50. Mr. Bojangles

IMG_0118 2Sugad sin pagkaon na masiram, na di’ nabubut’san hanggan di’ naisangsang intiro, ma’o man an kanta na na’ruyagan, kun inbabati. Maski gusto na parungon an radyo kay, halimbawa mamunay na, hinuhuman ngon’a an tugtog. Malin kasal’an na magub’at kun ut’don.

Ini na pamilyar na tono, nabati ko na na kinanta sin nagkapira. Ini na bersyon, may pasakalye na taghoy, nan taghoy man gihapon an hinanapos. Ini ngay’an na kanta, manungod sin tawo na kuwaan sin kunswelo; tutugalon hamok siya sin, ‘Hala na, sayaw na…’

Ambot kun akay an nadumduman ko, tawo na iba man san tawo sa kanta; mga Bulusanon na malin may ngaran hamok, wara apelyido. Sugad sin mga parauyag na Brasilian. Badi ma’o ini an senyal sin hababa nganyan na katungdan nira sa pagkaaraginsa san mga ranggo sa sosyedad. An may apelyido, yadto hamok na mga mayad, na mahod mayon pa sin pasakalye na titulo o gahoy na Kapitan, Kagawad, Vice, Major, Honorable. Maski an naperde na, nalaos o nahali o runitayr baga, mayon pa gihapon sin nauuna na Ex, o Ret.

Pero sira na mga wara apelyido, di’ man namagdumot. An gusto man hamok nira, atensyon, nan pag-umaw, maski an pag-umaw, sa lenggwahe na ‘normal’, lana: ‘Aber daw, pasikati daw… Aw, nano, di’ nag’ud kita do’n makadale…?’

Siya an parabagting na anad na san mga oras sin pangadye, nan tunog na angay sa okasyon. Tuom na niya ini, kay buhay pa an dati na kampanero, si Inoy Pekto Gallor, nagtataga-bungyod na siya. Niyan, maski kulanting, napalakat siya do’on sa sakatan na alambre, nan sa hagdan na hurandig na nagbubuyug-buyog. Maski nagbabagyo. Pwera hamok kun nanganaan an tarangway, kun nahanlason an lana, nan nahubugon siya. Kun sugad sini, bagaw na hamok san nakareparo, ‘Ay, nahubog na naman si Toti, kay wara bagting’ o ‘Ay, hubog si Toti, kay sarala an bagting.’ Mayon na sin padi na nagsari pagdisiplina kaniya. Hinali siya sa pagbagting. Mayad ngani na binabalik man gihapon, kay ma’o man hamok ini an kolokasyon niya. Kun wara ini, mabudlay an buhay niya. Badi ma’o man ini an nasa isip sadto na ina niya, na maski nangluluya na, malin inpupugol an kamatayon, in’gugusto mangyari na mauna pa kaniya si Toti.

Aram ko ini, kay an ina niya, gilay ko.
___________
Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles,1970
___________
Retrato tabi ni ABMina. Salamat po.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.