Páladósdos

paladosdos
Mga kaipuhan:

Tayod sin bilánghoy, mga duwa na katu’igan ka-dako
Lunop sin sayo ka-bu’ò na lubí
Sayo na guramóy na luy’a
Asukar o tam’is

1. Panitan an tayód, sawsawan. Itunlod sa tubi basi diri magpa’ig.  Ira’idon. Puga’an. Pumudyot sin inira’id nan bilog-bilogon na sugad sin holen.  Amuton.

2. Sawsawan an luy’a. Tultugon.

3. Ilungtod an kaldero sa kalayo.  Ibutang an lunop nan san luy’a.

4. Sa una na kaladkad, ibuntog an binirilog na inira’id na bilanghoy. Luruluskayon hanggan umitos an lunop.

5. Timplahan sin asukar o tam’is.

6. Kun warâ na sin maputi an bilanghoy, kun sugad na sin goma o guláman, lutò na yo’n.

7. Pwede na ha’unon nan itulod.  Dianís ini kun mapasö-pasö.

TRIBYA:

Imbes na ira’idon, pwede man giripadon an pinanitan na bilanghoy, paugahon, nan bayuhon. An arina, tubi’an, nan ma’o an bilog-bilogon.

Kun tam’is an panimpla, nabaga an lunop.

Pwede man ini sakutan sin giniripad na kalibo, kamote, baribaran, nan tayod sin gaway.  An resulta, ginat’an na may paladosdos; o yano hamok na ginat’an.

Akay daw ladósdos an ngaran sini? An makasabi, may premyo: habangbuhay na suplay sin páladósdos.

Advertisements

Ukáy

arkabosKun nabudlay an mga iskwela, kun aga o pakapangalás-dose, an remedyo san paratukdo sadto, magpakanta.  Mahod bokal solo, bokal dyuwet, o bokal korus.  Basta sumobra duwa, korus na yo’n.  Kantada na hilwas, diri kay nagsusunod an hiwa sa ungod na parakanta. Basi diri maghira an tyempo san karanta, in-uunahan san maestra san pakol, kun diri waya-waya, an silya, o desk, an inpapakol.  Panghadok man ada diretso sa kabataan.

Bagaw san sayo na kanta,

Ang bayan ko’y tanging ikaw…

San arin yadto, nabasa ko na ini ngay’an na kanta, pareho an tono san

…Maryland my Maryland…

Sa klase, may paborito kami.  Syempre, paborito na ngun’a san maestra, bag’o kami. Kay syempre, siya an nagtukdo, siya pa an nagbobo’ot kun kan’o kakantahon. Sayo san mga paborito kun aga,

Hil anto, hil anto, porward bakward si dem go

pinaturugbos kami, pinagapot an kamot mi sa tagiliran, nan pinatuwal-tuwal an durho san siki nan san bul’ong, surusalyo, duwa na abante, nan tuwal-tuwal gihapon.

May sayo pa na tinukdo sa amo, an bagaw

Ay wan tu bi a Japa-nis, Japa-nis, Japa-nis, ay wan tu bi a Japa-nis, Ja-Ja-Ja-pa-pa-pa-nis
Ay wan tu bi an Es-kimo, Es-kimo, Es-kimo, ay wan tu bi an Es-kimo, Es-Es-Es, ki-ki-ki-mo

Wara ini sin sayaw, pero mas naruyagan san iba ko na kaklase. Labi kun nalabay na an sayo mi pa na kaklase na may pinila’an sa ulo, dagos man nira kanta sin

Ay wan tu bi a Ja-pa-nit, Ja-Ja-Ja-pa-pa-pa-nit

Sa radyo man, kun iba na sadto, san sikat pa si Rico Puno, pirmi inpapatugtog an kanta niya na bagaw

O, kay sarap, na mabuhay sa daigdigan…

na hiningpit na naman sadto na mga makaraw mi na kaklase, basi kantahan an sayo na may bansag man.  Kun naagi yadto, kinakarantahan sin

Ukay sarap…

San marsyalo, an uso na inpapakanta sa amo, bagaw

May bagong silang, may bago nang buhay, bagong bansa, …sa bagong lipunan…

Daghan man nag’ud an nagbarag’o sadto.  An kwarta, an nakabakal na hamok, an may bagong lipunan.  An mga tinampo nan tulay, puro na pinangaran sa prisidinti.  Dunako man an pangaipo sa pisi, na naging importantihon, nan unisugon, kaya inkahadukan.  Maski nagkakaharadok, mayon man gihapon sin nagpiririt magpabati, sugad san mga parakanta na pareho kun Heber, na bagaw

Hoy! Hoy! Hoy! Ikaw nga ba’y gising? Gising ka man kung di’ ka kikilos, parang patay ka rin…

Sa butnga san mga insasabi, wara man kabag’o an disbalanse na pagbuhay san kada tawo nan kada lugar.  Wara man liwat sin ungod na plano. Halimbawa, an dalagan man gihapon pakagradwar, paManila. Maski masi’ukon na an Manila. Kinontra man san simbahan an mga pangontra sa pagbata, kaya dunako pa lalo an populasyon. Sa mga probinsiya, naibanan an pasakay nan san banti, kay inbalayan.  Sa mga siyudad, nagbaralay hasta sa piliw san dagat, sa may inbabadlan, sa mga irarom san tulay, hasta didto sa tapukan san basura.

Maski an namagpakatapos pag-iskwela, sinasakit makakuwa sin trabaho.  Kaya maski nano na hamok sinusudlan.  Maski nano, pinabakal.  Abay pa, bagaw na naman ni Heber,

O, kay raming mga tao, sumasakit ang ulo ko…

Tama man ada siya.  Kay sa dalagan san pagbuhay, sugad man hamok sin an namagpadalagan, (imuda an titulo).

Tribya (1)

May sinaragday na bagay na nabilin didto sa mga dati pa na iristorya.

SAGING:

sagingAn sayo na prutas, an gahoy burö; kun lanubo an saging, may hanggan kinse na burö an sayo na sapad (retrato sa to’o).   May pira man na sapad kada bulig. An ipahirinog sa tugas na saging, pwede man ohot, karburo, o panit san lukban.  Kun iba na, mayon sin duwa na burö na bingkit.  An gahoy sini, si’ing.  Bagaw san iba na Bulusanon, kun kumaon sin si’ing na saging an babayi na intutud’kan, badi magbata sin karuha.  Bagaw pa san iba, an saging ada, mayad na pangontra sa punggod.  Ambot kun ungod.

PILSITAN:manok1

…Kun sa silot, atgub; kun sa manok, dumaraga (retrato sa wala) o solog-solog.

 

 

 

Pagpalís (1)

Bagaw ta, sa Bulusan, wara sin translation. Kun sa Tagalog, ini na termino, salin, himu’on ta na hamok na sa Bulusanon, pagpalís.

     May mga termino sa nakaagi na sinurat na badi diri na nadumduman san iba na nagbabasa an bo’ot sabihon, kaya oya tabi an pagpalís:

bidron; una na ingamit sa pagburadol, mga bu’ong na salming na pinakupot sa tabid, basi kun makisaklutan sa iba na buradol, mabugto sini an tabid san kasaklutan.  Sa karáw (sarcasm) san Bulusanon, kun hatagan o pakaunon ka sin bagay na makaraot sa imo, sugad ka man hamok sin pinakaon sin bidro.

lugdangn; kun diri puro an likido, may lugdang (residue).

sanawn; nangaladkad na sabaw san insusugna na bugas.  Kun an gamit mo niyan rice cooker o microwave, diri mo na ini igbabagat.

butásonv; hali’on na (wean) an bata sa pagdudo’.

takwawn; hapdos sin manok, nagbabatog sa sip’on, diri pagtuka, pagrukrok, hanggan mamatay.

bininon; alkohol sa arak.

palhugann; pag-iluluwas o pag-isusulod sin balay.

ki’ki’ n; ikuruhit sa sal’ot san ngipon; kun niyan, toothpickdental floss.

bangà v; gapot san hiwa.

nakanukaadj; giya sin nuka (scabies o kurikong)

balungísadj; maski inkikipot, buka pa gihapon an mudóy nan san ngawï.

inbuliv; pagkahuman san kalo, hinihinat basi pantay an pagkatalimon nan diri kiling an ulo.

hinggitv; kun parabas an pagrabak, maski sin’o an tamaan, ma’o ini an tatsi na hinggitay.

tumus-tumusadj; kaya-kaya.

 

Bidro

Sin’a Mila? Aw, eh, Mila nin’o?’

     Duda san nabati, kaya inpaulit ni Oya Bebeng an sinabi ni Plintrot.  Maski nairita kay kaistorya si Alma, sunimbag man si Plintrot. “Mga Mila man sini kun Mamay… milamin…’

     ‘Sin’a Milani? Kunay bata?’, Otro ni Oya Bebeng.

     ‘Eh, nag-iistorya ugaring kami san balita, na an gatas kuno na hali sa Tsina, may milamin… ‘, kusugon na an boses ni Plintrot.  Nasabutan man ada ni Oya Bebeng, kaya tunango-tango.  ‘Kay nano man son an inhihimo? Akay inbubutangan so’n?’

     ‘Ambot, badi pangpadaghan…basta insasakutan kuno so’n an gatas.  Para kay an nakainom kuno, nakudat an lugdang san ihi, nasu’ot sa ihian, o nakaimpeksyon san bato nan san pantog!’

     ‘A…”

     Padagos an istorya san duwa na naghuhunglon sin kalo.

     ‘E, ako’, bagaw ni Alma, ‘maski mahal an gatas, di’ nagud ako mapurbar so’n na may mga bidro…pamag-painumon ko na’k sin sanaw ini na kabataan…’

     ‘E, na naimod na ini na saday ko, maginawi…’, simbag ni Plintrot.   ‘Gusto ko na kunta butason, maski ma-tolo pa’k an idad…Wara na liwat ako gatas…’

     ‘E, ma’ ako, bagaw ko kunta maski oro-adlaw ako magsuda sin kalunggay…’

     ‘Iya,  kun yo’n na gatas na hali sa Tsina, ipabakal dini, pwede man ada yo’n maski sa bakten?’

     ‘Ambot daw.  Kay kun mahapdos man an orig, ilubong mo ha’k yo’n, di’ kanugon? Kun kaunon man, diri ada makadto man gihapon sa tawo an bidro?’

     ‘Ma’o ha?  Iya, akay ini na namag-ukad san manok na natakwaw, di’ man natapunan?’

     ‘Ambot.  Badi daog san binino an takwaw…’

Naulang an istorya san bumalatas sa palhugan si Roque, asawa ni Plintrot.  ‘Makadto ngun’a ako kura Pale Palbo, may palpagon ada didto…’, bagaw niya, saklay an kamiseta, may banga na ki’ki’.

     ‘Hmm, irinom…’, ngurutob ni Plintrot na lunukag kun Alma.

Wara pagsugpon si Alma.  Pinadagos an istorya nira.  ‘Kay akay man baya do’n sa Tsina pinamagsugad so’n an pagkaon?’

     ‘Basi daghan an magbakal…Di’ man ha’k pagkaon.  San arin yadto, mayon sin nabalita man na an sinelas kuno na hali sa Tsina, nakanuka sa siki.  Ini ada na bubong san sinelas, an plastik na ginamit, may ku’an…may bidro man, na nakarangrang san panit…’

     ‘Makahahadok daw magbakal sin mga hali sa Tsina, ha?  Do’n na’k ako mabakal sa mga namaglibot, barato pa…’

     ‘Ma’o, para kay bagaw, an iba man kuno so’n hali man sa Tsina.  Malin ini ngani na mga tinda dini sa Central, mga plays nan sin martilyo, ma’o man.  Para kay, bagaw maluya man gihapon na klase.  An martilyo nan san distornilyador, diyo na gamit, nabalungis na…Para kay, dahil barato, pinamagbakal…’

     ‘Pan’o man daw yo’n nakasulod dini sa ato?’

     ‘Aw, badi kun diin do’n.  Pira man an maduhal sa mga kustom nan sa mga inspektor.’

     ‘Kaya man barato, kay kun may bidro o kun maluya man an ginamit na kadailan…’

     ‘Ma’o, nan baratuhon man kuno an sweldo sa mga pabrika so’n.  Badi dako pa an bayad san hinimo ta na kalo…’ Nagtuturu-tinawa si Plintrot. ‘Mayon ngani sin binalita man, na simbahan ada sa Amirika, nagpabakal sin mga rosaryo.  Mamangno, naaraman na yadto ngay’an sa tsina hali, an namaghimo, mga kabataan na sugad sin mga oripon.  Bawal ngay’an sa pabrika an kabataan…’

     ‘Iya saka…?’

     ‘Aw, di’ naraw’ayan an simbahan na nagpabakal…’

Tunugbos si Alma, kay inbuli an kalo na nahuman.  Nanghiwod.  ‘Mayad na’k an mayaman, ha, kay nakapa-angay sin maski nano, diri na magtatangkod kun an inkakaon mayon o wara bidro…’

     ‘Ma’o.  Sugad so’n na si Tihangke, na bagaw habangbuhay an priso kay may duwa na pinatay…mala kay pinaluwas na uga’ng. Bagaw pa, maski sa prisuhan kuno, di’ man kaupod san mga ordinaryo na priso, sugad man ha’k kuno sin hotel an istaran so’n, erkondisyun pa…Urupod ada san konggresman na Haloslos…’

     ‘Iya, akay man pinaluwas?’

     ‘Aw, kay bagaw kuno san presidenta, bunu’ot na, kaya pwede na patawadon…’

     ‘Iya, di’ kairo man daw san pinatay so’n, ha? Wara pakabalos…Binale-wara an kaiimbistigar so’n, nan san kulog san bo’ot san pamilya…’

     ‘Ma’o.  Iya kay badi dako man an pabor na ihatag san pamilya sini na kriminal do’n sa presidenta, para kay an mensahe man sini sa mga mayaman-yaman na makuru-koneksyon, manghinggit hamok sin kun sin’o, tutal, kun madakop man, pwede man pakihoronan, o bakalon…’

     ‘Makahahadok daw, ha? Kun kita o an kakila ta an makursunadahan.  Kita na mga pobre, tumus-tumus nan uyagan san mayaman…’

     ‘Ma’o.  Yo’on na mensahe, sugad man ha’k yo’n sin bidro, kay daghan so’n na mahorohambog an maeengganyo maghorohambog…kay kun igsoon sini na mga namuno…’

     ‘Sa kanira, utay-utayay na hamok an gobyerno.  May pulis-pulisay, huwes-huwesay, priso-prisohay, moro-ministrohay, an kwarta man kun  oro-eleksyonay, pisos-pisosay na hamok.’

Unalto si Plintrot kay nanguwa sin itorogda.  ‘Mayad pa si Imelda, kay dati bagaw, mara-oton, niyan bagaw sa balita, ges kuno sin mga lider-lideray na kabataan san arin yadto.  Mala bagaw san balita kay inkaradag kuno an kabataan pagkaimod kun Imelda, sugad man hamok kuno sin artista, sigi an korodak.’

     ‘Iba na man nag’ud niyan, ha? Kun an kabataan, naruyag na kaniya, na kun tutuuson, san dumulag sira hali dini, kontrahon sira san mga kabataan, labi an mga estudyante…’

     ‘Bagaw, an miriting kuno, pamiting san DECS, di’ mga paratukdo an nagkuwa kaniya na ges?  Bagaw so’n, kay nangalit kuno an pamilya so’n…?’

     ‘Aw, kun ungod yo’n, nano na mensahe an inhahatag san mga paratukdo, an inbubutang sa mga libro? Istorya na may bidro?’

     ‘Ma’o.  Kun an sayo na bagaw nangawat, diri man napriso nan hinihimo pa na ges, di’ diri na makararaw’ay an pangalit?’

     ‘Ma’o. An pobre, kun durudimalas, priso maski ada wara sala.  An mayaman kun nautadlan san dyaryo, napriso man sin madali, sa hotel, nan pinaluwas.  An pambihira nag’ud, an diri napriso maski kan’o…’

     ‘Mao. Yo’on an tidakui na bidro sa ato pagkatawo.’

 

Ayáw kakidít, may langkà kita…

SULI NA LANGKA

Mga kagamitan: langkà (hilaw o hubal, pinanitan, liniskag, hinali’an na bukag o/nan liso), hatok sin lubi, bangot (bis’ang, sirong-sirong, hipon, tinapa, tidong, uga, kasag, lagasák, tusa, karne, pritos na isda, etc.), asin, bawang o, kun gusto, tanglad, nan sili na dako (mga duwa).

1. Araginsahon an liniskag o ginipad na langka sa kaldero o koron.  Ilungtod an bawang na dinunot, an bangot (sa retrato sa ibaba, silhaga an kiskis san inagon na angol !), an tanglad na tinultog an puno nan binalighot, nan diyo na asin.  I’ula an hatok, takluban. Pakalayuhan na sa sug’ang.

2. Pakalipas sin mga baynte minutos, usyusuhon kun luyos na an langka, tadihan basi matimpla kun kulang pa sin asin o tama na.  Luskayon sin diyo.  Kun sarama na an karugi san langka, ibutang sa ibabaw an sili na berde na dako. Taod-taod, pwede na ha’unon nan itulod.  Masiram ini kun may kaatol na inutan na toros o kusido na lab’as na sibubog na may bangot na dahon-kamote.

Pwera san pagkaon, may iba pa na gamit an langka. San saday pa ako, masayunon an panakop sin tiwtiw kun may gihay na an durho mayon sin pulot sin langka. Para kay niyan ko naisip na makaluluoy an tiwtiw na napupulot, di’ na nag’ud makalupad.  An data na hamok, ipatuka sa manok.

Sa pagturumpo, sayo san mga paborito hingpiton an sanga sin langka — dulaw an kolor, nan mahagungon man.  Pwede man na sanga-sanga sin salbatana, basta matuparan hamok an ka’il na na sanga.  Para kay, imbes na turumpo o salbatana na sayo o diyo hamok an maruyag, mas mayad ada gihapon an suli o hinog na langka na intero makaabay.  Kun gusto magpahinog, mabilang hamok sin lima ka-bulan batog sa pagkabukdo.  An hinog na langka, pwera san matam’is na liskag, an liso dianis man tug’unon.  Sugad man hamok sin ulab pagkaluto.

Kun mayon sin langóy na inayám, burog na binagol, o bayle na pinakla, mayon man sin bagaw Ingles na linangka. May kidít na tawo, mayon man sin kidit na langka. Nabatog kuno an pagkakidit san langka kun 1) nanunutan, o 2) napangibugan.  Kun hilaw pa, makikila ini paggipada kay an pulot, madali magkolor-takla.  Nahinog pa man an kidit na langka, maluya ha’k diyo an tam’is, na uyon man kuno san iba na habo san matam’ison na hinog, kun halimbawa dulsihon.  Kun inluluto na man, awat magrugi, kun narugi pa.

An tawo na kidit, duwa: an nahaghag (‘…ayaw kakidit; mahingayad ‘gud yo’n…) nan san bagaw sa Ingles tight-assed (‘…para man daw so’n, kiditon ini…’).  May remedyo pa an tawo na kidit; an langka, wara. Bagaw ngani sa Bulusan, wara mahimo, kun kidit an langka

Baô sa Irosín

Sa sine na The Devil’s Own, yadto si Brad Pitt bilang sayo na gerilya san Irish Republican Army.  Sa sayo na eksena, sinabihan niya an Kano na mangloloko kunta kaniya; ‘You are a stupid man, Mr. Burke.’ Hinilwas niya an man sa punto na taga Ireland; an a, ungod na ‘a’, diri kay ‘ey’; man na sugad san sa manok, diri kay meyn na sugad san sa ‘gib mi payb, meyn‘. An gahoy san Irish sa ama, Da, diri man Dad, na kun hilwason san Inglesero, Ded nan sugad san minatay.

     Sa surumaton san Ispanggol, may a-che maski diri inhihilwas: ora maski hora, astalavista maski hasta la vista.  An elye, hinihilwas na y : kabayo maski caballo, paeya maski paella, sugad san bagol sa Catanduanes, na an hilwas an tunog bagoy, kay an dila iniipit sa ngipon.

     An Pranses, daghan an termino na iba sa surat kaysa sa surumaton : kaberney an cabernet, botik an boutique, borswa an bourgois, kudeta an coup de’etat, mersibuku an merci bocoup, lemiserab kuno an les miserables.

     An Aleman, diri nakahilwas san Ingles san an, na the. An hilwas niya, ze.

     An Insek, kay dilot, kun sugadon ka keep the chain, di’ man gusto sabihon hanipa an kadena, kundi ‘imo na an uli’.

     Wara man ‘gud ako sin nabati na nagtuya-tuya san Irish, Aleman o san Insek kun na-Ingles.  An iba man, imbes na madisganar san Pranses, nahinguha ugaring, maski  tika-tika, basi makaaram magPranses.

Nakatinawa kita san termino o hilwas na napapalain san ato.  Kun nabati an Sorsoganon na bagaw amo, nasugad sin ‘Aw dini sa Sorsogon, wara sin surugu’on, ha? Kay puro amo’. Nakatinawa man san ti’aw, na isda man ugaring sa Bulusan. An tono san Gubatnon, iba man, mahod may nahitaas nan bigla naibaba: kay nano? na hataas sa na’.

     Sa Bulusan, mayon sin oo, na sugad san kala’oo, mayon man sin kutom na uu. Sa diri sini pamilyar, an kutom wara man sin pinag-iba sa kala-oo, pwera san o/u, na an tunog sugad san  bukkun (diri) sa Daraga, malambutu (mabang’ugon) sa Oas, Burnham Park sa Baguio, ta’du (wara) sa Malaysia, San Antonio Spurs sa NBA, Tottenham Hotspurs sa English Premier League, an sa kanta san Byrds na Turn Turn Turn, nan san Mr. Burke ni Brad Pitt.

     Diri ko aram kun akay mayon sin kutom nan sin kala’oo sa Bulusan; kun arin an nauna, kun kan’o pagbaratog. Kun may makapalinaw sini, dianis na kinaadman para sa ako.  Sa pagmangno ko, batog sa Buhang pa Sapngan nan Dapdap, kutom.  Sa butnga so’n, sugad san Porog, San Isidro, Kapirikohan, Dancalan, Tawog, Madlawon, Poctol, San Jose nan Kapangihan, kutom. An Looban, piritaw-pitaw, pero batog sa Central pa-San Roque, kala-oo na.  Ma’o man sa butnga so’n; sa Sabang, Mabuhay, Likod, Lalud, Tinampo, Balete, Salvacion, nan Cogon.

     Para sa ako, dianison man pagbati’on an maragamo’on na ‘bu daw! o an simple na ‘bu! na an u sinasaog paitaas. Kun sayudan mo an pandok, maimod mo an pangutiil san pagsayuma.  Mamati’an mo man an duso kun nasugad, makulugun, labi kun an boses hali sa irarom san tutunlan habang sa mata sigi an turo san luha.

     An kutom, kun nababati mayon sin reaksyon na la’in sa iba; may nasunay-sunay na nagtitinawa. Para sa ako, diri man yo’on makaiinit na sunay-sunay. Nan diri ko problema kun sa pamati san iba, an kutom surumaton sin hababa na tawo, na sugad sin lower caste sa India. Kaya ada an iba, sa paglipas sin halip’ot na panahon, nahinglo an Bulusanon; an kutom nagiging kala’oo.  Para sa ako, ini an bagaw sa Ingles illusions of grandeur.  Kun sa Bulusanon, panabot mo ha’k yo’n.

May nabagat ako, taga-Irosin kuno siya.  An oro-istorya, nagbatog sa Irosin, napakadto sa Bulusan.

     Bagaw niya, ‘Bagaw baga san taga-Bulusan, nag-anu ka ? He he he…’ Nagtitinawa siya.

     Bagaw ko man, ‘Wara man so’n na nag-anu. Nag-ano, mayon…’

     Padagos an iristorya.

     Mamangno, bagaw naman niya, ‘…napulu an bata, he he he…’ Sugad sin inguguyok siya.

     Bagaw ko uli, ‘Wara man so’n na napulu.  Napolo…’

     Iristorya uli.

     Bagaw na naman niya, ‘Bagaw baga san taga-Bulusan, panguruwut sa purug, he he he…’, here-here uli niya.

     Bagaw ko naman, ‘Wara man so’n na purug. Porog, mayon…’

Niyan ko pa hamok siya kaimod, maski kamaranghod mi kuno siya.  Sobra sitenta na kuno an idad niya, o kun sa Bulusan, ‘gusngab na.  Nalibot na kuno niya an Amerika. Para kay sugad sin kulang siya sin pakasabot san Bulusan, na haragni’ay sa Irosin. Malin siya an nag-iimbento sin malab’tan; bagaw sa Bulusan, nakadalihon, o sugad sin nakadiyes.

     In-isip ko lugod, nano daw kun kinarawan ko man? Halimbawa, hinapot ko sin ‘kay nano sa Irosin an Ingles san bote?’ Masugad ada siya, batol’? Iya an baô, tortol?  ‘Wara baya do’n dagat, ha? Di’ wara kamo sin turos? Masugad ada siya, ‘mayon didto sin tuplak’ ?

     Diri siya an una ko na nabagat na may sugad sini na sentimyento sa Bulusanon. May taga-Barcelona, may taga-Bulusan mismo. Badi may masunod pa sini, na ugali na bagaw ko awat na kapu’o. Kun mabati nan masabutan kunta niya an kanta na Times They’re A-changing, bagaw didto ni Bob Dylan, ‘don’t criticize what you don’t understand.‘  Sa Bulusanon, ayaw paglalabút san di’ ka nagsarabot.

     May labút, nan may labut. Pero, sabot, diri kay sabut.