24, 25, 26, 27

Ini na mga kanta, inspirasyon niyan na Valentine.

_________________

Titulo: Love is a rose
Nagsurat: Neil Young
Taon: 1974

Yano hamok ini na kanta, madali tungkusan, kaupod sa koleksyon na Decade. Maski si Neil Young an nagsurat, mas nauna na sunikat sa bersyon ni Linda Ronstadt. Di’anis an liriko sini, labi an bagaw

Love is a rose
but you better not pick it
It only grows when it’s on the vine.
A handful of thorns and
you’ll know you’ve missed it
You lose your love
when you say the word “mine”.

An diksyunaryo nan an bibliya, sa libro san Corinto, daghan an pakahulugan san pagkamo’ot.  Maluya man liwat ako sa bagay na ini. Malin ini, mahod insasabi, mahod inpapaimod hamok; inpapanghatag, diri intatago. Mayon sin araginsa an paghatag sini; bagaw sa Ingles, hierarchy.  May nauuna, may  nauurhi.  Diri madadaya an kaburut’on. _______________________________

Titulo: Lucky
Nagsurat: Jason Mraz, Colby Caillat, Timothy Fagan
Taon: 2009

Kun sa relasyon, maski san mag-asawa, diri nahahali an sugad san pagkamag-amigo, mas di’anis ada an pag-upod. Bihira ada an sugad sini.  Kun diri daog san sayo, nagpapadaog an sayo pa. Syempre, di’ man ini padara’ogan, kundi, pag-upod sin patas, magkabakas, magkapadis. Kulang kun wara an sayo. Sugad sin upudan sin mag-amigo:

Lucky I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again

Di’anis an tono, di’anis pa an liriko, kaya man san Grammy Awards 2010, gunana ini sin premyo.

____________________________

Titulo: A Love Song
Nagsurat: Kenny Loggins, Donna Lyn George
Taon: 1973

Kaupod ini sa album san Loggins & Messina na Full Sail.  Magaan na folk song na may pasambang na torotot. Mahayahay, na sugad sin wara sin ti’uuran na panganoron. Sugad ada sini an pamati kun inspirado, maski sa butnga sin kapawotan. Malin kun namo’ot, harayo pirmi an isip, nangarap, nag-iinop, bagaw sa Ingles, corny o cross-eyed, maski di’ man balilang. Kun ungod, mayad, an intensyon.

I wanna sing you a love song
I wanna rock you in my arms all night long
I wanna get to know you
I wanna show you the peaceful feelin’ of my home

Mayon man sin bersyon sini si Anne Murray, na sunikat man, diri hamok sa kaniya nasyon na Canada.

_______________________

Titulo: Walang Hanggang Paalam
Nagsurat: Jose Ayala
Taon: 198os

Nauna ko ini mabati na kinanta san Inang Laya. Kun bati’on, malin pareho an duwa na bersyon sa kusog nan bugnot. Pareho busog sa emosyon nan mensahe.  Kun pamati’an, an kanta, para sa mga gerilya nan mga kadre na, sa pagsusog san kaburut’on, bilang mga soldados san tawo, naaako an dara, kaupod na an pagburulag.  Dahil mga gerilya, o may gera, posible na an urhi na pagpaaram, ultimo na man na pagbagat.

Sa paglakaw san panahon, diri na hamok mag-karatrato o mag-arasawa na gerilya an makasadiri sini na kanta. Sa kamutangan san ekonomiya nan palakaw san mga buhay san daghan na pamilya niyan, malin ma’o na ini na kanta an gikantahi, o theme song. Kun isipon baga an dayalog, ‘Namo’ot ako sa iyo, kay, maski malangkag, titi’uson ko, basi hamok mapaayad an ato pagbuhay…’ nan makadto na sa kun di’in na iba na nasyon…

Pwera san pagsakripisyo, mayon ini sin insasabi na pagpalibre, pwera san pagiging libre:

Di ba tayo’y narito
Upang maging malaya
At upang palayain ang iba?

Bo’ot sabihon, pwera san pagkamo’ot sa sadiri o sa sayo hamok na tawo, mayon pa sin pagkamo’ot na mahalaga, na angay man pahalagahan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.