukalan.

‘…Ipamutang may pondo ka na, maski diin pa hali, mabakal mo man ada yo’n? Matugot ada an tagsadiri, o mga tagsadiri?’

‘Aw, baya man uga’ng. Kun habo san tagsadiri, wara mahimo. Kun ako an mabakal so’n, diri ko isosyo an dati na tagsadiri, kun an direksyon nira iba sa direksyon ko. Kay an iskwelahan, para sa puturo; an para sa nakaagi, an museo… Kun an iskwelahan diri makadara sa kabataan sa puturo, nan kun an balor sini nan san dako na balay sa lado sin historya masasayang man hamok, mas bale ipabakal na hamok kunta san tagsadiri…’

‘Kunay, sa imo?’

‘Oo, kun manggana ako sa lotto..’

‘Kun kun Gina Lopez?’

‘Aw, badi… diri sini mabakal, kay kun sumugad saday man hamok an gaganahon nira dini…’

2. Plano sin pagsulay

jsrmi 001Pagkaaga, didto sa ingkudan sa luwas san tindahan ni Roking, nagyayango si Piswit, insusundan sin imod an aso na inbubuga niya hali sa inyuyupyupan na sigarilyo. Nginarat pa siya san yugyugon ni Er-er. ‘Hoy, na lalaki inih… matinglo ka ngani…’ Nan dinukot sa bulsa an dara na papel. Binuklad sa pagkatipig, nan pinadayag kun Piswit.

‘Imuda ini na drowing ko, ho…’

‘Dro… nano ini, ospital?’

‘Ospital man sini… bagaw ko baga, kun manggana ako sa lotto, babakalon ko an BI nan san balay na dako? Ma’o na ini an mga drowing ko san plano…’

Yunupyop ngon’a sin tolo na hararumon si Piswit, nan pinitik an upos pa-kali. Paghuyop niya san aso, maski halabaon, di’ na niya insusundan sin imod, kay uya na sa mga drowing an kaniya atensyon. ‘Bulegs, Padi…. di’anison, ha? Mayadon ka man magdrowing… Aber daw, paliwanagan daw kun mga nano an sulod sini…?’

Pwunesto si Er-er. ‘Ini na mga plano, Padi, para sa duwa na iskalon, basi diri pagkulangon sin espasyo, kay manta, magdadaghan pa ‘gud an tawo dini sa Bulusan. Sige an barata… ahem… Dini, batog sa to’o, sa ibaba, may canteen dini, na burubarato an presyo, kaupod sa kundisyon basi makakuwa sin pwesto. Badi dini na an opisina san PE nan san mga iskawt… ma’o man an opisina san mga maestra, an registrar nan san guidance counsellor, nan san klinik… Syempre, an opisina san prinsipal’

Sige ha’k an tango-tango ni Piswit, na sugad sin nakasabot san inmumwestra kaniya.

jsrmi 002‘Ini na entrada sa butnga, badla ini sa luyo, kun diin didto man an audio-visual hall nan basketbolan na may bubong, nan sa piliw, nagkapira na saday na kiosko na istambayan san mga iskwela sa pag-itan san mga klase.’

Mahod may nabakal, naimod sa drowing na inyayanghadan nira, nan nabaya na.

‘Iya… sa itaas… nano man…?’, hapot man gihapon ni Piswit na sugad sin nasugod.

‘Sa itaas, puro na kwarto san mga klase, nan sa butnga, an library…’

‘A…’, bagaw ni Piswit. ‘Pambihira daw, ha?’

‘Arin, ini na plano?’

‘Diri…’, bagaw ni Piswit na unimod sa bulod. ‘Pambihira daw kun makamaestro man ako, do’n, ha?’

jsrmi 002‘Sin’ na Inggo? Aram mo kun diin pangkukuwaon an pondo para dini?’

‘Aw, kay bagaw mo, manggagana ka sa lotto?’

Sugad sin nakadumdom si Er-er. ‘Ma’o ngay’an, ha? Pero kanugon man kun diri ini mangyari… Halimbawa diri ngon’a ako manggana sa lotto? …Aber daw, do’n sa gab’i, kay kwentahon ko kun pira man an kaipuhan sini…’

‘Kay nano, ungod na nag’ud ini…?’

‘Aw’, bagaw ni Er-er, ‘baya man uga’ng…’

_________________

An mga drawing tabi, mga obra ni Inoy Posongs.comz, dati na parabumbo sa BI.  Salamatunon tabi.